Dansk kultur i den multikulturelle folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Dansk som andetsprog)
  • Godkendt
  • 29
  • 3013
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 25-03-2006

Dansk kultur i den multikulturelle folkeskole

Bacheloropgave i dansk som andetsprog om dansk kultur i den multikulturelle folkeskole.

Problemformulering
Hvordan har måden, hvorpå skolefolk opfatter begrebet dansk kultur betydning for folkeskolens dannelsesideal og udvikling af en folkeskole, der skaber ligeværdige rammer for tosprogede elever?

Indhold

Indledning 2
Fremgangsmåde 4
De tosprogede og fagligheden 4
PISA-København 2004 5
UC2-rapporten: Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen 5
Betydningen af modersmålet 7
Fødslen af "det danske folk" 10
"Det ligger i deres kultur!" - om kulturbegrebet 11
Hvorfor er sproget en hellig ko? Om den nationale identitets modsætninger 13
En monokulturel eller multikulturel folkeskole? 14
Dannelse - og kultur 17
Grundtvigs folkelige dannelse 17
Wolfgang Klafki og den kategoriale dannelse 19
Dannelse i den multikulturelle folkeskole 21
En dansk folkeskole eller en dansk folkeskole? 23
Konklusion 25
Efterskrift 26
Litteratur 27

Uddrag

Når jeg har valgt at beskæftige mig med ligeværdsproblematikken i forhold til tosprogede elever, er det først og fremmest fordi, det er min opfattelse, at der ikke er tale om et reelt ligeværd i folkeskolen, som den ser ud i dag. Det er min opfattelse, at tosprogede elever generelt tillægges et mangelsyn, både i den offentlige politiske debat og blandt lærere og pædagoger. Eleverne italesættes ofte som problemer; deres blotte tilstedeværelse i antal giver et billede af, hvor belastede skolerne er, da tosprogede elever mangler de sproglige og kulturelle forudsætninger, der skal til for at begå sig i skolen.

Dette mangelsyn fordrer et mindreværd, som jeg ikke blot mener er problematisk i forhold til den enkelte elevs muligheder for at få et godt liv i det danske samfund. Mindreværdet er undergravende for elevernes demokratiske dannelse, som afhænger af, at de får en oplevelse af, at de demokratiske værdier om åndsfrihed og ligeværd også er til for dem.

Folkeskolen er for alle, så min problemstilling beskæftiger sig altså med, hvordan vi sikrer, at Ali og Ayse føler sig lige så inkluderede i skolen, som Patrick og Pernille. I forhold til min fremtidige profession som lærer i dansk som andetsprog, og som lærer i det flerkuIturelle klasseværelse i det hele taget, mener jeg selv, at min problemstilling er én af de vigtigste og mest presserende, jeg står over for.

Den danske folkeskole er én af de få institutioner, hvor igennem statsmagten stadig har mulighed for at udøve sin indflydelse på hele (eller det meste af) befolkningen, og skolens rolle i forhold til at forberede de kommende generationer på det multikulturelle samfund kan derfor næppe undervurderes. Skolen må lære børnene, at vi alle er ligeværdige borgere i samfundet, uanset religion eller hårfarve, hvis ikke det multietniske samfund skal ende i segregering, udstødelse og kaos - ikke blot til gene for de etniske minoriteter, men til undergravning af hele vores demokrati og de værdier, det bygger på.

Fremgangsmåde
Jeg har valgt at disponere opgaven således, at jeg først med UC2-rapporten og PISA undersøger, hvilke faglige konsekvenser skolernes tilgange til den flerkulturelle udfordring har for de tosprogede elever.

I afsnittet "Betydningen af modersmålet" tager jeg afsæt i Collier og Thomas' store amerikanske længdeundersøgelse for at vurdere, i hvilken grad undervisning på elevernes modersmål har betydning for, hvordan de klarer sig fagligt.

Dernæst redegør jeg for begrebet kultur i et historisk og teoretisk perspektiv for at belyse nogle modsætninger, der er til stede i forbindelse med den danske nationale identitet. Med udgangspunkt i Dorthe Staunæs' phd-afhandling, Kon, etnicitet og skoleliv, præsenterer jeg forskellige måder, skolen kan møde den flerkulturelle udfordring på, og hvilke konsekvenser disse har for elevernes ligeværd.

Endvidere vil jeg kommentere Staunæs' forskning vha. begreberne om cultural borders og cultural boundaries. I afsnittet "Dannelse og kultur" ser jeg på forskellige måder at tænke dannelse på, og på hvordan disse kan virke ekskluderende eller inkluderende i forhold til tosprogede elever.

Endelig prøver jeg til sidst at komme med et bud på, hvor folkeskolen er på vej hen og på, hvad der skal til for at opnå ligeværdige rammer for etniske minoriteter i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Dansk kultur i den multikulturelle folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.