Eksamensopgave om den nye forbruger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 25
  • 7218
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 19-10-2005

Eksamensopgave om den nye forbruger

Eksamensopgave i madkundskab om den nye forbruger – handler altså om forbrugerundervisning.

Problemformulering og metodevalg

Opgaven har til formål at klarlægge, hvilken udvikling og hvilke faktorer, der har indflydelse på forbrugerens valg. Endvidere vil vi med opgaven vurdere de typer forbrugere, der er i dagens forbrugersamfund, for slutteligt at give et bud på, hvordan forbrugerundervisning i hjemkundskab kan lade sig gøre på en indsigtsfuld og kvalificeret måde.

For at kunne tilrettelægge en kvalificeret forbrugerundervisning kræver det en faglig indsigt i en lang række forhold. I opgaven vil vi derfor give en sociologisk analyse på danskernes ændrede forbrugsvaner. Dette gøres for at kunne give en indsigtsfuld afklaring af, hvad der kendetegner forbrugeren af i dag, og især de unge forbrugere, som vi som kommende hjemkundskabslærere skal undervise. De ændrede vilkår for forbrugeren vælger vi i opgaven at anskue ud fra økonomisk, kvalitative undersøgelser samt en psykologisk- og sociologisk tilgang til forbrugerne af i dag. Dette gøres for at kunne klarlægge, hvilke typer af forbrugere der er i nutidens samfund. Uden dette er det ikke muligt, at kunne opstille idealer for hvordan vi mener forbrugeren bør agere i samfundet. Hermed er fundamentet skabt til at kunne tilrettelægge en progressiv forbrugerundervisning i faget.

Opgavens videnskabsteoretiske grundlag finder vi i det hermeneutiske paradigme, idet vi bevidst har udvalgt teorier og talmateriale.

Indhold

Indledning s.3
Problemformulering og metodevalg s.4
De ændrede forbrugsvaner s.5
Sociologisk forklaring på danskernes ændrede kost- og forbrugsvaner s.5
Ændrede behov s.6
Fra det moderne samfund til masseforbrug s.7
Stigende forbrug – en mindre del af husholdningsbudgettet s.8
Forbrugeren i det senmoderne s.9
De unge forbrugere s.10
Forbrugertyper s.11
Den egocentrerede forbruger s.12
Den økocentrerede forbruger . s.13
Den økocentrerede forbruger som ideal (?) .s.15
Tendenser i danskernes kost, forbrug og vaner s.15
Sundhed s.16
Økologi/dyreetik s.16
International mad s.16
Hurtig mad/convenience food s.16
Opbrud i måltidsmønsteret s.16
Convenience food – tendensen hos forbrugerne s.17
Forbrugerundervisning – en didaktisk hjemmelavet gryderet .s.18
Afslutning s.22
Litteraturliste

Uddrag

De ændrede forbrugsvaner

I de sidste årtier er den danske madkultur blevet diskuteret og debatteret flittigt, og der er udtrykt bekymring for, at kostvanerne er i hastig forandring. Forandringerne skyldes i høj grad, at der er flere fødevarer at vælge mellem end tidligere, men i et velfærdssamfund som vores, er der dog grund til at antage, at alle har mulighed for at sammensætte en sund kost med hensyn til andre end sig selv. I det følgende vil vi anvende en sociologisk tilgang til forståelsen af danskernes ændrede forbrugsvaner.

Sociologisk forklaring på danskernes ændrede kost- og forbrugsvaner

Ifølge Durkheim var det traditionelle samfund karakteriseret ved en kollektiv bevidsthed, og samfundet var bundet sammen af en mekanisk solidaritet i kraft af fælles normer og værdier. Solidaritet i samfundet kan endvidere karakteriseres ved sammenhold i kraft af den lighed, der eksisterede i det lokale nærmiljø, som borgerne levede i. Med overgangen fra det førmoderne samfund til det moderne samfund, bliver borgerne løst fra fælles normer og værdier, men samtidig med bliver den eknelte borger mere afhængig af de øvrige borgere i kraft af den organiske solidaritet, forstået på den måde, at borgerne ikke længere er selvforsynende1, men derimod er stærkt afhængige af andres gøren og kunnen. Dette skyldes, at industrialiseringen har medført en arbejdsdeling, hvor produktfremstillingen er effektiviseret og specialiseret. Dette er stadigt kendetegnende for vort samfund, hvor forbrugerens primære kontakt med fødevarerne foregår i supermarkedet og dernæst i hjemmet. Dette indbyrdes afhængighedsforhold binder ifølge Durkheim borgerne sammen i et solidaritetsforhold på trods af den stigende individualisme.
Som det fremgår af det ovenstående definerer Durkheim individerne ud fra en betragtning af samfundet, hvor Weber har en anden diskurs, da han definerer samfundet ud fra en betragtning af individerne. Weber forsøger altså at danne sig en forståelse af individerne og deres handlinger. Dette gør han ud fra fire forskellige handlingstyper2:... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om den nye forbruger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.