DSA i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 14
  • 4229
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 13-04-2004

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse: DSA i danskundervisningen

Eksamensopgave i dansk som andetsprog om danskmateriale kan bruges i dansk som andresprog undervisningen.

Et danskmateriale bliver her analyseret ud fra DSA-undervisningen. Hvor godt egnet er et nyt danskmateriale til tosprogede elever.

Problemformulering

Hvordan kan jeg som dansklærer støtte de tosprogede elevers sprogtilegnelse optimalt?

Herunder vil jeg tage stilling til hvilke særlige hensyn man som dansklærer bør tage.

Desuden vil jeg vurdere hvordan undervisningsmaterialet ”Dansk på mange måder 3” egner sig til undervisning i en klasse med tosprogede elever.

Indhold

1. Indledning Side 2
1.1 Problemformulering Side 2
1.2 Metode Side 2
1.3 Emneafgrænsning Side 3
2. Definition af betegnelsen dansk som andetsprog Side 3
3. Mål for Dansk som andetsprog Side 3
4. Kommunikativ kompetence Side 4
5. Andetsprogstilegnelse Side 5
6. Intersprog Side 5
7. Foreløbig konklusion Side 6
8. Analyse af undervisningsmaterialet "Dansk på mange måder 3" Side 6
8.1 Kort om ”Dansk på mange måder 3” Side 6
8.2 ”Herfra min verden går” Side 7
8.3 Forforståelse Side 7
8.4 Ordforråd Side 8
8.5 Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed Side 9
8.6 Inddragelse af de tosprogede elevers modersmål Side 10
8.7 "Elmas historie" Side 11
8.8 Valg af tekster Side 12
9. Konklusion Side 14
Litteraturliste Side 16

Uddrag

Metode
Jeg vil først vurdere hvilke mål for undervisningen faghæftet for dansk som andetsprog vægter. Som et resultat deraf vil jeg gennemgå den kommunikativ kompetence og derefter vil jeg beskrive hvilke kognitive og interaktionelle faktorere der er på spil i tilegnelsesprocessen.

Til slut vil jeg analysere et af temaerne i undervisningsmaterialet ”Dansk på mange måder 3” med henblik på undervisning i en klasse med tosprogede elever.

Emneafgrænsning
Jeg vil i opgaven koncentrere mig om den gruppe elever som ikke modtager særlig støtte fra sprogcentre eller går i modtagelsesklasser, men som følger den almindelige undervisning i dansk.
I analysen af danskmaterialet vil jeg desuden primært koncentrere mig om et af temaerne i materialet af hensyn til opgavens omfang.

Definition af betegnelsen dansk som andetsprog
Dansk som andetsprog defineres som det sprog, som sprogbrugeren lærer gennem kontakten med det samfund hvori sproget tales, og hvor sprogbrugerens modersmål ikke tales som majoritetssprog.

Mål for Dansk som andetsprog
Med udgangspunkt i faghæftet for dansk som andetsprog vil jeg undersøge hvilke kompetencer og færdigheder vores tosprogede elever skal lære.
I faghæftet for dansk som andetsprog står der at eleverne skal:
”..tilegne sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.. ”
Desuden skal undervisningen
”..udvikle elevernes bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse..”
I formålsparagraffens stk. 2 hedder det endvidere
”...Eleven skal udvikle forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund”... Køb adgang for at læse mere

DSA i danskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.