Integration af tosprogede i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Integration af tosprogede i folkeskolen

Eksamensopgave om integration i folkeskolen.

Problemformulering
Undersøgelser viser, at mange tokulturelle elever ikke får det samme udbytte af folkeskolen, som danske elever gør. Vi vil primært se på, hvad dette skyldes, samt hvilke løsningsmuligheder folke-skolen, herunder læreren, kan benytte for at fremme integrationen i folkeskolen.

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 5
Begrebsafklaring 5
Samfundet 5
Folkeskolen som institution 5
Hvad er integration? 7
PISA 7
Regeringens udspil 8
Lærerens arbejde 8
Teamarbejde 9
Modtagerklassen 10
Timebegrænsning 10
Læreren i dagligdagen 11
Lærerens manglende indsigt 11
Læreren vs. Forældrene 12
Samarbejdet 13
Sanktioner – en mulighed? 14
Folkeskolen i en teoretisk vinkel
Folkeskolen
Elevperspektivet
Skolens som medspiller
Perspektivering
Litteraturliste 19
Primære: 19
Sekundære: 19

Uddrag

Indledning
Integration er et vigtigt begreb i samfundet i dag. Som kommende lærere er vi nødsaget til at være konstant opdateret og deltagende i integrationsdiskussionen, da dette emne er en vigtig del af lærerens arbejde. Stadigt tilbagevendende emner i den politiske arena er overskrifter som: Normalisering, fællesskab, livskvalitet og integration. Disse diskussioner har gennemsyret det danske samfund og er dermed også blevet aktuelle te-maer, man opererer med i den danske folkeskole. Sidstnævnte tema, integration, er omdrejningspunktet for denne opgave. Vi har derfor valgt at se på de tokulturelle elever, da aktualiteten på området er steget. Det er især i storbyerne, der er behov for fx integrationsplaner, og det er nødvendigt at se på problemerne samt løs-ningsmulighederne omkring disse elever. Folkeskolens generelle arbejde er derfor også et middel i integra-tionsdiskussionen, da det er her, man lærer de grundlæggende faglige kompetencer til at kunne gebærde sig senere i samfundet.

I 2003 udkom der et forslag ved navn ”Inspiration til bedre integration i folkeskolen”, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. I denne står der klare retningsmuligheder for at integrere de tokulturelle elever i folkeskolen, og hvilke redskaber, der kan tages i brug. Dog forekommer der ikke noget nyt empiri, der viser om forslaget har haft positiv effekt eller ej.

I opgaven har vi fokus på de muslimske børn, da det oftest er disse af de tokulturelle, som vi vil møde ude i folkeskolerne.5 Ligeledes er det disse, som oftest anses for at være de primære problemgivere i folkeskolen på baggrund af deres ikke-vestlige kulturbaggrund.

Vi har ydermere valgt at inddrage folkeskolelærer, Søren Larsen. Han arbejder på Løvvangsskolen i Aalborg, hvor 40% af eleverne er tokulturelle. Vi inddrager ham for at belyse de mange aspekter, som integration i folkeskolen har. På den måde vil hans udsagn stå i forlængelse af vores ellers anvendte empiri.

Fremgangsmåde

Opgaven er bygget op i kapitler med tilhørende afsnit. Der vil i hvert kapitel være en kort indledning, og der sluttes med en delkonklusion. Afslutningsvist vil vi en sammenfatning af kapitlerne samt en overordnet konklusion... Køb adgang for at læse mere

Integration af tosprogede i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.