Bacheloropgave om engelsk som tredje sprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 26
  • 7500
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 21-09-2004

Bacheloropgave om engelsk som tredje sprog

Bacheloropgave i engelsk om engelsk som tredje sprog.

Problemformulering
Med udgangspunkt i faghæftet3 for engelsk, hvor der nævnes, at de tosprogede elever ikke "udgør en særlig risikogruppe i engelskundervisningen. Tværtimod kan elever, der allerede én gang har tilegnet sig ét fremmedsprog, dansk, have gjort gode sproglige erfaringer mht. til at lære sprog" vil jeg undersøge hvordan vi kan udnytte de tosprogede elevers erfaringer med sprog og sprogtilegnelse til at gennemføre en bedre engelsk som tredjesprogsundervisning for de tosprogede elever

Indhold

1. Indledning 2
2. Emneafgrænsning 3
3. Problemformulering 4
3.1 Problemstilling 4
4. Processbeskrivelse 5
5. Folkeskolens dannelseideal 5
5.1 Dannelse gennem fremmedsprog. 6
5.2 Dannelses dilemmar 6
6. Begrebs afklaring 8
7. Sprogtilegnelse 10
7.1 Fremmedsprogtiegnelse 11
7.2 Sprogoverførelse 12
8. Definition af begrebet intersprog 13
8. 1 Grundlæggende træk ved intersproget 14
8.2 Faktorene 15
8.3 Elevernes valg af strategier 16
8.4 Variabler som berører kryds-lingvistik indflydelse 16
8.5 Proficiency 17
8.6 Mængde af udsætning(exposure) og brug 17
8.7 Sprogmodul 18
8.8 Lingvistik forståelse 19
8.9 Informativ baggrund 20
9. Om teori 20
10. To-sprogede elever i engelsk undervisning 21
11. Fra teori til praksis 22
12. Konklusion 24
13. Litt. liste 24

Uddrag

Indledning

Indledning, emnebegrundelse
Mit motiv for opgaven er at jeg har altid været fortaler for at de tosprogede elever skulle fritages fra fremmedsprog undervisning. Min begrundelse var at de tosprogede elevers situation i engelsk undervisning i folkeskolen er den, at de er i færd med at tilegne sig dansk, med de vanskeligheder det giver både mundtligt og skriftligt. Nu skal de så lære endnu et sprog med nye vanskeligheder både i det talte og det skrevne sprog. Dette gælder især engelskundervisningen, hvor en stor del af de tosprogede elever langt fra er færdige med at tilegne sig det danske sprog. Med andre ord skal de to-sprogede elever tilegne sig et fremmedsprog med udgangspunkt i deres andetsprog dansk. Det må give problemer i tilegnelsen af de fire færdigheder som er lytte, tale, læse og skrive.
Et kig på dannelses aspekter i engelsk undervisning (behandles længere ned) fik mig til at ændre mening. Endvidere viser mine erfaringer at hvis man har tilegnet et andetsprog så bliver det nemmere at tilegne sig flere sprog. Thomas (1988)1 har sammenlignet tosprogede studerende med spansk som modersmål og engelsk som andetsprog, der er ved at lære fransk med etsprogede studerende med engelsk som modersmål, der også er ved at lære fransk. Hun konstaterer, at de tosprogede studerende scorede højere end de etsprogede i tests inden for områderne grammatik, ordforråd og skriftsprog. Hun konkluderer, at kendskabet til to sprog synes at fremme tilegnelsen af et tredjesprog. Hendes undersøgelse bekræfter således hypotesen om, at tosprogede har en fordel i forhold til etsprogede, hvad angår fremmedsprogstilegnelsen.

Som kommende lærer, føler jeg mig forpligtet til at vide, Hvordan tosprogede elevernes første og andetsprog påvirker/influerer tilegnelse af et tredje sprog? og hvorledes tilegnelse af et fremmedsprog bedst finder sted, således at min planlægning bliver så optimal som mulig, for alle parter.

3.1 Problemstilling
Der er en række spørgsmål, som jeg mener, er vigtige at søge, at få svar på inden engelskundervisningen som tredjesprog, for overhovedet at kunne planlægge og gennemføre den. Som udgangspunkt; Hvordan kan man tilrettelægge undervisningen, så den også tager udgangspunkt i, at de tosprogede elever kommer med et andet modersmål og hvordan undervisning skal tage udgangspunkt i disse børns forudsætninger og giver dem mulighed for, "at de oplever, at de har brug for at lære sproget og kan se en mening med, at de skal lære det?” *Hvorfor skal man undervise i engelsk?
* Hvordan får jeg kendskab til elevernes sproglige erfaringer og inddrager dem i
undervisningen?
* Hvordan udnytter vi de tosprogede elevers erfaringer med sprog og sprogtilegnelse til at
gennemføre en bedre engelsk som tredjesprogsundervisning for de tosprogede elever.
Ud fra disse spørgsmål vil jeg i denne opgave analysere en række studier om betydning eller rolle af første og anden sprog (L1 og L2) I tredjesprogtilegnelse (L3) med udgangspunkt i både børn og voksnes mulighed for at opnå det fire sprogfærdigheder men også se nærmere på studier om sprogtilegnelse generelt... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om engelsk som tredje sprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.