Bacheloropgave om billedsproglig udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 12568
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 05-03-2004

Bacheloropgave om billedsproglig udvikling

Bacheloropgave i billedkunst om børns billedsproglige udvikling og hvordan denne støttes. Opgaven er bygget på et undervisningsforløb i billedkunst med vægt på børns billedsproglige udvikling, og hvordan denne udvikling kan støttes i form af stilladseringspædagogikken.

Problemformulering
”Hvad er væsentligt at være opmærksom på i forhold til det enkelte barns billedsprog, og hvordan kan den billedsproglige udvikling støttes.”

Indhold

Indledning:
1.1. Stilladsbegrebet:
1.2. Stilladsering i undervisningen:
1.3. Undervisningsforløb baseret på stilladsering:
2.1. Børns billedsproglige udvikling:
2.2. Skribleperioden:
2.3. Den præskematiske periode:
2.4. Skemaalderen:
2.5. Klikealderen:
2.6. Ydre virkelighed – vellignende symboler:
3.1. Vigtigheden af billedkunstfaget i folkeskolen:
4.1. Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
En barnetegning er som en genvej til barnets inderste tanker. De krogede pennestrøg afslører en del af barnets hele vækst, og kan vise ”læseren/læreren” hvem barnet er, og hvad det har oplevet. Men viser barnets tegning mere end det? Viser tegningen også hvor barnet er? – hvor, som et udtryk for hvilket stadie barnet i sin udvikling befinder sig på. I denne opgave vil jeg påvise, at barnets udviklingsmæssige stadie som oftest kan læses ud af dets billeder og argumentere for, at dette faktum kan og bør anvendes konstruktivt af ”læseren/læreren”, når der skal lægges en strategi for den stimulans, som barnet skal udsættes for. Det skal dog understreges, at tegningerne kun er et udtryk for en del af barnets hele vækst, og andre ting såsom barnets mimik, gestik, adfærd osv. også skal inddrages i en vurdering af barnet. Med denne viden in mente er det således vigtigt, at ”læseren” til stadighed stimulerer barnet til at tegne mere komplekst og virkelighedsnært, for på denne måde at sikre en stadig udvikling af barnets billedsprog og begrebsverden. Med ovenstående kom min problemformulering således til at se sådan ud:
”Hvad er væsentligt at være opmærksom på i forhold til det enkelte barns billedsprog, og hvordan kan den billedsproglige udvikling støttes.”

Min interesse for denne problemstilling udspringer bl.a. af min planlægning til praktikken på fjerde årgang, hvor jeg skulle undervise i billedkunst i 10 timer om ugen og derfor har haft rig mulighed for at afprøve visse ting indenfor det billedsproglige område. En anden vigtig ting har været mit arbejde med mit eget billedsprog. Det har været af stor vigtighed for min egen billedsproglige udvikling, at jeg har fået stimuleret mine sanser i forhold til det, jeg har skullet tegne. Med inddragelse af tegninger af to elever fra 1. klasse og to elever i 4. klasse vil jeg forsøge at give en kort beskrivelse af børns tegneudvikling, samt hvad der er væsentligt at være opmærksom på i forhold til det enkelte barn og dets udvikling. Endvidere vil jeg tage udgangspunkt i bogen ”Stilladsering” af Jan Tønnes Hansen, idet den beskæftiger sig med den pædagogiske problemstilling, det at finde barnets nærmeste zone for udvikling og dermed give den rigtige støtte, som beskrevet som et stillads, man bygger omkring barnet. Gangen i opgaven er som følger: Først vil jeg gøre nogle betragtninger over stilladsbegrebet og dets oprindelige forankring i bl.a. L.S. Vygotskys læringsteori om zonen for nærmeste udvikling. Dernæst vil jeg forsøge at afgrænse begrebet og i forlængelse heraf gøre rede for dets anvendelse i billedkunstundervisningen med inddragelse af de fire udvalgte elevers tegninger. Desuden vil jeg komme ind på børns generelle tegneudvikling samt deres lyst til at udtrykke sig billedligt og kommunikativt, og sidst hvorfor det er vigtigt at udvikle børns billedsprog herunder vigtigheden af billedkunstfaget i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om billedsproglig udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.