Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 45
  • 18393
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

Bacheloropgave i musik om eksistens, dannelse og æstetik.

Problemformulering
• Hvordan er det muligt at redefinere handlekompetencebegrebet sådan at det kan favne det uudsigelige, og derigennem legitimeres som dannelsesideal?
- Det belyses i særlig grad hvordan arbejdet med aktiviteterne improvisation og komposition kan indgå i arbejdet med ovenstående.

Indhold

1. Emne 1
2. Begrundelse for valg af emne 1
3. Indledning 1
4. Problemfelt 3
Problemformulering 4
5. Fremgangsmåde 4
6. Begrebsafklaring 5
7. Samfundsopfattelse - moderniteten kort 6
8. Modernitetens konsekvenser for individet 7
Delkonklusion i - min samfundsopfattelse 7
10. Det kritiske handlekompetencebegreb 8
11. Forudsætningerne for udviklingen af handlekompetence 10
Refleksivitetens betydning 12
12. Et umiddelbart dannelsesideal 13
13. Kritik af det kritiske handlekompetencedannelsesideal 14
14. Den vestlige verdens eksistentielle problemer 17
Opdelingen af krop og sjæl 18
Mediantilværelsen 19
Hvor er rytmen? 20
15. Nietzsches & kierkegaards ontologier 21
16. Det ontologiske handlekompetencebegreb 23
17. Delkonklusion ii – handlekompetencebegrebet og det eksistentielle 25
18. Det æstetiske 26
Kunstnerisk virksomhed; emancipation på to måder 27
Æstetiske læreprocesser 28
19. De musisk-æstetiske fag 30
Det æstetiske i forhold til lov og klare mål 30
20. fagdidaktiske overvejelser; hvordan fremmes det æstetiske? 31
Det faglige fundament 32
Improvisation og komposition i specifikt dannelsesmæssigt perspektiv 34
Lærerens betydning og rolle 34
21. Dionysos og apollon - to uforenelige modsætninger? 35
22. Diskussion af mine teser 36
23. Mit dannelsesideal – på baggrund af ovenstående redegørelser 38
24. Konklusion og perspektivering 38
Litteratur 42

Uddrag

2. Begrundelse for valg af emne
Det har fra første færd været min hensigt at arbejde med det i pædagogiske kredse allestedsnærværende handlekompetencebegreb på en kritisk måde, idet jeg ikke ønsker at tage en statisk og uselvstændig opfattelse af dette væsentlige begreb med mig fra seminariet.
Dernæst finder jeg det ovenud relevant at beskæftige mig med et af mine liniefags to specifikke, og centrale, aktiviteter der rummer perspektiver for såvel fagets muligheder for at udvikle eleverne i en særlig faglig retning (sådan som det også kræves i Klare Mål), som for fagets mere almendannende karakter og dets muligheder for at bidrage med noget særligt i en sådan sammenhæng.
Det har ydermere været mit ønske at finde et område, en problemstilling, vedrørende ovennævnte aktiviteter som udover de påkrævede dimensioner (pædagogiske, psykologiske samt almen- og fagdidaktiske) ydermere kunne fordre refleksioner af filosofisk karakter. Dette skyldes dels en forestilling om at inddragelsen af en filosofisk vinkel vil kunne bidrage til at gøre denne bacheloropgave mere personlig, selvstændig, nuanceret og reflekteret, dels at jeg ønskede at udvide og fuldstændiggøre betragtninger og teser gennem filosofiens sprog og optik, der måske vil kunne dække hvor intet andet er fyldestgørende.

Indledning
I nærværende opgave er det min intention at undersøge hvad det æstetiske har at tilbyde i relation til hele dannelsesspørgsmålet som det diskuteres i relation til handlekompetencebegrebet. Dette begreb er omdiskuteret, men der er en vis enighed om dets vigtighed i forhold til udfordringerne i den såkaldte modernitet. Det er samtidig mit indtryk at det æstetiske, og dermed også de musisk-æstetiske fag musik og billedkunst,1 lever et stille liv i skolen, og i vores samfund i det hele taget. Det nævnes kun sjældent i 'seriøse' sammenhænge, eksempelvis når man taler om dannelse. Det mener jeg er ærgerligt. Det er min opfattelse, at der i det æstetiske ligger et dannelsesmæssigt potentiale som fortjener en bredere bevågenhed. Forbindelserne, om nogen, mellem psykologisk, sociologisk og didaktisk orienterede dannelsesteorier og det æstetiske i skolen bør måske belyses mere. Dette bl.a. for at trække aspekter frem for at få nye vinkler på hele spørgsmålet om håndteringen af moderniteten. Som et af disse aspekter kan det æstetiske og handlekompetenceidealet sættes over for hinanden. Et aspekt som jeg i forbindelse med denne opgave, måske kan benytte i en fortsat styrkelse af mit dannelsesideal.

---

5. Fremgangsmåde
Til at starte med vil jeg vise hvordan et dannelsesideal kan forekomme på baggrund af en samfundsopfattelse samt en blanding af nogle af de sociologiske, psykologiske og dannelsesmæssige teorier, som man typisk bliver præsenteret for på seminariet. Jeg vil dernæst forholde mig kritisk til et sådant umiddelbart dannelsesideal. Baggrunden for denne kritik vises gennem en relevant eksistensfilosofisk redegørelse, med udgangspunkt i to markante eksistensfilosoffer, som jeg har stiftet bekendtskab med på KDAS, men som normalt ikke benyttes i en sådan sammenhæng – netop ikke, kan man måske sige. Det eksistensfilosofiske grundlag ledes til en redefinering af handlekompetencebegrebet, og herefter vises der hvordan man med udgangspunkt i æstetiske læreprocesser og æstetiske aktiviteter i musikundervisningen, kan understøtte udviklingen af det omdefinerede handlekompetenceideal. Efter inddragelse af nogle problematiserende aspekter på mine betragtninger, kan jeg mere endeligt tage stilling til et nyt dannelsesideal på basis af redegørelserne i denne opgave, og derpå kan jeg konkludere på opgaven som helhed. Undervejs vil der perspektiveres til lov og faghæfte. Opgaven baserer sig på et bredt udvalg af relevante teoretikere som jeg finder svære at komme uden om på deres respektive områder. Bemærk: Samtlige citater er i anførselstegn og fremhævet med kursiv. Nogle af disse citater rummer i forvejen kursiveret tekst; i disse tilfælde har jeg understreget det relevante stykke tekst... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.