Bacheloropgave om motorik og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Ingen givet
  • 28
  • 9210
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2003
  • 29-01-2006

Bacheloropgave om motorik og læring

Bacheloropgave i idræt om motorik og læring.

Problemformulering
Hvilken sammenhæng er der mellem børns motoriske færdigheder og deres læringsevne?
Samt hvordan kan idrætstimerne være med til at motivere, stimulere og udvikle specielt de bogligt svage børn?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Motorik 4
Hjernen 5
De Syv Intelligenser 7
Transfer 9
Delkonklusion 10
Læring 11
Læringsformer 11
Metakognition 13
Motivation Og Læring 14
Delkonklusion 16
Lærerpersonens Kompetencer 17
Observationer Af 5.u 20
Behandling Af Testresultaterne 21
Videoobservation Af Ib 21
Videoobservation Af Eva 23
Delkonklusion 23
Konklusion 24
Perspektivering 25
Litteraturliste 26

Uddrag

Jeg har valgt at lave et mini pilotprojekt i en 5. klasse på en skole i København Nord Vest, for at se om der er sammenhæng mellem deres motorik og boglige færdigheder. Som materiale vælger jeg, gennem videooptagelser fra en almindelig undervisningssituation, at observere elevernes adfærdsmønster dels i klasserummet og dels i gymnastiksalen. I denne opgave har jeg valgt at beskrive og fortolke udvalgte episoder fra én pige og én drengs måde at reagere på i de forskellige situationer. Jeg bruger video for at opfange elevernes engagement, begejstring, opfindsomhed, empati etc. Ydermere ser jeg på lærernes vurderinger af eleverne i dansk og matematik6 samt på elevernes atletikresultater i idræt. Dette vil jeg illustrere ved et søjlediagram for at vise en mulig sammenhæng.

Jeg tager udgangspunkt i en hermeneutisk-fænomenologisk metode. Jeg vælger at bruge denne metode, da mennesket er unikt og alt ikke kan måles og vejes. Menneskets bevidsthed kan ikke skilles fra kroppen. Mennesket er i kraft af sin evne til at sanse, bevæge sig og handle – du har ikke en krop, du er din krop. Ydermere er min undersøgelse foretaget med fokus på et enkelt fænomen, hvor jeg beskriver og prøver at forstå sammenhæng mellem eleverne i 5.u's motoriske færdigheder og læringsevne7. Fordi jeg bruger den fænomenologiske metode er min undersøgelse naturligvis subjektiv, da jeg ikke kan se bort fra min egen forforståelse. Desuden vil jeg ikke kunne konkludere på de generelle forhold.

For at svare bedst muligt på problemformuleringen vælger jeg at bygge opgaven op således, at jeg starter med at redegøre for, hvad motorik er. Efterfulgt af et kort afsnit om hjernes anatomiske opbygning i et evolutionært lys samt vores adfærd. Dernæst argumenterer jeg for at motorisk læring kan have indflydelse på kognitiv læring. Til dette gør jeg hovedsagelig brug af Psykolog Mogens Hansen, cand.pæd i idræt Børge Koch, Harvard Gardners teori om de syv intelligenser og John
Dewey forståelse af erfaring. Herefter diskuterer jeg lærerpersonens kompetencer, hvor jeg gør brug af Mogens Hansen, John Dewey, Erling Lars Dale samt Lene Junge Dyson m.fl. artikel Lærerrollen – set i lyset af senmodernitet og undervisningsdifferentiering. Ydermere har jeg beskrevet og analyseret mine observationer i 5.u, for også gennem egne referencerammer at kunne svare på og belyse min problemformulering. Til sidst har jeg lavet en perspektivering til hvordan motorik og læring, på mellemtrinnet, kan indgå som en naturlig del af undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motorik og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.