Evaluering i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 19
  • 4733
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2011
  • 26-06-2012

Evaluering i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er en to-delt eksamensopgave, med praktikken som omdrejningspunkt. Første del er planlægning af praktikforløb, med brug af didaktiske modeller. Anden del tager begrebet evaluering op til diskussion.

Underviserens kommentar

Opgaven blev kommenteret ved sammenhørende mundtligt forsvar. De få ting der manglede i opgaven blev besvaret mundtligt - bl.a konkretisering til folkeskolen

Indhold

Del 1:
Indledning: 3
Debat om folkeskolen: 3
Dannelsessyn: 3
Pædagogisk grundsyn: 4
Læringssyn: 5
Metode og teori: 5
Helhedsmodellen: 6
Mål: 6
Kundskabskompetence: 6
Metodekompetence: 6
Social kompetence: 6
Læringsforudsætninger: 6
Læreprocessen: 7
Indhold: 7
Rammefaktorer: 8
Evaluering: 8
Litteraturliste: 9
Artikler: 9
Hjemmesider: 9
Bøger: 9
Bilag: 10

Del 2:
Indledning: 3
Hvorfor skal man evaluere: 3
Overblik over evalueringen i praktikken: 4
Faglige mål: 4
Sociale mål: 5
Analyse: 5
Faglige mål: 5
Sociale mål: 6
Vurdering/kritik af evaluering: 7
Problemstillinger: 8
Litteraturliste: 9
Bøger: 9
Artikler: 9
Hjemmesider: 9

Uddrag

Indledning:
Jeg skal i praktik på X, den nyeste folkeskole på Frederiksberg. Jeg skal ud i 3.a og undervise i matematik og dansk. Da mit nuværende linjefag er dansk, har jeg i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i dette fag. Jeg har dog valgt at arbejde tværfagligt med et storylineforløb, der fortæller en historie jeg inddrager både i dansk og matematiktimerne.

Debat om folkeskolen:
En af de mange diskussioner man i dag hører i forhold til folkeskolen, er debatten om den rummelige skole. Den danske folkeskole skal være et sted der er plads til alle. Skolen skal udvikles således at undervisningen sigter mod alle elever, stærke som svage. Selvom debatten er fremme i dag, ligger den ikke til grund for nogen ny ide. I folkeskolens formålsparagraf § 18 står der nemlig at lærere har pligt til at tilrettelægge sin undervisning så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (folkeskoleloven § 18).

---
Del 1:
Metode og teori:
Hvis undervisningen i den danske folkeskole skal kunne udvikle sig til noget bedre, er man nødt til først at beskrive og analysere den nuværende undervisning. Dette argumenterer Dale også for, når han snakker om de tre k-niveauer. Disse niveauer beskriver de tre praksisniveauer i folkeskolen nemlig: gennemførsel (k1), planlægning (k2), og evaluering (k3) (Dale1998:19). I denne opgave vil jeg kun lægge vægt på to af de niveauer: k2 og k3. Det sidste niveau k1, er selve praktikken. I anden del af opgaven vil jeg igen tage fat på k2 og k3, for at analysere k1 niveauet.
For at overskueliggøre planlægningen af mit undervisningsforløb har jeg brugt Hiim og Hippes helhedsmodel. Denne model fremhæver alle de vigtige parametre ved et undervisningsforløb. Det er en dynamisk model og forskellige parametre er indbyrdes afhængige (Hiim 1999)

---

Om del 2:
Indledning:
Indledning:
I denne del af opgaven har jeg valgt at lægge vægt på evaluering. Først vil jeg argumentere for, hvorfor man skal evaluere, og derefter vil jeg kigge nærmere på de evalueringsformer jeg benyttede i praktikken. Det empiriske grundlag for denne del af opgaven, er egen logbog og noter fra tredjepartssamtaler, billeder af elevernes produkter, skriftlige begrundelser for udvælgelsen, samt noter fra den afsluttende samtale.

Hvorfor skal man evaluere:
I debatten omkring folkeskolen i dag, hører man ofte ordet evaluering. Alt skal evalueres, både eleverne og deres faglighed og lærerens praksis. Den store medieomtale skyldes blandt andet, de forholdsvis nyindførte nationale test, der har til formål at teste eleverne faglige kunnen, på forskellige klassetrin. ”Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal anvendes som et led i den løbende evaluering” (folkeskoleloven § 13, stk. 3)

Disse nationale test er blevet lovpligtige, og dermed er det pålagt læreren i det pågældende fag, at gennemføre disse. Derfor bliver en helt simpel grund til hvorfor man skal evaluere, at det står i loven. Ligeledes er generel og løbende evaluering beskrevet i folkeskoleloven: ”Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i folkeskolen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.