Ny Biologi 1 | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3673
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2004
  • 22-03-2004

Ny Biologi 1 | Læremiddelanalyse

Semesteropgave i biologi om lærebogssystemet Ny Biologi 1. Semesteropgaven handler om undervisningen i folkeskolens 7. klasse i emnet ferskvand. Der inddrages evaluering af undervisningsmaterialet "Ny Biologi 1" af Hans Erik Berthelsen.

Problemformulering
Jeg vil i min opgave se på hvordan man efter nogle kemiske egenskaber deler søer op i tre forskellige typer. Hvilke egenskaber de har hver for sig, hvor de adskiller sig og hvad de har fælles.

Jeg vil lægge størst vægt på den næringsfattige og den næringsrige sø. Hvordan griber man biologisk undervisningsmateriale dette emne an? Hvordan får de det på et plan hvor 7. klasse kan forstå det og se det i sammenhæng? Og lever materialerne op til CKF'erne i de nye fællesmål for biologi?

Indhold

Problemstilling s. 2
Problemformulering s. 2
Problemafgrænsning s. 2
De danske søtyper s. 3
Den eutrofe sø s. 3
Den oligostofe sø s. 3
Den dystrofe sø s. 4
Ny biologi 1 s. 5
Lever ”Ny biologi 1” op til fagets CKF'er? s. 8
Seminariefagets CKF'er s. 9
Konklusion s. 10
Litteraturliste s. 13
Bilag s. 14

Uddrag

Problemstilling.
Jeg har i min opgave valgt at arbejde med emnet ”De danske søtyper”. Det har jeg valgt da jeg synes det er et spændende emne, hvor man har muligheder for mange forskellige eksperimenter og aktiviteter. Ved at arbejde med søer kan man også komme rundt i meget af økologien.

Problemafgrænsning.
Jeg har valgt at undersøge ”Ny Biologi 1”, da jeg finder dette bogsystem spændende og indbydende. Ny biologi har ikke klassetrin på, da man kan arbejde uafhængig med de fire sæt. Forfatterne skriver dog ”stoffet er … tilrettelagt så ”Ny biologi 1 & 2” behandler emner, som er lettest tilgængelige for elever på 7. klassetrin, mens ”Ny biologi 3 % 4”
også omhandler problemstillinger, som er lidt mere komplekse”.

De danske søtyper.
Vi deler søer op ved at se på visse kemiske egenskaber ved vandet og disses indflydelse på plante- og dyrelivet. Man deler dem i tre typer: den eutrofe sø, den oligotrofe sø og den dystrofe sø.

---

Ny biologi 1.
”Ny biologi” virker som et system, der ønsker tiden til at gå i dybden med de forskellige emner. Hans Erik Berthelsen og Brian Mouritzen skriver selv at ”hovedvægten er lagt på at give eleverne mulighed for at arbejde med et stof ud fra en biologisk synsvinkel, så de derved kan erhverve sig et begrebsapparat og en viden, som kan benyttes til at sætte sig ind i og tage stilling til samfundsproblemer med elementer af biologisk karakter” 13.
De lægger stor vægt på, at eleverne tidligere har fået mange, delvis usammenhængende informationer om naturen, som nu skal samles til en ”struktureret, brugbar viden” 14. I lærerens bog er der mange baggrundskommentarer og en beskrivelse af hvilke mål eleverne kan opnå for arbejdet med grundbogens enkelte afsnit. Desuden er der i lærerens bog en lang række forslag til elevaktiviteter, ekskursioner og eksperimenter. Dertil er der også en lang række kopiark, der kan benyttes på eventuelle ekskursioner... Køb adgang for at læse mere

Ny Biologi 1 | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.