Undervisningsdifferentiering i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 4424
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 30-04-2002

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering i samfundsfag

Om undervisningsdifferentiering - teoretisk + belyst ud fra undervisningsforløb i samfundsfag.

Grundlaget for denne opgave er fra min seneste praktik, skoleperioden, hvor jeg havde alle mine timer i en enkelt 9. klasse.

Jeg tager udgangspunkt i min undervisning i samfundsfag, som foregik i fem timer om ugen. Selvom skoleperioden strakte sig over syv uger, havde jeg kun eleverne i de seks af dem grundet deres egen praktik – erhvervspraktikken – og dette, sammen med andre praktiske ting, gjorde, at jeg i alt havde godt og vel 20 lektioner til min disposition.

Jeg varetog undervisningen i samfundsfag alene fra første dag (dog med min praktiklærer som tilskuer), og det krævede naturligvis en hel del forhåndsplanlægning. I forhold hertil gjorde jeg mig naturligvis nogle overvejelser, som vil danne baggrund for en del af mine overvejelser i denne opgave. En af de ting, jeg overvejede meget – både forud for skoleperioden og efterfølgende – var, hvordan man differentierer undervisningen bedst muligt, og det er derfor også undervisningsdifferentiering, der vil blive det overordnede tema i denne opgave.

Men for at forstå baggrunden for mine overvejelser, må man også kende det, der ligger bagved, nemlig min forståelse af undervisningsdifferentiering samt mit overordnede syn på skole og dannelse. Det er derfor det, jeg vil begynde med i opgaven.

Derefter kommer en beskrivelse af de ydre faktorer – altså skolens faciliteter og det, jeg på forhånd kendte til elevernes forudsætninger. Siden følger afsnittet om mit undervisningsforløb.

Dette afsnit vil være delt ind i underafsnit, hvor jeg redegør for hhv. mine forudgående overvejelser, det konkrete undervisningsforløb og den efterfølgende evaluering og vurdering.

Indhold

Indledning
Overordnede / generelle overvejelser
Beskrivelse af min praktikskole samt klassen
Mit undervisningsforløb
Mine forudgående overvejelser:
Det konkrete undervisningsforløb:
Hvordan gik det så – og hvad kunne have været gjort bedre/anderledes?
Afslutning
Kilder:

Uddrag

Overordnede / generelle overvejelser
For mig er folkeskolen et sted, hvor børnene skal forberedes til livet. Skolens undervisning bør være livsoplysning. Hermed mener jeg, man skal lære eleverne, hvordan man indgår i et demokratisk samfund som det danske, med alt hvad der dertil hører af forståelse for kultur, tolerance, og fællesskab, som det står beskrevet i folkeskolens formål § 3. 1

Børnene skal i grundskolen tilegne sig de kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne klare sig videre i tilværelsen.
Altså, som folkeskolens formålsparagraf siger: ”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.” Og med den rivende udvikling, der sker i samfundet i dag, er det ikke længere nok at skolen er en vidensformidler, da mange af de ting, vi ved i dag, vil være forældede om ganske få år.

Derfor er det vigtigt, som det så smukt er formuleret i folkeskolens formålsparagraf, at eleverne først og fremmest ” opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” Jeg er altså meget enig med formuleringerne i folkeskoleloven.

Begrebet undervisningsdifferentiering er blevet særligt interessant i forbindelse med Folkeskoleloven af 1993, da man gik over til den udelte grundskole. Det var nu ikke længere muligt at inddele eleverne i grupperinger efter kvalifikationer, og man måtte derfor tænke i andre baner for at kunne tilgodese den enkelte elev. Begrebet er ikke nyt, men det er først gennem de sidste 10 år, at man er begyndt at tale om det på de enkelte skoler.

Ordet undervisningsdifferentiering er ikke direkte nævnt i folkeskoleloven, men der står i § 18 stk. 1, at undervisningen skal tilrettelægges, ” så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger”. Ligeledes er et af fokuspunkterne i F2000, at ” I år 2000 skal det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.” Undervisningsdifferentiering handler nemlig om flere områder, herunder både organisation, indhold og tilrettelæggelse... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.