Det kulturelt inkluderende klasserum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 14
  • 4441
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 09-05-2012

Det kulturelt inkluderende klasserum

Indledning:
Den etniske og sociale kompleksitet i det danske multikulturelle samfund gør, at der er behov for at udvikle en undervisning, der sørger for, at alle elever forlader folkeskolen med gode forudsætninger samt lige muligheder for at deltage i majoritetssamfundet.
”Men dette kan ikke ske i en læringssammenhæng uden en anerkendelse, respekt for og inddragelse af de etniske forudsætninger som elevgrupperne i forskellige sammenhænge repræsenterer.”

Problemformulering:
Hvordan bevares et DSA-perspektiv i planlægningen og gennemførelsen af danskundervisningen i en klasse med få tosprogede elever? Og hvordan evaluerer man dette perspektiv i forhold til den tosprogede elevs andetsprogstilegnelse?

Indhold

Indledning 3
Dette leder frem til følgende problemformulering 4
Metode 4
DSA-perspektivet 5
Erfaringer fra praktikken – empiri 6
Analyse af empiri ud fra et DSA-perspektiv 7
Evaluering 11
Konklusion 13
Perspektivering 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Metode
For at svare på min problemformulering vil jeg først begrebsafklare, hvad jeg mener med en andetsprogspædagogisk og interkulturel tænkning i undervisningen – DSA-perspektivet. Herefter vil jeg inddrage empiri fra praktikken gennem egne logbogsnotater, der tydeliggør problemstillingen beskrevet i indledningen. Ud fra et DSA-perspektiv vil jeg analysere denne problemstilling med fokus på aspekter som kulturel identitet, et kulturelt inkluderende klasserum, dansk som andetsprog som dimension i fagene, evaluering generelt og på evaluering i dansk som andetsprog. Aspekter som alle er en del af den andetsprogspædagogiske og interkulturelle undervisning. I analyseafsnittet vil jeg komme med handleforslag til, hvordan vi kunne have optimeret og evalueret vores undervisning i forhold til bevarelsen af et DSA-perspektiv. Til sidst slutter jeg opgaven af med en konklusion og en perspektivering.
... Køb adgang for at læse mere

Det kulturelt inkluderende klasserum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.