Bacheloropgave om en elevs positionering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Ingen givet
  • 35
  • 13948
  • PDF
  • 18-04-2012

Bacheloropgave om en elevs positionering

En bacheloropgave om hvordan en ændring af en elevs positionering kan føre til en øget arbejdslyst hos eleven og fremme dennes udvikling og læring.

Problemformulering

”Hvordan kan jeg som kommende speciallærer medvirke til at ændre en elevs positionering , således at elevens indgang til skolearbejdet bæres af en positiv og naturlig lyst til at lære mere”.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Læsevejledning
Metodeafsnit
Teori
Wolfgang Klafki – Den almene dannelse
George Herbert Mead – Selvet og den betydningsfulde anden
Susanne Veik – Selvet og subjektpositioner
Lev Vygotsky – Zonen for nærmeste udvikling
Michel Foucault – Magt og diskurs
Per Fibæk Laursen – Den autentiske lærer
Kontekstbeskrivelse
Empiri
Case - Drengen på specielskolen
Analyse og diskussion af empiri
Case - Drengen på specielskolen
Diskurs og magtforhold
Subjektpositionernes betydning for selvet
Ny subjektposition, ny mulighed
Den autentiske lærer i undervisningen
Dannelsen bør være for alle i samfundet
Lysten til at lære mere
Én til én undervisning = Zonen for nærmeste udvikling?
Afrunding på analysen
Konklusion
Handleperspektiv
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag 1.3 - Interview med drengens lærer.
Bilag 2.3 – Interview med drengen
Bilag 3.3 - Eksempel på drengens opgave - Er ikke med i opgaven.

Uddrag

Læsevejledning
Opgaven tager udgangspunkt i en specialskole, og er lavet kvalitativt, dvs. med fokus i undersøgelser og analyse af en dreng, hans positionering i skolen, konsekvensen af denne samt forslag til ændringer. Derudover vil der komme et metodeafsnit, hvor teorien til analysen, observationsstudierne og interviews bliver præsenteret og diskuteret. Ydermere er der vedlagt bilag i form af de transskriberede interviews sidst i opgaven.

Projektet er opdelt i tre hoveddele.
Første del er dataindsamlet empiri, der bygger på samarbejde og observationer af de voksnes arbejde med klassen. Derudover er der interviews med klassens lærer og drengen, som der i opgaven vil være fokus på. Empirien vil være udformet som en case.
Anden del af opgaven er en analyse af casen, der vil være løsningsorienteret, således at der efter undervejs vil forekomme mulige ændringer i forhold til problemstillingen, set i lyset af de inddragede teoretikere. Analysen vil være delt op i afsnit, der hver indeholder analyse og diskussion med inddragede teoretikere og begreber. Første del af analysen vil være Foucaults begreber om diskurs og magt, herunder den biopolitiske, for at forstå de voksnes syn af drengen set i lyset af den magt, der ligger i samfundets - og herunder skolens - diskurser. I de næste tre afsnit vil jeg se nærmere på, hvorledes de voksne ud fra diskursen i klassen håndterede drengen, og hvad det har af betydning for ham. Hertil er teorien om subjektposition og selvet af Susanne Veik brugt. For at belyse den betydningsfulde anden i forhold til selvet vil jeg inddrage George Herbert Mead. Der vil i næste del af analysen være et bud på, hvordan der kan laves ændringer i undervisningen, således drengens position kan ændres. Inden da bliver Per Fibæk Laursens teori om den autentiske lærers undervisning, analyseret med henblik på, at bruge begrebet i én til én undervisning. Herefter skal der ses nærmere på indholdet i projektet, hvilket kobles med Klafkis begreb om den almene dannelse, for dernæst at ligge op til næste afsnit, der handler om lysten til at lære mere. Det foregående afsnit ligger op til den sidste analysedel, der vil være et bud på, hvad der ifølge Lev Vygotskys teori om, zonen for nærmeste udvikling opstod i en til en undervisning med drengen. Afslutningsvist vil der være en afrunding på analysen med en kort opsummering.
Til slut vil den tredje del, der er udvikling af praksis, kunne ses i handleperspektivet, der vil give et opsummerende bud på, hvordan denne opgave kan hjælpe til en udvikling af lærergerningen i fremtiden... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om en elevs positionering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.