Skolens rummelighed | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 31
  • 9050
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 23-01-2009

Skolens rummelighed | Bacheloropgave

En professionsbachelor i samfundsfag og pædagogik om "Den rummelige skole".

Min egen interesse for emnet ”den rummelige skole” startede i 2001, hvor der på seminariet blev afholdt et kursus om undervisningsdifferentiering med bl.a. Søren Langager og Susan Tetler som foredragsholdere. Med dette som udgangspunkt og den tilbagevendende debat om emnet, har jeg siden, i mit job som støttelærer i folkeskolen til en § 20 stk.2 elev, selv gjort mig nogle erfaringer med ”den rummelige skole” i virkelighedens skole. Det har resulteret i refleksion over selve begrebets betydning og forestillinger om, hvordan skolen skal være rummelig.

Problemformulering

Hvad er rummelighed og hvordan skal skolen, i forhold til solidaritetsbegrebet, være rummelig?

Indhold

Indledning 2
Metode 3
Samfundet 5
Solidaritet 11
Den inkluderende skole 15
Søren Langager – den rummelige skole i den digitale tidsalder 18
Pierre Bourdieu - skolens reproducerende rolle 22
Konklusion 25
Perspektivering 28
Litteraturliste 30

Uddrag

METODE
Jeg har valgt at besvare min problemformulering udfra teoretisk argumentation og diskussion.
I en opgave om ”den rummelige skole” er det ikke fyldestgørende at beskrive og analysere begrebet ”den rummelige skole” uden at forklare den kontekst, det er blevet til i. Jeg har derfor, i det første afsnit, valgt at anlægge et sociologisk perspektiv, der beskriver tendenserne i det samfund vi lever i. Det gør jeg ved at inddrage Zygmunt Baumans beskrivelse af samfundet, der beskriver samfundet som et forbrugersamfund, hvor samfundets medlemmer er forbrugere af samfundets ydelser. Skolen udgør derfor en forbrugsvare, som kan forbruges af elever, som besidder de rigtige kompetencer.

På baggrund af denne beskrivelse vil jeg analysere og diskutere ”den rummelige skoles” eksistensmulighed i forbrugersamfundet. Et samfund, som mener, at den enkelte selv er ansvarlig for sin position. Samfundet, her skolen, har derfor ikke noget moralsk ansvar overfor sine elever.

Som opfølgning på dette vil jeg definere solidaritetsbegrebet, idet jeg antager, at ”den rummelige skole” bør belyses udfra solidaritets begrebet, da ”den rummelige skole” ikke kun beror på et fællesskab, men i særlig høj grad handler om en moralsk forpligtethed overfor andre mennesker. Jeg har valgt at beskrive solidaritetsbegrebet på baggrund af Søren Juul, fordi han netop beskriver solidaritet i det senmoderne samfund, det samfund ”den rummelige skole” er en del af.
Desuden inddrager jeg Wolfgang Klafi, for at præcisere vigtigheden af at forstå ”den rummelige skole” med udgangspunkt i solidaritetsbegrebet, idet han definerer dannelse ved bl.a. evnen til solidaritet, som er den del af den almendannelse, som skal foregå i skolen.

Dernæst følger selve beskrivelsen af den rummelige skole. Jeg har valgt at anvende Susan Tetler, som har lavet en ph.d. afhandling om den rummelige skole og derudfra udviklede begrebet ”den inkluderende skole”, som en ny måde at definerer ”den rummelige skole” på. Susan Tetlers visioner om den inkluderende skole sammenstiller jeg med Søren Langager, fordi han inddrager det moderne samfunds eksistensvilkår i sin beskrivelse af ”den rummelige skole” med ønsket om at få ændret den traditionelle forståelse af kundskaber og færdigheder.
Pierre Bourdieus teori om socialisering og uddannelsessystemet som reproducerende samfundsinstitution inddrages til sidst i opgaven for at forklare, hvorfor det kan være svært at gøre skolen rummeligere.

Afslutningsvis vil jeg i en perspektivering diskutere de nye tilføjelser i Folkeskoleloven af 1993 om trin- og slutmål. Desuden vil jeg, på baggrund af min egen definition af begrebet ”den rummelige skole”, kort angive, hvordan jeg forestiller mig undervisningen i samfundsfag bør gribes an, hvis formålet er at gøre skolen rummeligere.

Jeg afgrænser mig fra at anlægge andre lige så relevante synsvinkler i besvarelsen af opgaven eksempelvis et økonomiskperspektiv, inddragelse af cases mv... Køb adgang for at læse mere

Skolens rummelighed | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.