Bacheloropgave om ældre litteratur i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 11829
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 06-03-2005

Bacheloropgave om ældre litteratur i folkeskolen

Bacheloropgave i dansk om brugen af ældre litteratur i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilken betydning kan den ældre litteratur, der læses i danskundervisningen, på de ældste klassetrin, have for den enkelte elevs dannelsesproces?

Indhold

2Indledning 2
2.1Opgavens opbygning 2
3Det moderne samfund 3
3.1Skolen i det moderne samfund 4
3.2Dannelsesideal 5
4Danskfagets udvikling 6
4.1Sammenfatning og diskussion 12
5”Den lille havfrue” af H.C. Andersen 15
5.1Romantikken 15
5.2Analyse af ”Den lille havfrue” 16
5.3Didaktiske overvejelser i forbindelse med ”Den lille havfrue” 19
6Didaktiske overvejelser og dannelsesaspektet i forhold til ældre litteratur 20
7Kanondebatten – diskussion og vurdering 26
8Konklusion 28
9Kildehenvisning 30

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive bacheloropgave om brugen af ældre litteratur i danskundervisningen i folkeskolens overbygning. Min motivation for denne opgave er en interesse for at undersøge, hvordan dannelsesaspektet, i forhold til danskfaget, har udviklet sig gennem tiden, og dernæst prøve at finde frem til hvilken betydning læsning af ældre litteratur kan have for eleverne i forhold til deres dannelsesproces.

Jeg mener, at litteratur er en af mange måder, hvorpå vi mennesker kan prøve at forstå verden, da vi gennem denne har mulighed for at læse om menneskers liv og skæbne og deres måde at opfatte verden. Igennem ældre litteratur får man mulighed for at erkende noget om menneskers måde at forstå verden for mange år siden, og kan på den måde udvikle sin historiske bevidsthed og måske opnå større erkendelse om sit eget, nutidige liv.
Dannelse ser jeg som en livslang proces, og ikke noget danskfaget eller skolen som helhed har eneret på. Dannelse er, efter min mening, en del af den personlige udvikling og personligheden udvikles selvfølgelig også uden for skolen.
Min overbevisning er dog, at danskfaget kan være med til at skabe rum for dannelse, blandt andet i form af litteraturundervisning i ældre tekster skrevet af danske forfattere.

2.1 Opgavens opbygning

Jeg vil lægge ud med at beskrive samfundet i dag, da samfundsudviklingen og skoleudviklingen hænger nøje sammen. Jeg har valgt at bruge Thomas Ziehe i forhold til min samfundsbeskrivelse, da hans samfundssyn er noget lig mit eget, og fordi han forbinder det ændrede samfund med tanker og konsekvenser for skolen og det at være ung. Endvidere vil jeg gøre rede for mit dannelsesideal, hvilket jeg mener, det er vigtigt at være sig bevidst om som kommende folkeskolelærer.

Dernæst vil jeg undersøge danskfagets historie i Danmark. Jeg vil beskrive danskfaget fra starten af 1800-tallet og frem til i dag, for at få en forståelse for hvordan danskfaget har udviklet sig i takt med, at der har været forskellige folketing og tendenser i tiden.
Jeg vil fokusere på, hvordan dannelsesaspektet og brugen af ældre litteratur i danskfaget har ændret sig gennem tiden. I forbindelse med de forskellige opfattelser af dannelse i danskfagets historie, vil jeg kort bruge Wolfgang Klafkis dannelsestænkning til at sætte begreber på, hvordan dannelsesopfattelsen har ændret sig.

Jeg vil, som eksempel på ældre litteratur, i denne opgave bruge et eventyr af H.C. Andersen, som jeg vil analysere og fortolke. Jeg har valgt at bruge eventyret ”Den lille havfrue”, da jeg mener, det indeholder mange muligheder i forhold til danskundervisningen. Eksempelvis rummer eventyret mange fortolkningsmuligheder, og der kan arbejdes med forskellige udtryksformer, da eventyret også forefindes i medieform. Eventyr generelt er desuden en genre, som alle elever stifter bekendtskab med i løbet af deres tidlige skolegang, og derfor mener jeg, det er oplagt at arbejde med denne genre i folkeskolens overbygning. På dette tidspunkt kan eleverne formentlig finde nye sider af eventyrlæsningen, da deres tekstforståelse og evne til at analysere et eventyr er blevet udvidet i takt med deres udvikling.

I forlængelse af ovenstående vil jeg diskutere og vurdere forskellige didaktiske og pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisning i ældre litteratur i folkeskolens overbygning, men samtidig vil jeg også overveje, hvad den ældre litteratur kan betyde for elevernes dannelsesproces.

Afslutningsvis vil jeg referere til den, i øjeblikket, meget omdiskuterede kanondebat, hvor jeg vil diskutere og vurdere hvilke konsekvenser en fastlagt kanon kan have for danskfaget og dets lærere og elever... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om ældre litteratur i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.