Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Musik)
  • Godkendt
  • 45
  • 18616
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

Bacheloropgave i musik om eksistens, dannelse og æstetik.

Problemformulering
• Hvordan er det muligt at redefinere handlekompetencebegrebet sådan at det kan favne det uudsigelige, og derigennem legitimeres som dannelsesideal?
- Det belyses i særlig grad hvordan arbejdet med aktiviteterne improvisation og komposition kan indgå i arbejdet med ovenstående.

Indhold

1. Emne 1
2. Begrundelse for valg af emne 1
3. Indledning 1
4. Problemfelt 3
Problemformulering 4
5. Fremgangsmåde 4
6. Begrebsafklaring 5
7. Samfundsopfattelse - moderniteten kort 6
8. Modernitetens konsekvenser for individet 7
Delkonklusion i - min samfundsopfattelse 7
10. Det kritiske handlekompetencebegreb 8
11. Forudsætningerne for udviklingen af handlekompetence 10
Refleksivitetens betydning 12
12. Et umiddelbart dannelsesideal 13
13. Kritik af det kritiske handlekompetencedannelsesideal 14
14. Den vestlige verdens eksistentielle problemer 17
Opdelingen af krop og sjæl 18
Mediantilværelsen 19
Hvor er rytmen? 20
15. Nietzsches & kierkegaards ontologier 21
16. Det ontologiske handlekompetencebegreb 23
17. Delkonklusion ii – handlekompetencebegrebet og det eksistentielle 25
18. Det æstetiske 26
Kunstnerisk virksomhed; emancipation på to måder 27
Æstetiske læreprocesser 28
19. De musisk-æstetiske fag 30
Det æstetiske i forhold til lov og klare mål 30
20. fagdidaktiske overvejelser; hvordan fremmes det æstetiske? 31
Det faglige fundament 32
Improvisation og komposition i specifikt dannelsesmæssigt perspektiv 34
Lærerens betydning og rolle 34
21. Dionysos og apollon - to uforenelige modsætninger? 35
22. Diskussion af mine teser 36
23. Mit dannelsesideal – på baggrund af ovenstående redegørelser 38
24. Konklusion og perspektivering 38
Litteratur 42

Uddrag

Indledning
I nærværende opgave er det min intention at undersøge hvad det æstetiske har at tilbyde i relation til hele dannelsesspørgsmålet som det diskuteres i relation til handlekompetencebegrebet. Dette begreb er omdiskuteret, men der er en vis enighed om dets vigtighed i forhold til udfordringerne i den såkaldte modernitet. Det er samtidig mit indtryk at det æstetiske, og dermed også de musisk-æstetiske fag musik og billedkunst,1 lever et stille liv i skolen, og i vores samfund i det hele taget. Det nævnes kun sjældent i 'seriøse' sammenhænge, eksempelvis når man taler om dannelse. Det mener jeg er ærgerligt. Det er min opfattelse, at der i det æstetiske ligger et dannelsesmæssigt potentiale som fortjener en bredere bevågenhed. Forbindelserne, om nogen, mellem psykologisk, sociologisk og didaktisk orienterede dannelsesteorier og det æstetiske i skolen bør måske belyses mere. Dette bl.a. for at trække aspekter frem for at få nye vinkler på hele spørgsmålet om håndteringen af moderniteten. Som et af disse aspekter kan det æstetiske og handlekompetenceidealet sættes over for hinanden. Et aspekt som jeg i forbindelse med denne opgave, måske kan benytte i en fortsat styrkelse af mit dannelsesideal... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om eksistens, dannelse og æstetik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.