Bacheloropgave om dialogens rolle i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 9986
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 25-01-2005

Bacheloropgave om dialogens rolle i biologi

Bacheloropgave i biologi om dialogens rolle for forståelse i biologiundervisningen

Problemformulering
Ud fra antagelsen om, at dialogen spiller en rolle i biologiundervisningen, vil jeg diskutere
følgende:
Hvorfor kan brug af dialog i undervisningen bidrage til elevernes biologiske forståelse og
interesse?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Læringssyn
Metode
Erkendelse
Sprog og tænkning
Zonen for nærmeste udvikling
Stilladsering
Kommunikation
Forståelse
Hvorfor naturfag?
Interesse
Afrundende om undervisningspraksis
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Et af de problemer naturvidenskaberne står overfor er den svigtende interesse hos eleverne. Dette er senest blevet dokumenteret med ROSE-undersøgelsen (Relevance Of Science Education). 60% af eleverne mener, at det er vigtigt at lære naturfag i skolen, men interessen synes at svigte, specielt når det gælder eventuelle fremtidsplaner. Derudover er elevernes holdning til de naturvidenskabelige fag præget af, om de oplever fagene som svære.

Den lave interesse kan have mange årsager, blandt andet manglende personlig relevans og forståelse hos eleverne. Min personlige mission som lærer, er blandt andet at øge elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, hvilket der endvidere lægges op til i formålet for biologi, hvori der står, at undervisningen skal ”..søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger”.
Et af problemerne er, at de naturvidenskabelige fag til stadighed er præget af positivisme og udenadslære, hvorved eleverne blot tilegner sig ny viden, men ikke forstår det. En hovedpointe i undervisning er, at elever skal forstå fagstoffet og ”mange undersøgelser viser, at skolen og uddannelsessystemet i dag kun i begrænset omfang har succes med bestræbelsen på at lede eleverne frem til forståelse”.
Dialog kan bruges til at klarlægge elevernes forforståelser samt fordre en refleksivitet, der kan bidrage til større forståelse af sammenhænge, som er et af formålene for faget biologi. For eleverne ligger der et potentiale til forøget klarhed og forståelse ved at skulle formulere sig, selvom det kan være mangelfuldt og foreløbigt.

Læringssyn
Læring
Jeg tager udgangspunkt i Knud Illeris' definition af læring som: ”... en integreret proces der omfatter to sammenhængende delprocesser som gensidigt påvirker hinanden … sampils-processen mellem individet og dets omgivelser...” og ”... den indre psykiske tilegnelses- og forarbejdning-proces som fører frem til et læringsresultat.”

Læring og læreprocesser har endvidere tre dimensioner og spændingsfeltet består af en kognitiv, en psykodynamisk og en social, samfundsmæssig proces. I en undervisningssituation vil det kunne eksemplificeres ved at bestå af tilegnelse af viden og forståelse, hvordan situationen opleves for eleven, og den påvirkning, der er fra omgivelserne eksempelvis samspilsmæssigt eller via krav. Spændingsfeltet består således af både indre og ydre betingelser for læringen. Min problemstilling indeholder alle tre indfaldsvinkler, idet jeg vil beskæftige mig med elevernes kognition ved at arbejde med begrebet forståelse, herunder det psyko-dynamiske aspekt i form af deres interesse for faget biologi, og overordnet belyse begge dele ved at se på dialogen, som er en social side af læringen.

Konstruktivisme
I den konstruktivistiske erkendelsesteori er viden subjektiv, idet læring ikke er en passiv modtagen fra omverden, men en aktiv konstruktion i det enkelte menneske på baggrund af tidligere erfaringer. Jean Piaget er ophavsmand til de grundlæggende elementer i teorien, men konstruktivismen har mange retninger. Mit syn på læring læner sig op ad Dan B. Eriksens8 fremstilling af empirisk-orienteret konstruktivisme og social-konstruktivisme med udgangspunkt i Paul Cobb... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om dialogens rolle i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.