Dannelse og didaktik i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 6993
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 14-03-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Dannelse og didaktik i fysik/kemi

Opgaven omhandler en beskrivelse af at implementere de almen dannende kompetencer i de naturvidenskabelige fag.

Problemformulering
Hvordan kan vi tilrettelægge og gennemføre en undervisning i de naturvidenskabelige fag, så elevernes almene dannelse bliver udviklet?

Indhold

1 Indledning 1
1.1 Emnebegrundelse 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Læsevejledning 2
2 Baggrund 2
2.1 Samfundet og de naturvidenskabelige fag 2
2.1.1 Handlekompetencer 3
2.2 Dannelse 3
2.3 Fagsyn 5
2.4 Læringssyn 5
2.5 Fagdidaktik 7
2.5.1 Overordnede betragtninger om vores undervisningsforløb 7
2.5.2 Tilrettelæggelse af undervisningen 7
3 Relationsmodellen 8
3.1 Rammefaktorer 8
3.2 Læringsforudsætninger 9
3.3 Læreprocessen 10
3.4 Indhold 12
3.5 Mål 13
3.6 Vurdering – konkret 14
3.6.1 Vores bearbejdning af elevernes svar 14
4 Afrunding 14
4.1 Refleksiv vurdering 14
4.2 Konklusion 15

Uddrag

1.3 Læsevejledning
Baggrundsafsnittet: Dette afsnit indeholder vores idéer om, hvordan undervisning i de naturvidenskabelige fag bedst tilrettelægges og gennemføres, og hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for vores synspunkter. Vi starter med en at pege på nogle tendenser, der karakteriserer samfundet i dag. Dette gør vi for at se vores undervisning i de naturvidenskabelige fag i et samfundsmæssigt perspektiv, og for at se på nogle af de kompetencer, der kræves. På grundlag af dette følger der en beskrivelse af vores dannelsessyn. Dette er nødvendigt for at præcisere vores syn på eleven og de kompetencer, som vi mener, vi kan være med til at udvikle for at styrke elevens fremtidige muligheder.
Herefter følger vores fagsyn, som tager udgangspunkt i vores dannelsessyn. Her skitserer vi kort, hvad vi mener de naturvidenskabelige fag skal bidrage med i forhold til vores dannelsessyn. Efterfølgende vil vi give vores eget bud på et læringssyn. Her vil vi inddrage forskellige teorier og teoretikere, som vi mener kan bidrage til at løse de opstillede problemstillinger i problemformuleringen.
Afslutningsvis i baggrundsafsnittet, under fagdidaktik, har vi forsøgt at sammenfatte hele afsnittet i nogle overordnede overvejelser omkring, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres.
Relationsmodellen: Her vil vi beskrive vores konkrete undervisningsforløb fra praktikken igennem de forskellige områder i relationsmodellen (se bilag 1). Baggrunden for valget af denne model, er at vi mener den inddrager alle de områder, som er vigtige i forbindelsen med planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb. Samtidig er der tale om en dynamisk model, hvor alle faktorer har indflydelse på hinanden. Derfor henviser vi under de enkelte delområder i relationsmodellen ofte til andre områder, netop fordi de ikke kan stå alene.
Afslutning: Til sidst i opgaven vil vi, i den refleksive vurdering, forholde vores konkrete undervisning til det eksemplariske som ligger implicit i vores begrundelsesafsnit. Dette vil blive efterfulgt af en konklusion, hvor vi følger op på vores problemformulering.

---

2.5.2 Tilrettelæggelse af undervisningen
Tilrettelæggelsen af vores undervisningsforløb har vi været inspireret af den prototype for undervisning i fysik som Clis-gruppen har lavet, hvoraf vi særligt har været inspireret af de to første og den sidste faser (bilag 2 )
1. Orienteringsfase.
Her vækkes elevernes interesse. Det kan gøres ved at inddrage praktiske ting, demonstrationsforsøg, avisudklip, video, etc.
2. Bud på ideer
Her bringes elevernes forestillinger frem i lyset gennem brainstorm eller diskussion i små grupper. Arbejdet kan ende med et produkt som f.eks. en planche, der viser elevernes forhåndsviden.
3. Bevidstgørelsefase
Her skal eleverne blive klar over, hvad de har lært. Dette kan gøres ved at sammenholde den nye viden med den viden og det produkt, eleverne lavede i fase to ”Bud på ideer”. Således ender emnet med, at man kan sige: ”Så kom vi så langt – hvad nu?”
Vi har selvfølgelig også været inspireret af tankerne bag de andre faser i clis-arbejdet, men det er kun disse 3 faser, vi har brugt direkte... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og didaktik i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.