Bacheloropgave om interkulturel pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • 7
  • 24
  • 8206
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om interkulturel pædagogik

Bacheloropgave i dansk som andetsprog om interkulturel pædagogik.

Problemformulering
Hvordan kan man bruge ældre litteratur i undervisningen i forhold til udarbejdelsen af en interkulturel pædagogik i etnisk blandede klasser på ældste klassetrin?

Forfatterens kommentar

Opgaven svarer egentlig ikke præis på problemformuleringen, da jeg blev så optaget af at definere begrebet interkulturel pædagogik. Det brugte jeg så sådan set hele opgaven på. Derfor kan man bedst bruge opgaven til at få en forståelse af begrebet og ikke til det problemformuleringen skriver, da det kun fylder en lille del. Opgaven er bestået m 7 tal, men det er ud fra at den ikke svarer ordentligt på problemformuleringen.

Indhold

1. Indledning 2
Problemformulering 3
Læsevejledning 3
2. Begrebsafklaring 4
3. Forståelsen af det moderne 5
Fire opfattelser af moderniteten 6
Min egen betragtning af moderniteten 7
Identitet 8
4. Kulturbegrebet 9
Definition af kulturbegrebet 9
Peter Berliner 10
Kultur og identitet 11
Mine overvejelser om kulturbegrebet 12
5. Dannelse 13
Dannelsesbegrebet i et fremtidsperspektiv 14
6. Et pædagogisk begreb - eksemplificeret ved Pelle Erobreren .16
Tekstvalg 16
At genkende sig selv i det fremmede 17
Overvejelser over undervisning og metoder 18
Opsamling 20
7. Konklusion 21
8. Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning:
Traditionelt set har danskerne defineret sig selv som et kultur homogent samfund, men det er en kendsgerning, at Danmark i dag er blevet et flerkulturelt samfund med hensyn til befolkningens sammensætning. Siden 1960'erne har der været en tilgang af indvandrere og flygtninge i landet, og det er et faktum, at andelen af udenlandske borgere i de sidste tre årtier er vokset stødt. Oprindeligt forventede man, at indvandrerne og flygtningene kun ville opholde sig i Danmark midlertidigt.

Derfor var det ikke før i 1980'erne, at majoriteten begyndte at erkende flygtninge/indvandrernes tilstedeværelse og iværksatte en udvikling, hvor vi skulle begynde at forstå os selv som et flerkulturelt samfund samt medfølgende indledte overvejelser omkring, hvad dette betyder for det danske samfund og den nationale selvforståelse.

At Danmark nu er blevet et flerkulturelt samfund, betyder at også folkeskolens elevsammensætning er blevet flerkulturel. Der er store regionale forskelle i befolkningssammensætningen og dermed børnegrundlaget i folkeskolen. I det 86 % af de tosprogede elever er fordelt i kun fem af landets kommuner, gælder det altså for langt størstedelen af kommunerne, at man har relativ lidt erfaring med det flerkulturelle, og man er måske derfor også mindre opmærksom omkring de flerkulturelle elever, og de krav deres tilstedeværelse stiller .
Folkeskolen er genstand for megen diskussion omkring, hvilke konsekvenser det har for skolen og samfundet, at nogle af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

I min opgave vil jeg sætte mig ud over den ofte mødte holdning, at det flerkulturelle aspekt i folkeskolen er et problem, vi skal løse, og i stedet anskue det som en udfordring For, som jeg også senere vil gennemgå, er vi på vej ind i en multikulturel verden, hvor vores traditionelle måde at forstå identitet, kultur og dannelse er sat i skred, og vi må derfor prøve at definere os ind i en ny forståelse af disse begreber, og heraf folkeskolens rolle set i lyset af samfundets udvikling.

Igennem mit studium på Århus Dag- og aften seminarium har jeg ofte været vidne til diskussioner af, hvordan vi skal tilrettelægge undervisningen i folkeskolen, og hvilke opgaver folkeskolen har i et samfund, der i dag er meget mere komplekst end det, vi tidligere har forstået os en del af. Her er jeg flere gange stødt på begrebet interkulturel pædagogik. Det er et begreb, jeg oplever bruges i mange sammenhænge, når vi taler folkeskole og undervisning, samtidig med vi gang på gang udtrykker usikkerhed og forvirring omkring begrebets egentlige betydning.

Det har undret mig, at der kun er skrevet meget lidt om dette fænomen både teoretisk og praktisk set i forhold til, at samfundet og folkeskolens udvikling fordrer, at vi som kommende professionelle lærere er i stand til at implementere det interkulturelle aspekt i vores undervisning... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om interkulturel pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.