Oplæg til professionelt forældresamarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2568
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 17-09-2008

Synopsis: Oplæg til professionelt forældresamarbejde

Psykologi oplæg til mundtlig eksamen om professionelt forældresamarbejde.

En diskussion af hvordan et professionelt forældresamarbejde etableres i vores senmoderne paradigmeskift.

Problemformulering
”Hvilke betingelser i det senmoderne samfund spiller i dag ind på et professionelt forældresamarbejde?”

Indhold

Indledning 3
Paradigmeskift 4
Diskussion af tidstypiske tendenser 5
Forældrerolle og opdragelse 5
Forhandlerkulturen 7
Autoritetsforskydning 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
I forældresamarbejdet er det vigtigt at huske på, at målet med dette samarbejde er elevens læring og velfærd i skolen. Det er et samarbejde mellem lærer, forældre og elev, hvor samarbejdet er middel til at nå målet. Forældresamarbejdet er det ”forum”, hvor lærer, forældre og elev gennem dialog skal nå til enighed omkring vigtige aspekter af elevens faglige og sociale udvikling i skolen.

For at skabe et fælles grundlag at arbejde ud fra, mener vi, at der skal etableres en fælles forståelse, for på denne måde at kunne arbejde mod fælles definerede mål. Et optimalt samarbejde mellem skole og hjem må bygge på respekt for hinandens forskellige bidrag af færdigheder, holdninger og viden. På denne måde bliver den fælles sum af ressourcer grundlaget for samarbejdet omkring elevens faglige og sociale kompetencer.
Vi lever i en tid, hvor der ikke længere automatisk følger en autoritet med lærerrollen. Det betyder, at vi som kommende lærer må tilegne os en viden om samfundsudviklingen, for at kunne agere professionelt i forældresamarbejdet. En tidstypisk problematik, som vi i denne opgave vil belyse, er autoritetsforskydningen mellem hjem og skole samt fænomenet forhandlerfamilier.

Vores problemformulering er følgende:

”Hvilke betingelser i det senmoderne samfund spiller i dag ind på et professionelt forældresamarbejde?”

Med afsæt i bogen ”Professionelt forældresamarbejde” af Elsebeth Jensen og Helle Jensen, vi vil inddrage elementer fra kap.2 ”Forældrene som samarbejdspartnere” og kap. 5 ”Dialog og samarbejde”. Derudover vil vi inddrage Thomas Ziehe og Dion Sommer som teoretisk fundament i vores diskussion.

Paradigmeskift
Børn lærer i dag at begå sig i en udvidet verden, og de udvikler derigennem sociale og følelsesmæssige kompetencer, hvilket vi anser for vigtige ressourcer i vores normpluralistiske samfund. Bortfald af stabile normsæt er i dag et grundvilkår for opdragelses- og identitetsprocessen. Det, der er brugbare egenskaber i dag, er ikke nødvendigvis anvendelige egenskaber i morgen... Køb adgang for at læse mere

Oplæg til professionelt forældresamarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.