Dannelsesstrategi ud fra Kant

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 21
  • 7053
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 08-06-2001

Dannelsesstrategi ud fra Kant

Et pædagogisk speciale om nødvendigheden af en ny dannelsesstrategi, set i lyset af lærerrollens udvikling.

Et forsøg på en utraditionel dannelse, set med en Kant og Lars-Henrik Schmidt læsning.

Problemformulering

Jeg har valgt at arbejde med begrebet dannelse. Det har jeg fordi pædagogikken er den videnskab der fastholder dannelsesperspektivet, altså perspektivet på hvilke mennesker der kommer ud af en pædagogisk aktivitet. Derfor er jeg overbevist om, at det er vigtigt som kommende lærer, at foretage sig nogle overvejelser om dannelse.

Den overordnede problemstilling jeg vil arbejde med, er om der er behov for en nytænkning af folkeskolens dannelsesstrategi set i lyset af lærerrollens udvikling? For at kunne foretage denne undersøgelse, er det nødvendigt at se dannelsesbegrebet i kontekst. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i en analyse af, hvordan det samfund der skal dannes til ser ud. Denne analyse vil jeg anvende til at undersøge folkeskolens dannelsesideal, herunder til hvad og hvordan der skal dannes i folkeskolen, samt en undersøgelse af om folkeskolen lever op til dette dannelsesideal?

Disse analyser og undersøgelser vil jeg efterfølgende anvende til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en nytænkning af folkeskolens dannelsesstrategi set i lyset af lærerpersonlighedens udvikling?

Indhold

Problemformulering…………………………………….. 2

Den moderne verden – samfund, familie og elev ………. 4

Pædagogikken – fra scene til arena ……………………... 7

Læreren – fra rolle til personlighed ………………………...7

Del II
- Dannelse -

Dannelse – fra oplysning til selvdannelse ……………….10

Hvorfor holder vi skole? …………………………………11

Dannelses problemer ……………………………………..14

En utraditionel dannelse …………………………………..15

Konklusion ………………………………………………...17

Litteraturliste ………………………………………………19

Uddrag

Dannelse
– fra oplysning til selvdannelse -

Som anført definerede Kant oplysning som menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed (s.6), ved at stille krav om hele tiden selv at tænke (s.4). Argumentet er derfor, at det der forlener pædagogikken med en autoritet i det ultramoderne, netop er oplysningsprojektet. Derfor må et ultramoderne dannelsesideal også være i kontakt med Kants formuleringer. Af disse årsager har jeg valgt at arbejde med Bent Nielsens definition på dannelse:

”I en dannelse ligger der, udover indsigt i et vidensområde også, at man har etableret et kriterium for anvendelsen af denne viden, at man har accepteret et ansvar for hvordan, hvornår og til hvad man vil anvende denne viden.”

At Bent Nielsen peger på nødvendigheden af, at etablere kriterier og acceptere ansvar, svarer meget godt til Kants formuleringer om selv at tænke og m.h.p. udgangen af den selvforskyldte umyndighed.

Dog må man i en dannelses diskussion holde sig for øje, at der er forskel på et dannelsesideal og en dannelsesstrategi . Dannelsesidealet er det man arbejder frem mod, dannelsesstrategien er planen for hvordan man når mod målet.

Belyses dannelsesbegrebet idehistorisk, viser der sig tre stadier i dannelsesstrategiens historie. Ved stadier forstås en række muligheder, der kommer til stede uden at afvikle hinanden. Disse tre stadier er:... Køb adgang for at læse mere

Dannelsesstrategi ud fra Kant

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.