Bachelor om etniske minoritetselever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 10210
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2007
  • 21-06-2007

Bachelor om etniske minoritetselever

Bacheloropgave i Dansk sin andetsprog om den litterære kanon og etniske minoritetselever.

Opgaven handler om hvordan man kan bruge den danske kanonlitteratur i undervisningen af tosprogede elever, og samtidig være inkluderende i sin undervisning. Opgaven leder hen mod en skitsering af et forløb omkring Hosekræmmeren af Steen Steensen Blicher , hvor der tages udgangspunkt i at vække elevernes forforståelser med udgangspunkt i at læreren må tillægge alle elevernes kapitaler værdi. (Bourdieu).

Problemformulering

(Hvordan) kan man i sin undervisning i/med den danske kanonlitteratur skabe lige muligheder for etnisk danske elever og elever af anden etnisk herkomsts dannelse og sprogtilegnelse?

- og hvilken betydning har brugen af narrativer i denne undervisning for dannelsen og sprogtilegnelsen?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Opgavens opbygning 3
Begrebsafklaring 3
Kapitel 1. Samfundets vilkår 4
1.1. Det udfordrende samfund 4
1.2. Det multietniske samfund 4
1.3. Opsamling 5
Kapitel 2. Integration og identitet 5
2.1. Integrationsbegrebet 6
2.2. Tre former for integration 7
2.3. Identitetsdannelse 7
2.4. Identitetsforhandlinger 8
Kapitel 3. Kulturforståelsens konsekvenser og muligheder 9
3.1. Kulturbegreber 9
3.1.1. Komplekse kulturbegreb: 10
3.1.2. Beskrivende kulturbegreb: 10
3.2. Interkulturel kommunikation 11
3.3. Bourdieu's centrale begreber: 11
3.3.1. Kapitalbegreber: 12
3.3.2. Habitus: 12
3. 4. Det interkulturelle perspektiv 13
Kapitel 4. Kategorial dannelse og forforståelse 14
4.1. Det myndige individ 14
4.2. At tyde, er at kategorisere 15
4.3. Narrativers betydning for mening og sammenhæng 15
4.4. Undervisningens målsætninger 16
Kapitel 5. Overordnede dannelsesmål 17
5.1. Solidaritet, med- og selvbestemmelse 17
5.2. Det konstituerende argument 17
5.3. Den gode anderledeshed 18
Kapitel 6. Sprogtilegnelsen 19
6.1. Den sproglige udvikling 19
6.2. Den sproglige udviklings tre faser. 20
6.3. Opsamling 21
Kapitel 7. Ældrelitteratur – hvad skal vi bruge det til? 22
7. 1. Undervisning i litteratur eller med litteratur 22
Kapitel 8. En interkulturel undervisning i/med ældre litteratur 23
8.1. Forløbets fire faser 24
8.1.1. Oplevelses-/før læsningsfasen 25
8.1.2. Forståelses-/analysefasen 25
8.1.3. Fordybelses-/fortolkningsfasen 26
8.1.4. Aktualiseringsfasen 26
8.1.5. En refleksiv narrativ evaluering 27
Konklusion 28
Litteraturliste 29

Uddrag

Opgavens opbygning
I Kapitel 1 vil være en beskrivelse af globaliseringens indvirkning på det danske samfunds udvikling.
Både i forhold til det hyperkomplekse samfund og de kompetencekrav det kræver at navigere i et sådan samfund samt i forhold til det multietniske samfund, som skal skitsere hvad det er for udfordringer etniske minoriteter yderligere er underlagt.

2. kapitel vil omhandle begreber som integration og identitetsdannelse og de strategier etniske minoriteter benytter sig af, alt afhængig af hvordan de bliver mødt af majoriteten.

3. kapitel udstikker en teoriramme bestående kulturbegreber og den praxeologiske teori, med henblik på at beskrive hvordan majoritetens kulturbegreb (implicit) påvirker integrationen og identitetsdannelsen hos etniske minoriteter.

I 4. kapitel vender jeg igen tilbage til de kompetencekrav samfundet stiller til individet. Dette kapitel vil have et generelt perspektiv på dannelsen til samfundsborger. Dannelsesidealet tager udgangspunkt i folkeskolens formål, idet disse er gældende for alle, minoritet såvel som majoritet. Kapitlet vil omhandle nogle forskellige perspektiver man må inddrage i forhold til planlægningen af sin undervisning generelt.

I kapitel 5 vil jeg argumentere for to elementer jeg mener al undervisning bør tilgodese. Min argumentation er funderet i de overordnede dannelsesmål.

6. kapitel vil omhandle Karen Lunds sprogudviklingsteori.

7. kapitel vil være en diskussion omkring undervisningen i eller med litteratur i forhold til etniske minoriteter

I 8. kapitel har jeg opstillet et undervisningsforløb der tager afsæt i de overvejelser jeg har gjort mig opgaven igennem. Sideløbende med aktivitetsforklaringerne vil jeg kommentere disse i forhold til teorirammen.

Begrebsafklaring
Da foreliggende opgave er baseret på et magtforhold mellem forskellige grupper i samfundet, vælger jeg at afklare hvilken betydning der ligger i min navngivning af grupperne.
Jeg vil i opgaven anvende begreberne ”etniske minoritetselever” og ”etniske majoritetselever”. Disse to begreber er grove generaliseringer og en forsimpling af en meget mere nuanceret virkelighed.
Grunden til mit valg er at ordene henviser til et magtforhold. Et magtforhold der ligger til grund for hele denne opgave. Det skal dog pointeres at der i min anvendelse af etniske minoritetselever også er underlagt at disse er tosprogede... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om etniske minoritetselever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.