Bacheloropgave om billedromaner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • 12
  • 24
  • 8338
  • PDF
  • 14-05-2011

Bacheloropgave om billedromaner

Bacheloropgave om billedromaner.

Undervisning i genrer
- hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Problemformulering

- Hvorfor overhovedet undervise i genrer – når nu begrebet er komplekst og har flydende grænser?
- Hvilke faktorer spiller ind på hvordan jeg bør planlægge genreundervisning i danskfaget?

Indhold

Indledning side 02
Problemformulering side 03
Metode side 03
Begrebsafklaring side 04
Genrebegrebets udvikling side 06
Mål med undervisning i genre side 07
Kundskabsperspektivet side 08
Færdighedsperspektivet side 08
Dannelsesperspektivet side 08
Det hyperkomplekse samfund side 09
Genrekompetencer og kvalifikationer? side 09
Billedromanen – et produkt af tiden side 10
Den parallelle skole side 10
Litteratursamtalen og Det flerstemmige klasserum side 11
Den nærmeste udviklingszone side 12
Lærerfaglig analyse af billedromanen
”Jeg er Frede (men det er ikke det de andre kalder mig)” side 12
Fra teori til praksis hvordan gør jeg – og hvorfor? side 19
Konklusion og perspektivering side 21
Litteraturliste side 23

Uddrag

Indledning
Dansklærerforeningens Fællesskrift 07 havde titlen ”Crossover – når genrer skrider” og behandlede blandt andet problematikken omkring hvordan man kan undervise i genrer i danskundervisningen, når nu der, ifølge Fællesskriftet, er en stigende tendens til at mange tekster, litteratur og medier kan karakteriseres som hybrid – eller crossover. ”Genrer – eller kaos!”, indleder Thomas Frandsen sit forord i Fællesskriftet. Dog med den tilføjelse at forskellige diskurser netop nu er i spil og at ”det altafgørende spørgsmål er, hvilke genrediskurser der kommer til at dominere”. Tilføjelsen følges op af opfordringen: ”Vælg en kurs!”. Jeg har valgt at tage denne udfordring op. Ved at søge svar på nedennævnte problemformulering, vil jeg arbejde mig frem til en kurs der repræsenterer et ståsted som jeg rent danskfagligt, pædagogisk og didaktisk kan stå inde for og ser som muligt at praktisere i den danske folkeskole.

Samfundets udvikling påvirker litteraturen og til dels også omvendt – derfor opstår der løbende nye genrer, nye underkategorier og blandingsgenrer. En gennemgang af samtlige eksisterende genrer vil blive uoverskuelig og give et stort pladsproblem. Men omfanget af genrer illustreres tydeligt ved at tage et kig på forlaget Systimes hjemmeside . Her er der oprettet et IT-baseret genreleksikon med genrer gennem tiderne. Dette leksikon har en oversigt med over 450 forskellige genrer der alle kan placeres under det udvidede tekstbegreb . For at reducere kompleksiteten har jeg derfor valgt i denne opgave at tage udgangspunkt i Dansklærerforeningens serie af billedromaner. Denne serie er et nyskabende og interessant eksempel på en aktuel blandingsgenre der hovedsagelig henvender sig til elever på mellemtrinnet. Genreundervisning udøves bevidst eller ubevidst fra tidlig indskoling til den afsluttende udskoling og jeg vil derfor undervejs supplere med perspektivering til den undervisning som kommer før og den som følger efter mellemtrinnet.

Nye genrer og udtryksformers opståen indenfor litteraturen følges naturligt nok af skiftende retninger indenfor litteraturpædagogikken og samtidig sker der en udvikling i anvendelsen af undervisningsmetoder. For mig at se, udgør undervisning i genre en essentiel og stor del af danskundervisningen i folkeskolen. Mit belæg for at indtage denne holdning finder jeg løbende i Fælles Mål for Dansk fra trinmål efter 2. klasse og opefter. Men måske mest tydeligt og specificeret i slutmål for 9./10. klasse under sprog, litteratur og kommunikation ;... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om billedromaner

[1]
Bedømmelser
  • 16-04-2012
    God opgave - dog med en del talesprog

Materialer relateret til Bacheloropgave om billedromaner.