Fremmedsprogstilegnelse | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 31
  • 10666
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 02-12-2005

Fremmedsprogstilegnelse | Bacheloropgave

Bacheloropgave i engelsk om den optimale alder for fremmedsprogstilegnelse?

Problemformulering
Da engelsk er blevet indført som obligatorisk i 3. klasse, vil jeg undersøge baggrunden for
dette tiltag, samt om det stemmer overens med barnets kognitive og sproglige udvikling

Indhold

Indledning s.2
Problemformulering s.2
Emneafgrænsning s.2
1. Det uddannelsespolitiske plan s.3
1.1 Holdningen til fremmedsprogsundervisning i EU s.3
1.2 Holdningen til fremmedsprogsundervisning i Danmark s.4
1.3 Kommentar s.4
2. Kognitiv udvikling og læring s.5
2.1 Piaget s.6
2.2 Chomsky s.7
2.3 Lenneberg s.8
2.4 Kommentar s.9
3. Undersøgelser s.10
3.1 Undersøgelser vedrørende fremmedsprogsindlæring s.10
3.2 Kommentar s.12
4. Dannelsesidealer s.13
4.1 Dannelsesidealet i folkeskolen s.13
4.2 Dannelsesidealet i engelskfaget s.14
4.3 Kommentar s.15
5. Læring og fremmedsprogstilegnelse s.16
5.1 Teorier omkring læring og fremmedsprogstilegnelse s.16
5.2 Vygotsky s.17
5.3 Krashen s.17
5.4 Asher s.20
6. Lovgivning s.21
6.1 CKF'erne og fælles mål i engelskundervisning s.21
6.2 Kommentar s.24
7. Undervisning s.24
7.1 Undervisningsmetodikker s.24
7.2 Læringsstile og intelligenser s.25
7.3 Kommentar s.26
8. Sammenfatning s.27
Litteraturliste s.29
Bilag 1. s.30

Uddrag

Indledning
Allerede meget tidligt i barndommen stifter et dansk barn bekendtskab med engelsk gennem medierne. De lærer sig hurtigt og ubesværet mange nye engelske udtryk, og gennem de omtalte medier kommer de også tæt på både sprog og kultur i andre lande - fortrinsvis engelsktalende.
På den måde følger børnenes hverdag den stigende globalisering i samfundet, som stiller krav om stadig større kompetencer indenfor fremmedsprog.
Fra politisk side er der derfor også meget fokus på internationaliseringen, og følgen af dette har været en ændring af folkeskoleloven med hensyn til starttidspunktet for engelskundervisningen. Det kan umiddelbart være svært at finde nogen klar begrundelse for valget af netop dette tidspunkt, og jeg har derfor besluttet mig for at gå i dybden med flere empiriske undersøgelser vedrørende sprogtilegnelse for eventuelt på den måde at komme en sådan begrundelse nærmere.

Emneafgrænsning:
Jeg har i opgaven først valgt at forholde mig til problemformuleringen ud fra et politisk synspunkt for der ud fra at forsøge at belyse baggrunden for den nye lov.
Dernæst vil jeg ud fra teoretiske holdninger til udvikling og sprogtilegnelse forsøge at pejle mig ind på det hensigtsmæssige i at starte engelskundervisningen så tidligt.
Jeg forsøger endvidere ud fra folkeskolens almene dannelsesideal nærmere at indkredse andre uddannelsesmæssige årsager til, at en sådan lovændring kunne være ønskværdig.
Endelig vil jeg efter en gennemgang af diverse teoretiske sprogdidaktiske teorier og undersøgelser omkring sprogtilegnelse sammenligne disse med CKF områdets beskrivelser for faget engelsk og dernæst fremdrage undervisningsmetodikker som sammen med elevforudsætninger kunne være nyttige at inddrage i en tidligere sprogundervisning.
Gennem hele opgaven vil jeg fremkomme med kommentarer, hvor jeg føler det er hensigtsmæssigt. Til sidst vil jeg i en sammenfatning samle trådene og endelig fremkomme med min opfattelse af, hvornår fremmedsprogsundervisningen burde indføres.
Jeg har af omfangsmæssige årsager valgt at se bort fra problematikken omkring elever med dansk som andetsprog og deres situation i forhold til en tidligere engelskundervisning.

Det uddannelsespolitiske plan
1.1 Holdningen til fremmedsprogsundervisning i EU
Igennem årerne har der været store tiltag på internationalt plan indenfor fremmedsprogsundervisning.
Efter oprettelsen af EU er behovet for at kunne mestre flere sprog steget betydeligt, og derfor er Europarådet i dag også det førende til at beskæftige sig og gøre sig overvejelser omkring fremmedsprogsundervisning i Europa.
Deres mål er at bane vej for og sikre en sproglig forståelse over grænserne gennem flersprogethed. Europarådet arbejder efter en grundform, der tager udgangspunkt i, at ”samtale fremmer forståelsen”, og hvor man anbefaler, at fremmedsprogsundervisningen i engelsk introduceres i 1. klasse, således at der opbygges en stor kompetence indenfor dette sprog, så... Køb adgang for at læse mere

Fremmedsprogstilegnelse | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.