Bacheloropgave om inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 87
  • 3346
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2012
  • 19-06-2012

Bacheloropgave om inklusion

Problemformulering

Hvorvidt og hvordan er det lykkedes X skole at omsætte inklusionsteori til inkluderende praksis, og hvordan kan skolen blive mere inkluderende?

Opgaven er opbygget omkring inklusionstrekanten kombineret med Dales kompetenceniveauer. Derudover inddrages Alenkærs begrebsafklaringer, Skidmores tre paradigmer, Tetlers fire diskurser.

Underviserens kommentar

Den er indstillet til årets bachelor.

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering 4
Opgavens metode: 4
Empiri: 7

TEORI
Inklusion – en definition 9
De fire skolepraksis-grundtyper 9
De specialpædagogiske paradigmer 13
De fire diskurser 15

KULTUR
Hvorfor inklusion 18
Inklusion og besparelser 22
Inkluderende.skolekultur – vejen ad hvilken? 27
Hvem er med? 35
Delkonklusion 37

STRATEGI
Den hårde normalklasse 37
Det fejlfindende Inklusionsteam 41
Metodefrihed og samarbejde 45
Delkonklusion 49

PRAKSIS.
Den privatpraktiserende tysklærer 50
Elever og forældre 54

Konklusion 55
Litteraturliste 58

Uddrag

Opgavensmetode:
Opgaven skal fungere som en kritisk, konstruktiv.analyse.af.en.inklusiH onsproces..
For. at. kunne. analysere. Xskole. ud. fra. et. inklusionsperspektiv,. har. jeg. valgt. at. anskue. skolens. inklusionsproces. ud. fra. en. model. opstillet. af. Mel.Ainscow.(Ainscow).og.Tony.Booth.(Booth).i.bogen.”Index.of.incluH sion”6..Bogen.er.oversat.og.tilpasset.til.det.danske.skolesystem.af.Susan. Tetler. (Tetler). og. Kirsten. Baltzer. (Baltzer),. og. har. fået. titlen. inklude< ringshåndbogen..

Modellen. indeholder. tre. hovedområder;. skolekultur,. strategier. og. praksis..Disse.tre.dimensioner.er.ifølge.Ainscow.og.Booth.hovedområH derne,.når.der.skal.udvikles.inkluderende.skolevirksomhed..HovedomH råderne.er.opstillet.i.en.ligesidet.trekant,.som.viser,.at.ingen.af.de.tre. dimensioner.kan.udelades,.og.at.de.tre.områder.hænger.sammen..Det. er.dog.ikke.tilfældigt.at.At)skabe)inkluderende)skolekultur.står.i.bunden. af.figuren..Her.er.fokus.rettet.mod.at.etablere.fælles.inkluderende.værH dier,.der.kan.skabe.en.inkluderende.kultur.på.skolen..De.fælles.inkludeH rende.værdier.og.den.inkluderende.kultur.disse.værdier.afføder,.påvirH ker.de.andre.dimensioner,.og.er.grundlaget.for.udviklingen.af.en.inkluH derende. skole.. At)skabe)inkluderende)strategier)handler. om. at. tilretteH lægge. undervisningen. ud. fra. et. mangfoldighedsperspektiv. og. At)skabe) inkluderende)praksis.handler.om.at.organisere.læringsmiljø.og.aktiviteH ter.ud.fra.et.deltagelsesH.og.læringsperspektiv.7.
Jeg. har. valgt. at. anvende. denne. model. i. mit. analysearbejde. dels,. fordi. jeg. mener,. at. den. illustrerer. inklusionsarbejdets. bredde. på. en. god. og. overskuelig.måde,.og.dels.fordi.arbejdsgruppen.på.Xskole.har.deltaget.i. en. inspirationsdag. i. forbindelse. med. opstart. af. IXKLAB,. hvor. Tetler. netop. præsenterede. disse. tre. hovedområder. og. deres. betydning. for. udviklingen.af.en.inkluderende.skole.i.praksis... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.