Bibelske fortællinger | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 24
  • 8580
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2007
  • 06-03-2007

Bibelske fortællinger | Bacheloropgave

Bacheloropgave om bibelske fortællinger.

Problemformulering
Hvordan kan arbejdet med bibelske fortællinger kombineret med filosofisk samtale bidrage til elevens identitetsdannelse?

Indhold

Indledning 2 – 4
Problemformulering 4
Metode 4
Empirivalg 5
Afgrænsning 5
Disposition 5
Fortælling 6 – 7
Identitetsdannelse 8 – 11
Teorier om identitet 11 – 12
Bibelske fortællingers rolle i Fælles Mål 13 - 14
Filosofisk Samtale 14 – 16
Arbejdet med fortællingerne i faget kristendomskundskab 16 – 18
Egne erfaringer 18 – 19
Dannelsesbegrebet 19- 20
Wolfgang Klafki 20 – 22
Konklusion 22
Perspektivering 23
Litteraturliste 24

Uddrag

3. Metode
Teorivalg:
Jeg har valgt at bruge Halldis Breidlid og Tove Nicolaisens bog I begynnelsen var fortellingen som teori i denne opgave, for at klargøre hvilken betydning fortællingen kan have for identitetsdannelsen, hvorfor det har været relevant at inddrage for besvarelsen af problemformulering. Derudover har jeg indledningsvis inddraget Jan Tønnes Hansens artikel Identitet og integritet der definerer identiteten som et psykologisk begreb i forhold til børns selvopfattelse i det senmoderne samfund, hvorefter jeg trækker på Erik Eriksons teori om den menneskelige udvikling, den såkaldte stadieteori, hvor han beskriver identitetsdannelsen i ungdomsfasen dvs. pubertetsalderen. Breidlid & Nicolaisens og Eriksons teorier fungerer som opgavens primære teoretiske udgangspunkt. Hansen fokuserer på hvordan identiteten psykologisk kan defineres, hvorimod Erikson opdeler den menneskelige udvikling i faser, hvor han operer med modsættende begreber som identitet kontra identitetsforvirring. Det er koblingen mellem de modsættende begreber i bibelske fortællinger, hvilke Erikson også opererer med i sin stadieteori der er de centrale nøgleord i besvarelsen af min problemformulering.
Endelig inddrager jeg Wolfgang Klafkis dannelsesbegreber, fordi der også ligger et bestemt ...

---

Disposition:
Efter metoden følger afsnit 4 Fortælling, hvor jeg redegør for, hvad fortællling er og hvordan den er blevet brugt op gennem tiden indtil i dag.
Derefter følger afsnit 5 Identitetsdannelse ud fra Erik Eriksons stadieteori, hvor han opererer med identitetsbegrebet og beskriver de faktorer der gør sig gældende i ungdomsårene.
Afsnit 6 Teorier om identitet omhandler forskellige identitetsforståelser med udgangspunkt i divergerende kulturforståelser.
Herefter vil der være afsnit 7 Bibelske fortællingers rolle i Fælles Mål, som har til formål at skitsere hvilke bibelske fortællinger eleverne skal beskæftige sig med i faget kristendomskundskab. Dette afsnit bliver fulgt af afsnit 8 Filosofisk samtale, der med udgangspunkt i livsfilosofi og etik, hvilke er et område indenfor faget kristendomskundskab.
Opgavens analyse er afsnit 9, hvor Arbejdet med fortællingerne i kristendomsundervisning, hvor jeg sammenknytter Breidlid og Nicolaisens teori med Eriksons teori om identitetsdannelse gennem eksistenskriser.
Afslutningsvis følger afsnit 10 Dannelse – Klafki, hvilket redegør for de forskellige dannelsessyn der har eksisteret og måske mere eller mindre stadig eksisterer i vores samfund, hvor han derefter fremsætter den kategoriale dannelsessyn som et alternativ... Køb adgang for at læse mere

Bibelske fortællinger | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.