Det kulturelt inkluderende klasserum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 14
  • 4441
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 09-05-2012

Studieprodukt: Det kulturelt inkluderende klasserum

Studieprodukt i DSA.

Problemformulering

Hvordan bevares et DSA-perspektiv i planlægningen og gennemførelsen af danskundervisningen i en klasse med få tosprogede elever? Og hvordan evaluerer man dette perspektiv i forhold til den tosprogede elevs andetsprogstilegnelse?

Indhold

Indledning 3
Dette leder frem til følgende problemformulering 4
Metode 4
DSA-perspektivet 5
Erfaringer fra praktikken – empiri 6
Analyse af empiri ud fra et DSA-perspektiv 7
Evaluering 11
Konklusion 13
Perspektivering 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Metode
For at svare på min problemformulering vil jeg først begrebsafklare, hvad jeg mener med en andetsprogspædagogisk og interkulturel tænkning i undervisningen – DSA-perspektivet. Herefter vil jeg inddrage empiri fra praktikken gennem egne logbogsnotater, der tydeliggør problemstillingen beskrevet i indledningen. Ud fra et DSA-perspektiv vil jeg analysere denne problemstilling med fokus på aspekter som kulturel identitet, et kulturelt inkluderende klasserum, dansk som andetsprog som dimension i fagene, evaluering generelt og på evaluering i dansk som andetsprog. Aspekter som alle er en del af den andetsprogspædagogiske og interkulturelle undervisning. I analyseafsnittet vil jeg komme med handleforslag til, hvordan vi kunne have optimeret og evalueret vores undervisning i forhold til bevarelsen af et DSA-perspektiv. Til sidst slutter jeg opgaven af med en konklusion og en perspektivering.

---

Analyse af empiri ud fra et DSA-perspektiv
Kulturel identitet
”Hver gang vi møder mennesker som handler anderledes eller har andre værdier end os selv, udfordrer det vores opfattelse af os selv og dermed vores identitet (…) Kulturel identitet er derfor et af de vigtigste begreber i kulturmødet. Vi investerer dele af vores identitet i mødet med
'den anden'”.10
Jeg forstår begrebet 'kulturel identitet' som en forlængelse af det komplekse kulturbegreb og derfor som noget, der forhandles mellem mennesker. I klasseværelset sker denne forhandling mellem lærer-elev og eleverne imellem. Ifølge den engelske kulturforsker, Stuart Hall, består vi ikke af én identitet men af flere identiteter, der kan være modstridende med hinanden. Hall mener ikke, at vi har én indre identitetskerne, som vil lede os i alle situationer, ”men at vi tværtimod er meget... Køb adgang for at læse mere

Det kulturelt inkluderende klasserum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.