Bacheloropgave om integrativ motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 8834
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 02-03-2005

Bacheloropgave om integrativ motivation

Bacheloropgave - Dansk som andetsprog

1.2 Problemfelt
Politikere og medier behandler i mange tilfælde indvandrerspørgsmålet fordomsfuldt, unuanceret og stigmatiserende. Samtidig møder den ”almindelige” dansker ofte individer af anden etnisk herkomst i negative situationer som beskrevet ovenfor, og bl.a. disse unge indvandreres fremtoning og opførsel6 er med til at skabe den modvilje mod minoriteterne i den etnisk danske befolkning, som førte til resultatet af valget i 2001.
Det er unge mennesker som disse jeg interesserer mig for i denne opgave.

Problemformulering
I hvilken udstrækning kan man i undervisningen bidrage til at opnå integrativ motivation hos en utilpasset elev fra en traditionel, før-moderne familie af anden etnisk herkomst, som har en defensiv skolestrategi?

Indhold

1. Indledning
1.1 Baggrunden for opgaven 3
1.2 Problemfelt 4
1.3 Problemstilling 4
1.4 Problemformulering 5
1.5 Metode 5
1.6 Begrebsafklaring 5
2. Analyse/Diskussion
2.1 Indledning 6
2.2 Familien 7
2.2.1 Karakteristik 7
2.2.2 Moral 8
2.2.3 Ære/Skam 8
2.2.4 Køn 8
2.2.5 Opsamling 9
2.3 Eleven 9
2.3.1 Etnisk habitus 9
2.3.2 Udfordringen 10
2.3.3 Opsamling 10
2.4 Skolen som institution 11
2.4.1 Symbolsk vold 11
2.4.2 Skjult viden 12
2.4.3 Opsamling 12
2.5 Klasserummet – læreren 12
2.5.1 Selv/selvobjekt-teorien 12
2.5.2 Lærerens rolle 13
2.5.3 Opsamling 13
2.6 Delvis konklusion i forhold til problemformulering - afrunding 13
3. Undervisningspraksis
3.1 Indledning 16
3.2. Sprogtilegnelsesteori 16
3.2.1 Behaviourismen 17
3.2.2 The Innatist Position 17
3.2.3 The Interactionist Position 17
3.3 Evalueringsrapporten 18
3.4 Modersmålsundervisning 18
3.5 Dansk som andetsprog 18
3.6 Dansk som andetsprog i fagene 20
3.7 Undervisningsmaterialer 21
3.8 Opsamling 22
4. Endelig konklusion – besvarelse af problemformulering 23
5. Perspektivering 25
Bilag 26
Litteraturliste 27

Uddrag

1.5 Metode
I opgavens første del har jeg valgt at forsøge at belyse og indkredse problemformuleringens elevkategori og dens livsbetingelser i Danmark - og specielt i den danske folkeskole - ved, med Pierre Bourdieus sociale praktikteori, at definere, analysere og diskutere Thor Olaf Engen (Horst, 2003), Bolette Moldenhawer (2001), Yvonne Mørch (1998) m. fl.'s bidrag til indvandrerdebatten i Danmark. Bourdieus teori tilbyder nemlig en anvendelig ramme for indkredsning af sammenhængen mellem elever af anden etnisk herkomsts socialisation og disses udbytte af den danske folkeskole.
I opgavens anden del diskuteres mine konklusioner i forhold til den praktiske virkelighed i
folkeskolen på baggrund af Thomas' & Collier's længdeundersøgelser i USA (Horst 2003:15ff) og ”Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen” (2004). Ved hjælp af sprogtilegnelsesteori, Caroline Liberg (2004), Dorthe Staunæs (2000), Helle Pia Laursen (2003) og egne konklusioner, forsøges, i forhold til problemformuleringens elev, anvist handlemuligheder for læreren i dansk som andetsprog.
Til sidst konkluderes og perspektiveres... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om integrativ motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.