Dansk som andetsprog i matematikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Dansk som andetsprog)
 • Godkendt
 • 26
 • 9468
 • PDF
 • Læreruddannelsen Zahle
 • 2008
 • 14-02-2009

3.-6. klasse, 7.-10. klasse: Dansk som andetsprog i matematikundervisningen

Bacheloropgave om dansk som andetsprog i matematikundervisningen i 6. og 9. klasse.

Problemformulering
Hvilke særlige sproglige udfordringer er der for tosprogede elever i matematikundervisningen, og hvordan kan man som lærer inddrage de tosprogedes sproglige ressourcer i undervisningen?

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Tosprogede elever og matematikundervisning 2
1.2 Problemformulering 3
1.3 Metode 3
1.4 Begrebsafklaring 4
2. Læring og sprog 5
2.1 Socialkonstruktivisme og vygotsky 5
2.1.1 Zonen for nærmeste udvikling og stilladsering 5
2.1.2 Sproglig udvikling og dennes betydning for begrebsdannelsen 7
2.2 Tosprogethed og udviklingen af fagsprog 7
2.2.1 Bics og calp 8
2.2 Inddragelse af modersmålet i undervisningen 10
3. Matematik som sprog 12
3.1 Sprog af 1. og 2. orden 12
3.2 Matematik som 2. ordenssprog 13
3.3 Det matematiske register 14
3.3.1 Ordforråd 15
3.3.2 Strukturelle kendetegn 16
4. Inddragelse af de tosprogedes sproglige ressourcer 18
4.1 Didaktiske overvejelser 18
4.1.1 Scaffolding the quadrants 18
4.1.2 Inddragelse af modersmålet i undervisningen 22
4.1.3 Eksempel: benævnelser af tal i positionssystemet 23
5. Konklusion 24

Uddrag

1.3 Metode
Jeg vil i det følgende gøre rede for, hvordan undersøgelsen af min problemformule-ring vil forløbe i opgaven.

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk læringssyn, der opere-rer med individets aktive konstruktion af viden gennem sproget i interaktion med an-dre. Jeg har i denne forbindelse valgt at gøre brug af Vygotsky, der netop har en soci-alkonstruktivistisk grundtanke. Jeg vil særligt benytte hans teorier om sprog og tosprogethed, zonen for nærmeste udvikling og stilladsering, da dette er særligt rele-vant i forhold til undersøgelsen af problemformuleringen. Sprogets betydning for be-grebsdannelsen er en vigtig problemstilling i forhold til at undersøge de tosprogedes særlige sproglige udfordringer, når det gælder tilegnelsen af matematiske begreber, og hvordan denne viden kan udnyttes til at inddrage de tosprogedes sproglige res-sourcer i undervisningen. Det er også i denne forbindelse, at jeg vil inddrage teorier-ne om zonen for nærmeste udvikling og stilladsering. Jeg vil herefter undersøge ud-viklingen af tosprogethed i forhold til udviklingen af fagsprog med udgangpunkt i Vygotsky's og Jim Cummins' teorier. Dette leder videre til at kigge på modersmåls-undervisning, og hvilken betydning inddragelse af modersmålet har for den faglige undervisning i matematik.

Herefter vil jeg undersøge matematik som sprog. Med udgangspunkt i Vygotsky's begreber om sprog af 1. og 2. orden vil jeg undersøge tilegnelsen af matematik som sprog, og hvilke særlige udfordringer de tosprogede elever står overfor i denne sam-menhæng. Jeg vil undersøge det matematiske register for ligeledes at komme nærme-re en forståelse af, hvilke sproglige udfordringer de tosprogede elever står overfor i denne forbindelse.

Til slut vil jeg diskutere, hvordan man som lærer kan inddrage de tosprogedes sprog-lige ressourcer i matematikundervisningen og komme med nogle konkrete bud på dette. Jeg vil undersøge, hvordan man med udgangspunkt i den enkelte tosprogede elev kan støtte den sproglige tilegnelse af det matematiske register ved at benytte teo-rier fra første del af opgaven, særligt zonen for nærmeste udvikling, stilladsering og Cummins' teori om BICS og CALP... Køb adgang for at læse mere

Dansk som andetsprog i matematikundervisningen

[1]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Ok opgave til lige at forstå matematik med DSA brillerne på ;)