Demokratikanonen og demokratisk dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 20
  • 7392
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 20-11-2008

Eksamensopgave: Demokratikanonen og demokratisk dannelse

Eksamensopgave i historie om demokratisk dannelse i demokratikanonen.

Problemformulering
Hvorledes kan forskellige demokratibegreber bruges af læreren i forhold til demokratikanonen, med det
formål at vi som lærere kan kvalificere elevernes historiebevidsthed og demokratiske dannelse?

Indhold

Indledning: 2
Problemformuleringen 3
Metode: 3
Figur 1: Opgavens struktur 4
Demokratibegreber 4
Indledning til demokratibegreber: 4
Liberalistiske: 5
Den kommunitaristiske demokratiforståelse: 6
Demokratisk dannelse 8
Historieopfattelser og historiebevidsthed 10
Mennesket som historieskabte og historieskabende 11
Identitet og dannelse 12
Opsamling 12
Figur 2: Synergi model over demokratiopfattelser, historiesyn og dannelse. 12
Demokratikanon 13
Kommissorium 13
Magna Carta og Jyske lov – i kanon 14
Magna Carta og Jyske lov – i undervisningen 15
Reformationen – i kanon 15
Reformationen – i undervisning 16
Det filosofiske tankegods (Spinoza og Locke) 17
Det filosofiske tankegods (Spinoza og Locke) – i undervisning 17
Diskussion: 18
Konklusion: 19
Litteraturliste: 20

Uddrag

Metode:
Det er vores intention i opgaven at forsøge at afgrænse og definere forskellige opfattelser af begrebet demokrati og forsøge at forklare hvor de kommer fra idéhistorisk, for herefter at diskutere udvalgte punkter i den danske demokratikanon, og forsøge at vurdere dem med forskellige demokratisyns optikker. De valg vi har foretaget i demokratikanonen er udvalgt baseret på tre kriterier;
1. For det første skal de optræde direkte eller indirekte i den danske historiekanon
2. For det andet dækker hver af de udvalgte afsnit fra demokratikanonen en af de følgende kategorier; Retssikkerhed, demokratisk filosofi eller statsdannelse
3. for det tredje har vi fravalgt de nyeste afsnit i demokratikanonen (EU m.m.)
Endvidere vil vi gøre opmærksom på at vi har behandlet to demokratisyn, nemlig det liberalistiske og det kommunitaristiske9. Vi er dog opmærksomme på at der findes andre syn på demokrati end dem vi fremhæver, men vi har valgt at tage disse to typer da de er de mest dominerende, og fordi de ligger inden for rammerne af den gamle diskurs imellem Hal Koch og Alf Ross10. Til slut vil vi diskutere hvorvidt der bliver lagt op til et bestemt demokratibegreb i demokratikanonen og hvilken evt. dannelsestanke der ligger bag dette... Køb adgang for at læse mere

Demokratikanonen og demokratisk dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.