Eksamensopgave om handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik, Psykologi
  • Godkendt
  • 13
  • 4106
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 17-04-2003

Eksamensopgave om handlekompetence

Eksamensopgave i pædagogik og psykologi om handlekompetence.

Problemformulering
Hvordan skal vi som lærere træde i karakter som medansvarlige for den dannelsesproces, som eleverne skal gennemgå for at kunne handle og lære i nutidens samfund?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Problemafgrænsning 2
Dannelsesideal før og nu 2
Handlingskompetence som dannelsesideal 3
Historiske perspektiv 3
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 4
Immanuel Kant (1724-1804) 5
Ændring i dannelsesgrundlaget 5
Thomas Ziehe (1947 -) 6
Jurgen Habermas. (1929 - ) 7
Det senmoderne barn 7
Læring 8
Analyse af sammenhængene mellem læring og det senmoderne barn 9
Sammenfattende analyse og vurdering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bøger: 12
WWW.adresser: 12
Andet: 12
Bilag a 13
Folkeskolens formål 13

Uddrag

Indledning
Når der sker en kulturel frisættelse og mennesket sættes fri i en kompleks verden, som det nutidige samfund må betegnes som, må mennesket lære at bestemme selv. Mennesket bliver nødt til at forholde sig både i forhold til sin egen personlighed, men også i forhold til den verden, som det er en del af og lære frit at bestemme. Som kommende lærere må vi gøre os bevidste om, at pædagogisk virksomhed altid har et mål og det derfor er vigtigt, at vi som lærere hele tiden holder os dette mål for øje. Men hvilken dannelse og læringsprocesser, der skal sigtes efter, for at sikre at eleverne bedst kan klare sig i det nutidige samfund og blive i stand til at foretage et frit valg – og hvorledes opfyldes dette dannelsesideal. Det er denne problemstilling, vi vil se nærmere på i denne opgave.

Problemafgrænsning
Vi vil med udgangspunkt i Folkeskoleloven opstille et nutidigt dannelsesideal. Muligheden for opfyldelse af idealet i det eksisterende samfund vil vi undersøge udfra en række teoretikeres syn på dannelse hos børn og unge. Selvom vi finder, at dannelse er en livslang opgave, begrænser vi os til at beskæftige os med barndommen og især skolealderen.
Vi har valgt at placere begrundelsen for de enkelte teoretikere under disses respektive afsnit.

Dannelsesideal før og nu
Beskæftiger vi os med dannelse, støder vi ofte på begrebet dannelsesideal. Dannelsesideal kan forstås som mange ting, men vi har i denne sammenhæng valgt at tage udgangspunkt i definitionen på dette jf. Pædagogisk-psykologisk opslagsbog:
”Dannelsesideal: målet for dannelsesprocessen, for de pædagogiske bestræbelser; målet er skiftende alt efter tid, sted, sociale lag, magtforhold og opfattelse af dannelsesbegrebet.”
Som det ses ud af definitionen, vil der altid forekomme en historisk forandring af dannelsesidealet i takt med den naturlige udvikling i samfundet. Endvidere fremgår det, at der må ventes at forekomme indtil flere forskellige dannelsesidealer alt efter, hvor i samfundets sociale lag man vælger at fokusere. I slutningen af det 19. årh. mener vi, at antallet groft set begrænser sig til tre – bondeidealet, arbejderidealet & borgerskabsidealet... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.