Didaktiske redskaber

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 22
  • 7089
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2008
  • 23-01-2009

Eksamensopgave: Didaktiske redskaber

Opgave om didaktiske redskaber i en 1. klasse.

Problemformulering
• Hvilke didaktiske redskaber kan være anvendelige i forhold til den rummelige folkeskole?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Metode 2
Læringsstile 3
Den praktisk musiske dimension samt udeskole 6
Classroom management 8
Sammenligning 10
Delkonklusion 13
Undervisningsforløb udfra didaktiske overvejelser 13
Sammenhæng 14
Mål 14
Tegn 14
Tiltag 14
Evaluering 14
Undervisningsforløbet ”Vi arbejder med eventyr” 15
Egne mål for undervisningen 15
Trinmål 15
Lektionsplan 16
Nye problemstillinger 20
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Jeg vil i det følgende beskrive teorien bag forskellige didaktiske redskaber: - læringsstile, den praktisk-musiske dimension herunder udeskole samt classroom management og herefter forskellene herpå.
I afsnittet om læringsstile, har jeg udelukkende anvendt de amerikanske professorer Rita
og Kenneth Dunns teori om læringsstile, da de er forgrundsskikkelserne inden for dette
forskningsområde.
I belysningen af udendørspædagogik findes der to definitioner; naturskole og udeskole.
Forskellen på de to er primært, at naturskolen udelukkende arbejder i naturen, hvor udeskolen arbejder både i naturen og kulturen. Jeg har i opgaven valgt, at anvende betegnelsen udeskole.
Classroom management tager udgangspunkt i den amerikanske tradition og derfor ser jeg
også nærmere på den danske udgave, klasserumsledelse.
Herefter vil jeg med udgangspunkt i et undervisningsforløb, der er planlagt efter SMTTEmodellen belyse, hvordan der kan arbejdes med de forskellige didaktiske redskaber i undervisningen.

---

Undervisningsforløb ud fra didaktiske overvejelser
Med udgangspunkt i SMTTE modellen planlagde jeg et undervisningsforløb i faget dansk omhandlende eventyr. Dertil skal nævnes, at jeg i mit undervisningsforløb, primært havde fokus på indholdet og at formen var centreret omkring en afvekslende undervisning udfra den overbevisning om, at det styrker deres alsidighed og at erfaringen viser, at det er svært at holde eleverne koncentreret omkring den samme aktivitet i for lang tid ad gangen.
På det tidspunkt hvor praktikken løb af stablen, havde jeg ikke tilnærmelsesvis den viden omkring de forskellige didaktiske redskaber, som er beskrevet i opgaven. Derfor har jeg indsat ...

---

Mål
Formålet med forløbet er, at der arbejdes udfra de udvalgte punkter fra trinmål.34
Derudover er det hensigten, at give eleverne en fornemmelse af og et kendskab til, hvad eventyr er for noget. Herunder at præsentere dem for forskellige udgaver og fortolkninger af eventyr, samt give dem indblik i de særlige kendetegn og eventyrets opbygning.
I værkstederne er målet at styrke deres skriftlighed, herunder bogstavkendskab, forlyde, stavning samt sætningsdannelse på forskellig vis... Køb adgang for at læse mere

Didaktiske redskaber

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.