Bacheloropgave om dannelse og kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 10298
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 13-04-2004

Bacheloropgave om dannelse og kristendomskundskab

Bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om dannelse og kristendomskundskab. Hvad skal vi med religion i en moderne tid?

Problemformulering:
Hvorledes kan kristendomskundskab i et moderne samfund være med til at kvalificere elevernes dannelsesproces?

Indhold

1. Indledning 2
1.1. Problemanalyse – skolen og kristendomskundskab 2
1.2. Problemformulering 3
1.3. Metodevalg 4
2. Dannelsesbegrebet 4
2.1. Historisk perspektiv 4
2.2. Dannelsesbegrebet 5
3. Modernitet og religion 6
3.1. Modernitetens sfærer 6
3.2. Peter L. Berger (religionens rolle i samfundet) 7
3.3.Opsummering 9
4. Kategorial dannelse og menneskelig udvikling 9
4.1. Wolfgang Klafki (kategorial dannelse) 9
4.2. Michael Grimmitt (menneskelig udvikling) 12
4.3. Nina Tange, Olga Dysthe og Cato R. Bjørndal 14
5. Case: Lindelundsskolen 15
5.1. En undervisning i praksis 15
6. Afslutning 18
6.1. Diskussion 18
6.2. Konklusion 21
6.3. Perspektivering 23
7. Litteraturliste 24
7.1. Bøger 24
7.2. Artikler m.m 24
7.3. Web-sites 24
8. Bilag 1 – evalueringsark (Lindelundsskolen) 25

Uddrag

1.3. Metodevalg
I målet om at besvare de opstillede arbejdshypoteser er dette forsøgt realiseret ved en diskussion af de begrundede resultater i opgaven, der synes have særlig relevans. Disse resultater introduceres og diskuteres i de følgende afsnit. På figur 1.1 nedenfor er dette illustreret i forhold til opgavens struktur.
Abstraktionsniveauet har opgaven igennem varieret alt efter formålet med de enkelte kapitler og nderafsnit.
Selvom opgaven tager udgangspunkt i en bred problemstilling, har det været nødvendigt at gå ned i niveauerne for at opnå tilstrækkelig forståelse for de betragtede forhold. Hermed er der inddraget mange faktorer og foretaget mange vurderinger, som forudsætning for behandlingen af de overordnede problemstillinger.
I forbindelse med diskussionen vil det ikke være hensigtsmæssigt at behandle alle disse faktorer indgående.
Derfor er der valgt et abstraktionsniveau, som henvender sig til de teoretiske redskaber, der bl.a. er anvendt i opgavens casestudie. Dette giver samtidig bedre mulighed for at vurdere anvendelsen af den teoretiske forståelsesramme, da casestudiet repræsenterer det eneste empiri til sammenligning... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om dannelse og kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.