Børn og IT og TV | Giddens

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie/samfund
  • Godkendt
  • 14
  • 5090
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 1998
  • 26-01-2012

Semesteropgave: Børn og IT og TV | Giddens

Historie-samfundsfags-semesteropgave om børn og IT.

Indledning
Aldrig før i historien har så mange mennesker modtaget så mange informationer om forholdene i verden nær og fjern og om stort og småt. Massemedierne bringer nyheder, orientering og underholdning ind i vores stuer. Vi bombarderes i dag med sanseindtryk på kunstig vis fra en stor og udvalgt verden forskellig fra det nære miljø vi faktisk lever i. Den teknologiske udvikling muliggør endnu mere udveksling af informationer mellem mennesker. Det har ændret vores arbejdsliv og vores fritid. Vi lever i informationssamfundet.

Flertallet af børn og unge lever i deres fritid i en blandet mediekultur forstået på mange måder. For det første gør de fleste brug af mange medier; de bruger både elektroniske og trykte medier. For det andet har mange et aktivt og ligefremt forhold til computeren, der netop integrerer tekst, lyd og billeder, som ingen medier tidligere har gjort. For det tredje udfylder medierne hverdagens ”tidslommer” mere end tidligere: mange medier er mobile eller umiddelbart tilgængelige hvor unge færdes, og bruges derfor i stigende grad til at udfylde en ledig stund. Den blandede mediekultur er en ny tendens og udtrykker et skift i mediegenerationerne.

De der voksede op i mellemkrigstiden tilhører radio- og filmgenerationen, efterkrigstiden blev en tv- og musikgeneration, og i dag kan man tale om en multimedie-generation.

Indhold

Indledning 2
Børn og Tv 3
Børn og computere 4
Nøgletal om børns og unges brug af medier 4
Er det det uhensigtsmæssigt med overdreven brug af medierne? 5
Den totale virkning 7
Mediernes rolle 8
Kultursvage og kulturstærke børn og unge 9
Infosamfund år 2000 10
Afslutning 11
Litteraturliste 14

Uddrag

Modernitet:

Kommunikationsteknologien har skabt en verden, hvor medierne formidler en nyhedsstrøm på tværs af landegrænser. De sociale relationer, er blevet verdensomspændende og forbinder adskilte lokaliteter på en sådan måde, at det lokale påvirkes af begivenheder, der finder sted mange kilometer borte. Vi lever i et modernistisk samfund.

For Giddens betyder moderniteten netop, at tid og rum udstrækkes, dvs. sociale relationer, der tidligere udspillede sig i en lokal kontekst, opløses og reorganiseres på tværs af tid og rum. De sociale organisationsformer og dermed det moderne udvikles, i et samspil mellem en række overordnede institutionelle dimensioner, nemlig kapitalisme, industrialisme, nationalstatens overvågning og informationskontrol samt militærets og militærindustriens udvikling.

Det er især det moderne samfunds dynamiske karakter, der adskiller det fra det præmoderne. Det moderne samfund forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet, som er unik.

Et andet vigtigt træk ved vor tid er de moderne institutioner. Nationalstaten, det moderne politiske system, den højmekaniserede og højteknologiske virksomhedsproduktion, lønarbejde, kommodificering (det vil sige det forhold, at alt bliver gjort til en vare inklusive arbejdskraften) og urbaniseringen nævnes som unikke ved vores civilisation.
Modernitetens mest dynamiske aspekter kan sammenfattes i tre punkter, som er gennemgående temaer i hele Giddens' modernitetsanalyse. De dominerende dynamikker er:
¨
• Adskillelse af tid og rum (Time-Space Separation)
• De såkaldte disembedding-mekanismer
• Modernitetens refleksive karakter... Køb adgang for at læse mere

Børn og IT og TV | Giddens

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.