Olga Dysthe i engelsk | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 10
  • 3183
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 28-02-2005

Undervisningsforløb: Olga Dysthe i engelsk | Eksamensopgave

Fagdidaktisk eksamensopgave i engelsk. Hovedemne: Differentieret undervisning med udgangspunkt i "det flerstemmige klasserum" af Olga Dysthe. Begrundet pædagogik.

Indhold

Folkeskoleloven af 1993 3
Fælles Mål 3
Læring 4
Jarome Bruner og Vygotsky 4
Steven Krashen´s monitormodelteori om sprogtilegnelse (Innatismen) 4
Sproglige kompetencer 5
Pædagogik 5
Olga Dysthe 5
Undervisningsforløb 7
Evaluering i undervisningen 7
Litteraturliste 8
Bilag 9
Bilag 1: Fælles Mål. Trinmål efter 9. klassetrin 9
Bilag 2: Undervisningforløb om racisme 10

Uddrag

4. Steven Krashen´s monitormodelteori6 om sprogtilegnelse (Innatismen).

Sprogtilegnelsesteorien , modersmåls- eller andetsprog, går ud på, at al tilegnelse kommer af reel brug af sproget, hvor ægte kommunikation foregår. Brugeren må ikke være trængt i defensiven. Der behøver ikke at være en udvidet opøvelse og gentagelse af grammatiske regler, da dette er implicit i den sproglige indøvelse/udvikling, som når en baby lærer sit modersmål. De grammatiske regler indlæres langsomt gennem den mundtlige kommunikation, hvilket foregår langsommere end selve forståelseskompetencen. Den bedst mulige indlæring af et fremmedsprog foregår altså gennem naturligt input, der kan komme fra informationer, som eleverne virkeligt interesserer sig for og som giver et lavt angst niveau i forhold til det at fejle.
Denne metode forcerer ikke brugen af andetsproget, men tillader eleven at producere og udvikle sig når de er klar til det. Dette er en anerkendelse af, at læring kommer af at kombinere det kommunikative med elevernes forforståelse, i stedet for at bygge en læringssituation op omkring produktionstvang og korrektion.
For at sprogtilegnelsen skal lykkes, skal eleven udsættes for et sprog, som vedkommende allerede kan forstå, men som ligger lidt over, hvad der er det aktuelle niveau, hvilket kan sidestilles med Vygotsky´s ”zonen for nærmeste udvikling”7.

6. Pædagogik.
Olga Dysthe
Olga Dysthe er forankret i en konstruktivistisk interaktionistisk pædagogik, hvori hun er enig i, at alle
konstruerer eller bygger deres egne kundskabsstrukturer. Kundskab eksisterer ikke uafhængigt af den der
lærer.9 Interaktion i undervisningen vil hjælpe eleverne til, udover at tilegne sig begreber og strukturer, at gøre
kundskaberne til erfaring. Eleverne er kundskabernes subjekt og ikke objekt:
1. Information bliver ikke til kundskab før den er en del af de kundskabsstrukturer, som eleven i forvejen har.
2. Værdier og holdninger er implicit i strukturerne... Køb adgang for at læse mere

Olga Dysthe i engelsk | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.