Biotopen Store Fuglesø | Biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 20
  • 6226
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2000
  • 03-11-2001

Eksamensopgave: Biotopen Store Fuglesø | Biologi

Biologi eksamensopgave udfra en udvalgt biotop (en lavvandet sø).

Problemformulering
Det var med nogen skepsis, at vi startede vores undersøgelser i Store Fuglesø i Østerådalen. Ville der overhovedet være betingelser for liv i en sø så tæt på en storby, og hvilke dyr og planter ville i så fald være de dominerende?

Vi var desuden interesserede i, hvorvidt livsbetingelserne ville være de samme for søens plante – og dyreliv overalt i søen, og derfor ville vi undersøge søen udfra 3 forskellige stationer, for på den måde at få undersøgt betydningen af de forskellige biotiske og abiotiske faktorer, der spiller ind på livet i en sø.

Endelig ville vi undersøge forholdene mellem de abiotiske og de biotiske faktorer.

Indhold

1. Indledning 1
2. Problemformulering 1
3. Biotopen Store Fuglesø 1
3.1. Søen 1
4. Abiotiske forhold 2
5. Biotiske forhold 7
5.1. Fødekæde / beskrivelse af dyr 7
5.2. Fisk 9
5.3. Fugle 9
5.4. Planter 10
5.5. Nedbrydning af organisk stof 11
5.6. Vurdering af vandkvalitet udfra dyreliv 12
5.7. Sammenligning af SaprobieIndexet og MakroIndexet 12
5.8. Vurdering af søen og stationerne via MakroIndex 13
6. Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 1-4

Uddrag

Indledning
Da vi skulle vælge en biotop til vores opgave, var vi alle tre enige om, at vi ville beskæftige os med vandmiljø. Samtidigt var vi meget interesseret i, hvordan man inden for en relativ kort afstand kunne kombinere et hektisk bymiljø med et rekreativt område. Derfor fandt det os naturligt at vælge Store Fuglesø i Østerådalen. Vi var specielt interesseret i undersøgelser af dyre – og planteliv, og da vi tidligere havde hørt om fremgangen i dette område, blev denne interesse yderligere styrket.

De fleste af de undersøgelser denne fremgang bygger på, omhandler fuglene, dyrene og planterne på landjorden, mens der ikke forefindes undersøgelser af livet i søerne. Alle disse overvejelser ligger til baggrund for vores valg; biotopen Store Fuglesø.

3. Biotopen Store Fuglesø
Store Fuglesø1
er ca. 3 ha. stor. Den ligger i den sydlige ende af Østerådalen. Søen er en del af et naturgenopretningsprojekt som startede i 1992. Projektet gik ud på at reetablere Østerådalen, og ud over dette blev der lavet nogle nye søer, bl.a. Store Fuglesø. Vores biotop er altså kun 9 år gammel. Ved genopretningen fik man lavet et meget varieret område, med græsningsenge, vådenge, læhegn, nye slyng på Østerå og som sagt nye søer...

---

5. Biotiske forhold
Vi vil nu beskrive de biotiske forhold, der har indflydelse på Store Fuglesø. Vi vil derudover vurdere vandkvaliteten samt hvordan denne bestemmes. Slutteligt vil vi give en overordnet vurdering af søen som helhed.

5.1. Fødekæde / beskrivelse af dyr
Karakteristisk for eutrofe søer som Store Fuglesø er, at der er en relativ stor artsvariation. Det hænger sammen med den høje ilt koncentration, som er forårsaget af de store mængder af planteplankton, der opblomstrer i disse søer og laver fotosyntese. I vores undersøgelser af søen har vi også fundet en stor artsdiversitet.13
De dyr vi indsamlede i søen, blev fanget ved at foretage 10 ketsjerslag i vandet. 3 ved og i bunden, 3 i midten af vandsøjlen og 3 i overfladevandet. Derudover fangede vi evt. planter eller sten, hvorpå der ofte sad diverse dyr.
I det følgende vil vi beskrive en række af de dyr vi finder interessante i forhold til Store Fuglesø. Ud fra nogle af disse dyr har vi opstillet en fødekæde, som den kunne se ud i søen... Køb adgang for at læse mere

Biotopen Store Fuglesø | Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.