Børn med særlig behov - Specialundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Børn med særlige behov
  • Ingen givet
  • 8
  • 2397
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Børn med særlig behov - Specialundervisning

Indledning
At arbejde som folkeskolelærere en også ensbetydende med, at vi er styret
af at undervise efter lovbestemte bekendtgørelser jfr. Folkeskoleloven.
Ligeledes vil vi komme til at møde mange elever, der hver i sær er udstyret med forskellige indlæringsmæssige - og sociale færdigheder. Nogle
vil klare sig godt, hvor andre vil få store vanskeligheder både med at læse og skrive og på det sociale område.
Vi har i denne opgave valgt at se på hensynet til, hvilke paragraffer der arbejdes udfra i Folkeskoleloven, for at tilgodese elever med særlig
behov, samt set på proceduren i forbindelse med iværksættelse af specialundervisning. Dette har vi gjort ved, at stille en hypotese op efter, hvilke paragraffer vi som kommende folkeskolelærer, skal arbejde udfra.
Dernæst vil vi se ZNU, en metode der tager hensyn til det enkelte individ.
Desuden vil vi se på hvilke integrationsformer der eksisterer, i forbindelse med undervisning. Endelig vil vi se på, hvordan specialundervisning foregår i praksis på en skole i Rønne.

Den lovmæssige del af arbejdet
Når vi som færdiguddannede lærere skal ud og arbejde i folkeskolen, er vi underlagt Folkeskolelovens mange paragraffer. Folkeskolelovens § 1 siger
at Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der med virker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling . Vi skal som lærer sigte vores undervisning mod at opfylde dette formål.
Når vi får vores egen klasse, vil det være en klasse, hvor hver elev er forskellig med hensyn til indlæring og sociale kompetencer. Vi skal tilrettelægge vores undervisning, så den er differentieret og dermed tager hensyn til hver enkelt elevs mulighed for at udvikle deres forskellige kompetencer. I § 18 står, Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg
af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger .
Dermed er både den svage og den stærke elev sikret en undervisning, der har til hensigt at tilgodese dennes behov. I klassen vil der være en sandsynlighed for, at der vil være en elev eller
flere elever, der har problemer indlæringsmæssigt i forhold til de andre elever. Som lærere er det en lovmæssig pligt at sørge for, at også disse elever modtager undervisning, så de kan lære at læse og skrive, samt give dem en mulighed for at udvikle sig, så de har en chance for at klare sig i det videre uddannelsessystem og i samfundet i deres voksne liv. Dette gøres ved at indstille til specialundervisning. I bekendtgørelse om
specialundervisning i folkeskolen står følgende § 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige
undervisning.
Stk. 2. Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlig behov i
overensstemmelse med de karv, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør her forudsætninger for fortsat
uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Procedure i forbindelse med iværksættelse af specialundervisning
Indstillings proceduren til specialundervisning er også underlagt folkeskoleloven. Ikke alle kan indstille til specialundervisning. Jfr. bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning står der i kap. 2 §3, at det kun er klasselæreren, lærerteamet eller den kommunale
sundhedstjeneste der kan indstille til specialundervisning. Men indstillingen til pædagogisk-psykologisk vurdering skal afgives af
skolelederen jfr. Kap. 2 §3 stk. 2.

Børn med særlig behov - Specialundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.