Bacheloropgave i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Matematik 1. - 6. klassetrinMatematik 4. - 10. klassetrin)
 • Godkendt
 • 41
 • 12386
 • PDF
 • 11-06-2008

Bacheloropgave i matematik

Min bacheloropgave i matematik og didaktik

Problemformulering

Hvordan kan man supplere matematikundervisningen i folkeskolen med konkret matematik, der ville kunne undervisningsdifferentiere og stilladsere en balance mellem den videnskabelige matematik og elevernes hverdag?

Problemstillinger
1.Hvad er intelligens og hvordan foregår læring?
2.Hvorfor har mange elever svært ved at forstå matematik? Hvorfor er matematik abstrakt?
3.Hvordan motiverer vi eleverne til at have lyst til matematik?
4.Hvordan får jeg bedst muligt integreret den konkrete matematik i undervisningen?
5.Hvad er konkret matematik?
6.Bliver de relevante kompetencer fra KOM-Rapporten tilgodeset i traditionel undervisning og hvordan tilgodeser min undervisning disse?

Indhold

1. Indledning Side 2
2. Problemformulering Side 4
2.1. Problemstillinger Side 4
3. Metode Side 4
3.1. Empiri Side 5
4. Intelligens Side 5
4.1. Spearman Side 6
4.2. Gardner Side 6
4.3. Sternberg Side 7
5. Læring Side 8
5.1. Illeris Side 8
5.1.1. Indhold (den kognitive dimension) Side 11
5.1.1.1. Piaget Side 11
5.1.1.2. Vygotsky Side 12
5.1.1.3. Bruner Side 14
5.1.2. Drivkraft Side 15
5.1.3. Samspil Side 16
5.2. Modstand mod læring Side 16
5.3. Hvorfor konkret matematik? Side 17
6. Motivation og erfaring Side 18
6.1. Maslow Side 18
6.2. Thomas Ziehe Side 20
6.3. John Dewey Side 21
7. Matematiske kompetencer Side 22
7.1. KOM-Rapporten Side 23
7.2. De matematiske kompetencer Side 23
7.3. MatematriX Side 24
7.3.1. MatematriX og de matematiske kompetencer Side 25
8. Mit undervisningsforløb Side 26
8.1. Mit undervisningsforløb og de matematiske kompetencer Side 27
9. Konklusion Side 28
10. Perspektivering Side 28
11. Litteraturliste Side 30
11.1. Litteratur Side 30
11.2. Tidsskrifter Side 31
11.3. Hjemmesider Side 31

Bilag 1. Det udmøntede undervisningsforløb Side 32
1.1. Fælles mål Side 32
Bilag 2. Synoptisk plan for undervisning i Geometri Side 33
Bilag 3. Adventure-race Side 37
3.1. Opbygningen af Adventure-race: Side 37
3.2. Introduktion til Adventure-race: Side 38
3.3. Eksempler på opgaver til Adventure-race: Side 39
3.4. Eksempler på gåder til Adventure-race: Side 40

Uddrag

3. Metodevalg

Til at starte med vil jeg gøre opmærksom på, at der i opgaven gennemsnitlig er færre end 2600 anslag pr. side, og derfor er det totale sideantal over 30 sider. Der er i denne opgave 77.962 anslag, svarende til 29,99 normalsider.
Jeg vil gennem problemstillingerne, relevant teori og empiri søge at belyse, og finde svar på problemformuleringen. Jeg vil løbende analysere og fortolke de beskrevne teorier, og ikke først til sidst opsummere og evaluere de forskellige tilgange.
Jeg har valgt at beskrive tre teoretikeres syn på intelligens og i forlængelse heraf analyseret Knud Illeris´ læringsteori, da den giver et nuanceret billede af, hvad læring er. Han sammenkobler flere interessante og relevante teoretikere, herunder Piaget, Vygotsky og Bruner.
John Deweys tanker om erfaringslæring og Thomas Ziehes arbejde med ”god anderledeshed”, har været inspirerende for opgaven, hvorfor jeg også vil inddrage dem i opgaven.

Jeg vil begrunde, hvorfor jeg mener, at det er vigtigt at inddrage konkret, anvendt matematik i folkeskolen, samt karakterisere hvilke tiltag jeg har i tankerne, udmøntet i et undervisningsforløb.
Jeg vil anvende en blandet metodik, hvor en del fænomenologiske (kvalitative) data konfronteres med mere 'klassisk' kvantitativ analyse. Et kombineret metodesyn, der er i overensstemmelse med den nyere kognitive psykologi.
Undervisningsministeriet udgav i 2002 en rapport om kompetencer indenfor matematikfaget, KOM-Rapporten. Rapporten fokuserer på udviklingen af relevante kompetencer i matematik. Jeg ønsker at undersøge hvilke kompetencer, der omhandler geometri og hvorledes relevante kompetencer kunne udvikles i en undervisning, der fokuserer på praktisk, anvendelig matematik... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave i matematik

[4]
Bedømmelser
 • 27-04-2011
  Mange teorier inddraget og en virkelig flot og velskrevet opgave.
 • 08-04-2010
  god gennemgang af de forskellige didaktiker grundigheden i opg.
 • 24-04-2011
  Der følger en rød tråd hele vejen - god rapport.
 • 03-01-2011
  det er en god detaileret opgave!