Bachelor om den religiøse dimension

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave
 • 12
 • 30
 • 11730
 • PDF
 • 30-06-2008

Bachelor om den religiøse dimension

Bachelor i kristendom.

Problemformulering
Hvad menes der med den religiøse dimension, som den står beskrevet i folkeskolens formålsparagraf for faget kristendom.

Indhold

1. Indledning:
2. Opgavens problemfelt:
3. Læsevejledning:
4. Sekulariseringen:
4.1. Delkonklusion:
5. Fagets historiske udvikling:
5.1. Delkonklusion:
6. Den religiøse dimension - som nærvær:
6.1. Delkonklusion:
7. Den religiøse dimension - som fravær:
7.1. Delkonklusion:
8. Barnets ret til religion:
9. Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

2. Opgavens problemfelt:
Det er bemærkelsesværdigt, at ”den religiøse dimension” optræder i bestemt form, så den fremstår som et ubestridende ontologisk faktum. Formuleringen i fagformålet bygger helt sikkert på en forståelse hentet fra den tysk-amerikanske teolog og filosof Poul Tillich (1886-1965). Han forklarer begrebet således: ”Jeg vil betegne dybets dimension i mennesket som en "religiøs dimension". Thi at være religiøs betyder at spørge lidenskabeligt efter vort livs mening og være åben for svar, også når svarene ryster os dybt. En sådan opfattelse gør religionen til noget universelt menneskeligt, selv om den afviger fra det, man sædvanligvis forstår ved religion. Religion som dybdedimension er ikke troen på guders eksistens, ej heller troen på eksistensen af én gud. Den består ikke i handlinger og institutioner som udtryk for menneskets bundethed til Gud. Ingen vil bestride, at de historiske religioner er ”religion” i denne henseende. Men religion er grundlæggende noget mere: den er menneskets væren, når det gælder meningen med dets liv og med eksistensen overhovedet.” 10
Mennesket er altså det væsen, som stiller spørgsmål om væren, om alt det som angår det ubetinget. En grundantagelse hos Tillich er således, at individet i tilværelsen møder det, han kalder dybets dimension. Denne dimension rummer spørgsmål om livets mening, men især svaret – nemlig at religion er menneskets tydningsværktøj til tilværelsens kompleksitet. Det at stille spørgsmål om livets mening bliver dermed en religiøs aktivitet. Det religiøse er altså ikke noget tillært eller erfaret, men noget iboende i mennesket. Når ordet dimension typisk bruges i andre sammenhænge, er der tydeligvis tale om et udsnit af noget, der er større - et lagkagesnit ind i virkeligheden. Således forholder det sig ikke med Tillichs begreb efter min mening. Her er dimensionen ikke et begrænset
aspekt af virkeligheden. Den er derimod en understrøm inden for alle områder og et samlende hele.
Begrebet ”den religiøse dimension” insisterer på helheden som et forståelsesområde. Den er med andre ord et samlende udtryk for Hiin Enkeltes engagement og inderlighed i forbindelse med at leve, tyde og forstå tilværelsen. Dermed kan begrebet ”den religiøse dimension” give anledning til et postulat om, at der findes en fælles virkelighed bag de forskellige religioner og livsopfattelser, og at alle mennesker er troende væsener, og at religiøsiteten er en integreret del af hele individets tilværelse. For ikke troende eller elever med en eksklusiv tro kan begrebet ”den religiøse dimension”, som den står beskrevet i fagformålet, således give anledning til et dilemma. Ikke alle anser sig selv som troende eller religiøse. Ydermere kan det, for ortodokse troende, hvad enten det er kristne eller muslimer eller andet, være svært at acceptere, at der findes en fælles sandhed bag alle religioner. For dem spiller et veldefineret sandhedskriterium i netop deres religion en større rolle end en metafysisk lighed mellem alle religioner. Som seminarielektor Hans Krab Koed siger i sin kronik i Kristeligt Dagblad så henviser ”den religiøse dimension” ”både til noget, den ikkereligiøse elev må tage afstand fra, ligesom den troende elev må afvise en fælles fornuftig almenreligiøs horisont” 11 Hvordan kan man så operere med et begreb i formålsparagraffen for faget kristendomskundskab, der tilsyneladende ikke giver mening for hverken troende eller ikke-... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om den religiøse dimension

[3]
Bedømmelser
 • 06-10-2009
  Mangelfuld men dog god som inspiration...
 • 16-05-2010
  Rigtig god pågave! Tak for den..
 • 14-06-2011
  rigtig god!!!!!! tak for den