Bachelor i tysk om sprogtilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Tysk)
  • Godkendt
  • 34
  • 10211
  • PDF
  • 12-07-2012

Bachelor i tysk om sprogtilegnelse

Bacheloropgave fra læreruddannelsen i tysk om elevernes medansvar i sprogtilegnelsen.

Problemformulering

Hvorfor er det vigtigt at eleverne bliver ansvarlige, selvbestemmende og medbestemmende, i egen læreproces og hvilken betydning har dette for ordforrådstilegnelsen i tysk undervisningen?

Forfatterens kommentar

Fik 12

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
2.1. Afgrænsning 3
2.2. Begrebsafklaring 3
2.3. Metodeafsnit 3
3. Det senmoderne samfund 5
3.1. Kvalificeret selvbestemmelse 7
3.2. Folkeskolens formålsparagraf 8
3.3. Sammenfatning 9
4. Ansvar i egen læreproces 10
4.1. Ansvar for egen læring 10
4.1.1. Hyldest til en tidsånd 12
4.2. Læringsmål i undervisningen 13
5. Læring 14
5.1. Kognitive læreprocesser 15
6. Ordforrådstilegnelse 16
6.1. Sprogtilegnelse og læringsstrategier 17
6.2. Elevernes medansvar i ordforrådstilegnelsen 18
7. Analyse af elevernes ansvar i ordforrådstilegnelsen 19
7.1. Ansvar for egen læring eller ansvar i egen læreproces? 23
8. Konklusion 25
9. Perspektivering 27
10. Litteraturliste 28
Bilag 1: Emne og problemformulering 30
Bilag 2: Den professionelle studerende 32
Bilag 3: Læringsstile og øvelser 33
Bilag 4: Diktafonoptagelse 34

Uddrag

Indledning
”Sidste censordag. Er lidt nedslået. Billedet er det samme år efter år. Eleverne sidder dér ved eksamensbordet. Vil så gerne, kan ikke. Jeg får så ondt af dem. Ordfattige, udtrykshæmmede, ubehjælpsomme. Den passive elev med det passive sprog. Bruger ansigtsmimik, fagter og bevægelser. I mangel af ord (…)”
(Gabelgaard, 2005, s. 9)

De samme erfaringer gjorde jeg mig i 3. årgangspraktikken i tyskundervisningen i 10. klasse. Eleverne ville gerne deltage kommunikativt i undervisningen, men følte sig hæmmet af et manglende ordforråd. I praktikken forsøgte eleverne hovedsageligt at tilegne sig ord ved at terpe dem, men denne metode havde en meget kortsigtet effekt. Dette var naturligvis problematisk, men hvad mere problematisk var, så virkede det til, at eleverne stillede sig tilfredse dermed. Det satte naturligvis tankerne i gang hos mig om elevernes medansvar i ordforrådstilegnelsen:

Hvordan ville det være muligt at vende elevernes ligegyldighed til ansvarsbevidsthed, og ville eleverne som mere ansvarsbevidste kunne forbedre deres ordforrådstilegnelse? Dette var udgangspunktet i 4. årgangspraktikken, hvor jeg underviste i tysk i 8. klasse på en skole i Viborg. Problemstillingen og undersøgelserne fra praktikken danner grundlaget for denne opgave.

Det, som her kobler det tyskfaglige sammen med pædagogikken, er spørgsmålet om, hvordan man får eleverne til at tage ansvar i ordforrådstilegnelsen, og hvorfor dette er vigtigt i et samfundsperspektiv. Derfor vil denne opgave ikke koncentrere sig om de enkeltstående øvelser, der findes til bedre ordforrådstilegnelse, men se dette overordnet gennem læringsstrategier i tyskundervisningen.

2.1. Afgrænsning
Motivation spiller en afgørende rolle i læreprocesser, men motivationsbegrebet vil kun overfladisk blive behandlet i denne opgave. Dette skyldes udelukkende opgavens begrænsede opfang, samt et forsøg på at nedbringe kompleksiteten i læringsbegrebet.

På samme grundlag fokuseres der i opgaven alene på den konstruktivistiske tilgang til læring, på trods af at jeg i 4. årgangspraktikken også planlagde undervisning på baggrund af konstruktionernes betydning for læring.

Jeg vil i opgaven ikke tage hånd om de konkrete øvelser, der er brugbare i ordforrådstilegnelsen, eftersom disse ikke har direkte betydning for opgavens problemstilling. Alligevel findes der i opgaven indblik i hukommelsesprocesser, eftersom disse er en del af elevens læreproces.

Da tyskundervisningen hovedsageligt foregår i folkeskolens ældste klasser, omtaler og... Køb adgang for at læse mere

Bachelor i tysk om sprogtilegnelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Bachelor i tysk om sprogtilegnelse.