Bacheloropgave om etik og moral

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 9638
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 15-04-2007

Bacheloropgave om etik og moral

Bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om etik og moral i det postmoderne samfund.

Problemformulering

Hvorledes kan etisk dannelse indgå i undervisningen i overbygningen?

Indhold

Metode 2
Kontekstualisering 3
Det traditionelle 3
Lars Løvlie 3
Anthony Giddens 4
Indledning 6
Folkeskolens formål 7
Etik og moral 8
Teorier 9
Emmanuel kant 9
Det kategoriske imperativ 11
Opsummering 12
Bentham 12
Utilitarisme 12
Opsummering 13
Løgstrup 14
Den etiske fordring 14
De suveræne livsytringer 15
Opsummering 16
Diskussion 17
Vurdering 19
Bud på pædagogisk arbejdsform 20
Traditionel pædagogiske tænkning 20
Det udvidede dialog-begreb 20
Det flerstemmige klasserum 22
Vurdering 23
Konklusion 24
Litteratur: 26

Uddrag

Metode
Først vil jeg lave en kontekstualisering i forhold til modernismen og postmodernismen som et oplæg samt problematisering af den situation, som min egen problemformulering tager udgangspunkt i. Jeg bruger henholdsvis Lars Løvlie og Thomas Giddens til at vise hvordan, vi er gået fra et moderne samfund til et postmoderne eller senmoderne samfund, som de hver især kalder det. Jeg vil i min opgave ikke behandle forskellen af disse to begreber, men blot bruge nogle af de hovedtræk som de to samfundssyn har tilfælles, for at begrunde min problemformulering. For at der ikke skal herske nogen tvivl, så vælger jeg videre i opgaven at bruge begrebet senmoderne.

---

Jeg vælger overbygningen, selv om jeg mener man kan tage fat i etiske problemstillinger på alle klassetrin i folkeskolen blot på forskellige niveauer, men da den teori jeg bruger i forbindelse med didaktiske overvejelser, kræver en del selvstændigt arbejde og stiller store krav til evnen til selv at reflektere og diskutere, så mener jeg denne vil være mest passende i de større klasser.
Jeg vil i forbindelse med dette se nærmere på hvad folkeskoleloven siger i forbindelse med det etiske område.
Herefter følger et kort afsnit om hvad moral og etik er for nogle størrelser, samt hvordan jeg vælger at anskue disse i min opgave.
Derefter følger et teoriafsnit hvori jeg vil inddrage Løgstrup, Kant og Bentham, fordi de hver især repræsenterer en af de tre klassiske etiske traditioner, henholdsvis den ontologiske, deontologiske og den teleologiske1. Disse forskellige teoretikere skulle gerne give læseren et indblik i, hvordan de hver især ser på moral og etik ud fra de tre traditioner, og jeg kan måske her finde nogle værdier, der fremtræder bedre end andre, og som jeg evt. vil lægge vægt på i min undervisning... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om etik og moral

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.