Etik og menneskerettigheder | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Etik og menneskerettigheder | Synopsis

Synopsis i KLM om etik og menneskerettigheder.

Problemformulering
Hvilke etiske synspunkter kunne man argumentere for ligger bag menneskerettighederne?

Indhold

1. Indledning 2
2. Metode 3
3. Pligtetik 4
4. Nytteetik 4
5. Thomas Hobbes (1588-1679) 5
6. John Locke (1632-1704) 5
7. Diskussion 6
7.1 Har mennesket naturgivne rettigheder? 6
7.2 Individ/ fællesskab 7
7.3 Frihed/lighed 7
7.4 Intention eller konsekvens 7
8. Sammenfatning 8
9. Perspektiver til fagets øvrige områder 8
Litteraturliste 9

Uddrag

1. Indledning
Efter 2. verdenskrigs afslutning blev verden opmærksom på de grusomheder, der var foregået under det nazistiske styre i Tyskland. I væmmelse over disse grusomheder og af frygt for at disse kunne gentage sig, lavede verdenssamfundet en verdenserklæring om menneskerettighedserklæringen. Denne blev i 1948 vedtaget af 48 lande fra alle dele af verdenen - ingen stemte imod.

Menneskerettighederne består af de rettigheder, som ethvert menneske bør have. Dette betyder, at alle mennesker bør have disse rettigheder, og staten derved forpligtes til ikke at misbruge sin magt, men derimod fremme det enkelte menneskes rettigheder. De blev oprettet for at skabe et praktisk grundlag til en ny verdensorden. Vi har valgt at beskæftige os med FN's menneskerettighedskonvention fra 1948 i stedet for eksempelvis den franske uafhængighedserklæring fra 1789. Dette er der flere årsager til. For det første er det FN's menneskerettigheds erklæring, som verdens lande følger i dag. Desuden er social rettigheder, som vi anser for basale, eksempelvis beskyttelse mod sult og beskyttelse mod nød ikke indskrevet i den franske. Den franske uafhængighedserklæring ligger dog til grund for den menneskerettighedskonvention, vi har i dag, da den som den første pointerer, at mennesket er frit og lige.

Dette forsøg på at lave et samlet sæt regler for, hvordan man behandler sine medmennesker, mener vi er meget interessant. I den forbindelse mener vi, det er interessant at undersøge, hvad der ligger bag menneskerettighederne.

2. Metode
Vores problemformulering vil blive belyst på følgende måde:
Vi vil indledningsvis redegøre for hovedpointerne i nytteetik og pligtetik og derefter Hobbes og Lockes etiske synspunkter. Alle fire teoretikere stammer fra oplysningstiden 1680 - ca. 17803, i afsnittet vil der også blive argumenteret for, hvorfor disse tidlige teoretikere er relevante i nutidens sammenhæng med menneskerettighederne. Vi har valgt at benytte pligtetik og nytteetik, fordi de behandler emnet: hvordan mennesket bør opføre sig Det er interessant at benytte de to etiker i sammenhæng, fordi de to betragtes som den moderne sækulare tænknings to hovedtyper.

Hobbes og Locke beskriver derimod i højere grad, hvordan mennesket er. Dette aspekt mener vi, er interessant i denne forbindelse, fordi menneskerettighederne er blevet lavet med en antagelse om, at mennesker ikke kan behandle hinanden ordentligt, hvorfor man bliver nødt til at udstikke retningslinier for deres opførsel.

Redegørelsen vil blive efterfulgt af en undersøgelse af, hvilke karakteristika der er fra de fire forskellige teorier, som går igen i menneskerettighederne. I vores diskussion vil vi bl.a. bruge eksempler på artikler fra menneskerettighedskonventionen, hvorefter vi vil se på sammenhænge og forskelle mellem denne og teorierne. Dette vil føre os frem til en besvarelse af problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Etik og menneskerettigheder | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.