Enhedsskolen - Utopi eller virkelighed?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 5
  • 2793
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 22-08-2004

Enhedsskolen - Utopi eller virkelighed?

Synopsen er skrevet april/maj 2004. Vi fik et 10 tal.

Uddrag

Vi ønsker at undersøge, om enhedsskolen lever op til de nutidige krav i folkeskolen – om den er tidssvarende. Alle taler nu om en rummelig folkeskole, hvor der tages hensyn til elevernes forskelligheder. Herunder arbejdes der med begreber som ”de mange intelligenser” og ”læringsstile”, hvilket naturligvis er underforstået undervisningsdifferentiering. Set fra oven, ligger der en problematik, for lærerne, i at skulle differentiere i en enhedsskole.

Problemformulering
Gennem en beskrivelse og vurdering af følgende:

● Hvad siger 93 – loven om enhed og differentiering ?
● Hvad er en enhedsskole ?
● Hvad er undervisningsdifferentiering ?
● Hvilke pædagogiske teorier støtter undervisningsdifferentiering ?

ønsker vi at tage stilling til om lærerne i folkeskolen står over for et dilemma ved at skulle differentiere i en enhedsskole. Da udviklingen af enhedsskolen også berører diskussionen om en delt eller udelt skole, vil vi også behandle dette emne.

Enhedsskolen
Enhedsskolen som begreb har eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet, men har ændret betydning mange gange siden da. Først i 1975 indførtes en udelt skole, vel at mærke ikke at forstå, som en skole uden elevdifferentiering, men forstået bogstaveligt, realskolesystemet blev afskaffet og skolestrukturen blev ændret så den ligner den vi har idag med en folkeskole fra 1.-10.kl. I 1993 afskaffedes så den niveudelte skole, således at egentlig permanent elevdifferentiering ikke mere er lovligt. Istedet skal der nu undervisningsdifferentieres inden for klassens rammer.

Man kan sige at enhedsskoletankegangen har eksisteret i mange år, men at den betydning ordet er blevet tillagt har ændret sig med tiden, alt afhængig af samfunds- og menneskesyn. Det samme er gældende for begreberne udelt og delt skole.

Man kan dog diskutere om tanken bag enhedsskolen nu også bliver ført ud i livet. Skolen vil ofte være domineret af den fremherskende livsforms normer og kultur og derfor vil børn med en anden social og kulturel baggrund ofte blive tabere i skolen.

● Hvad taler så for en fortsat udelt enhedsskole i et mere og mere individualistisk samfund?

Ser man på det dannelsesmæssige aspekt, kan man sige at man som skole skal udvikle mennesker med handlekompetence, så de vil være i stand til at føre det demokratiske samfund videre.

● Kan dette kun ske inden for rammerne af en udelt enhedsskole?

● Er diskussionen om den udelte vs. delte (niveaudelt) skole ikke bare et opgør mellem forskellige ideologiske retninger?

Kan den ”rummelige” folkeskole rumme alle?
Man må også sætte spørgsmålstegn ved det rummelige i den danske folkeskole, idet henved 20% af eleverne tabes på gulvet. Dette går især ud over drengene, som i stigende grad bliver udskilt til specialundervisning. Ofte er grundlaget ikke rodfæstet i faglig svaghed, men i det faktum, at lærerne og skolen simpelthen ikke kan (eller vil) rumme disse børn. Der kan altså være en risiko for, at nogle børn ryger til specialtundervisning fordi lærerne ikke har overskud til eller kan magte opgaven med eleverne, da de føler sig presset til at rumme alle eleverne og samtidig må undervisningsdifferentiere, for at leve op til folkeskolelovens krav.

Alligevel lever ønsket om (troen på) en forsat udelt enhedsskole stadig i bedste velgående i den politiske debat og specielt til venstre i salen. For at imødekomme det faktum (som de fleste dog er enige om), at børn er forskellige, har man indført begrebet undervisningsdifferentiering. Man må altså godt gøre forskel på eleverne, bare det ikke sker alt for åbentlyst!!! Men for at gøre undervisningsdifferentiering muligt, må man lige af med de urolige elementer, som umuliggøre dette. Altså udskiller vi lige nogle børn til specialundervisning - FARVEL TIL RUMMELIGHED.

● Giver den udelte enhedsskole overh(...)... Køb adgang for at læse mere

Enhedsskolen - Utopi eller virkelighed?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.