Umotiverede elever | Thomas Ziehe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik, Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 15
  • 5859
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2000
  • 06-08-2000

Umotiverede elever | Thomas Ziehe

Mit pædagogiske speciale, hvori defineres begreber som læring og motivation samtidig med, at der gøres rede for særkendet ved den aktuelle ungdomsgeneration, samt hvad det indebærer at være ung i dag.

Indledning/opgaveopbygning
Det er min hensigt at finde frem til, og kaste lys over, årsagerne til, at disse drenge udvikler sig i denne retning, og jeg ønsker at finde frem til en måde at motivere dem, så de ikke lades i stikken i et samfund, der stiller store krav til såvel personlige som faglige kompetencer.

Til at starte med vil jeg gøre rede for Thomas Ziehes syn på den samfundsmæssige udvikling gennem de sidste 40-50 år. Dermed ønsker jeg at karakterisere det moderne samfund samt belyse, hvordan det er at være barn og ung i dag.

Herefter vil jeg benytte mig af Jens Rasmussens "Socialisering og Læring i det refleksivt moderne" som indgang til Niklas Luhmanns tanker. Her vil jeg ligeledes inddrage Knud Illeris' "Læring", idet jeg finder, at nogle begreber belyses bedst ved gensidigt supplement disse to bøger imellem.

Det er min hensigt at fremstille et nuanceret billede af, hvordan børn og unge i dag kan karakteriseres, hvor den manglende motivation kommer til syne og hvorfor.

Jeg vil i denne forbindelse tage fat på folkeskolens formål for at klarlægge, hvad det er meningen, at folkeskolen skal bibringe disse elever i forhold til fremtiden.

Problemformulering

Jeg har i mine praktikker og andre undervisningssammenhænge mødt elever, der synes ikke at være motiverede for undervisning overhovedet. Der findes tilsyneladende altid en sådan gruppe af umotiverede elever.

Hvor udbredt er dette fænomen?

Hvordan kan det forstås?

Hvordan kan vi forholde os til det som lærere?

Indhold

1.0 Emneafgrænsning
1.1 Problemformulering:
1.2 Indledning/opgaveopbygning
2.0 Thomas Ziehe
2.1 Før det kulturelle opbrud
2.2 Vores samfund i dag:
2.3 Sammenfatning - Thomas Ziehe
3.0 Rasmussen og Illeris
3.1 Den egocentriske ungdom
3.2 Den rodløse ungdom
3.3 Den snakkende ungdom
3.4 Den umotiverede ungdom
3.5 Ungdommen i samfundet
3.6 Sammenfatning - Rasmussen og Illeris
4.0 Hvad siger folkeskoleloven, og hvordan skal vi forholde os til den?
5.0 Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emneafgrænsning

Jeg har i forskellige sammenhænge bemærket tilstedeværelsen af en særlig gruppe elever, der skiller sig ud fra den øvrige klasse. Det har som oftest været drenge, der i første omgang har været kendetegnet ved en udadrettet destruktiv og urolig adfærd.

En anden fællesnævner for denne gruppe drenge er, at de øjensynligt lider af indlæringsvanskeligheder, hvilket jeg i første omgang har iagttaget i forbindelse med læsning, idet dansk er et af mine to liniefag på seminariet. Jeg har imidlertid erfaret, at der i disse tilfælde næppe er tale om dysleksi, og at fænomenet derfor må finde sin begrundelse andetsteds.

Jeg har i de situationer, hvori jeg har stødt på denne elevgruppe, registreret en opgivende holdning fra de pågældende læreres side, og jeg har stået tilbage med en fornemmelse af, at her er et område, hvor den danske folkeskole synes at have spillet fallit. Det er på denne baggrund, at jeg har fundet interesse i at arbejde med denne elevgruppe.

2.0 Thomas Ziehe
I det følgende vil jeg udfra Thomas Ziehes synspunkter gøre rede for, hvilken rolle samfundet i dag spiller i forhold til min problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Umotiverede elever | Thomas Ziehe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.