Børn i sorg | Bowlby og Piaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Psykologi, Billedkunst
  • Godkendt
  • 19
  • 5438
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2001
  • 07-04-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Børn i sorg | Bowlby og Piaget

Indledning.

At børn kan rammes af sorg kan ingen umiddelbart forhindre, men som voksen har vi et ansvar for, at barnet ikke står isoleret i en uoverskuelig situation. Der findes forskellige former for sorg. I dette projekt vil jeg hovedsageligt behandle emnet sorg i forbindelse med dødsfald. Tab af forælder.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Og af denne støtte tager udgangspunkt i medmenneskelig støtte.

Hvert år mister 4.000 danske børn deres far eller mor ved død. Det svarer til, at der i hver eneste klasse vil være en som mister mor eller far, inden udgangen af 9. klasse.

Når livet gør ondt henter vi gerne støtte og hjælp fra den nærmeste familie. Sådan er det for voksne, og sådan burde det være for vore børn. Men børn, der oplever en sådan sorg har ikke altid mulighed for, at hente den støtte i hjemmet. Børn er solidariske med deres forælder og vil ikke pålægge den efterladte forælder yderligere sorg i en svær situation. Derfor skjuler de ofte deres behov og følelser, så mange misforstår deres signaler og tror, at de ikke behøver hjælp. Dette er ikke tilfældet, tværtimod har disse børn et stort behov for at få sat ord på deres sorg og få den bearbejdet.

Hvem er der så udover hjemmet. Det er skolen. 5 af ugens 7 dage er børnene omgivet af lærere og pædagoger ofte i flere timer end med forældrene og dette medfører et ansvar for at tage hånd om børnene - også når det er svært.

Det er svært, at forholde sig til et barn, der har mistet. Derfor er det mange gange, at der bliver valgt en nem løsning, nemlig at lade som ingenting. Det er derfor vigtigt, skolen er med til at etablere en forståelse af døden, at skabe åbenhed om emnet. At gøre dette emne til et naturligt emne i stedet for et tabu.

Nogle skoler har allerede en omsorgsplan klar – mange mangler. Med dette materiale vil jeg lave et undervisningsforløb i billedkunst og evt. gerne i samarbejde med dansk, hvorved emnet – døden – vil blive behandlet i samarbejde med eleverne. Give eleverne værktøjer til at klare en krise – hvis dette skulle ramme dem. Forløbet skal altså kunne bruges forebyggende.

En akut situation er en anden sag og undervisningsmaterialet revurderes, evt. udskifte det med vedlagte materiale fra Kræftens bekæmpelse.

Problemformulering

1. Børns sorg- og krisereaktioner.

2. Kan man gennem de psykologiske teorier få en forståelse af børns sorg/krise?

3. Hvorledes overføres denne forståelse til en læringssituation?

4. Hvordan kan læreren etablere indsigt gennem læringsprocessen?

5. Kan man gennem et fag som billedkunst hjælpe/støtte eleverne til at håndtere følelserne?

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering 2
Kort beskrivelse af psyk.teorier: - J. Cullberg/ psykodynamiske 2
- B. Jacobsen/ Eksistenspsykologerne 3
- J. Bowlby 3
- S. Freud - A. Miller 4
- Stadieteori 4
Læring - kan man lære i en sådan periode? 5
- hvordan? 5
- Hvordan forholder vi os som lærere? 6
- Overvejelser omkring pæd. Samvær eller Terapi 6
- Hvornår kontaktes samarbejdspartnere
Ex. Psykologer? 6
Er det skolens opgave? 6
Hvorfor billedkunst til sorgarbejdsrum? 7
- Kan teorien understøtte, at dette rum er Velegnet? 7
- Vygotsky 7
- Eksistentiel læring 8
Undervisningsforløb 9
- hvorfor i samarbejde med dansk 14
-
Konklusion 14
Perspektivering 15
Litteraturliste

Uddrag

De psykologiske teorier:

Når individet ved en ydre begivenhed oplever en alvorlig trussel på social identitet og tryghed, taler man om en traumatisk krise. Begivenheden kan være tab af en værdifuld person. En traumatisk krise kræver særlig støtte.
Den styrke krisen manifesterer sig med, afhænger af traumets dybde. Tabet af en betydningsfuld person vil medføre livslang sorg, men i almindelighed vil de fleste klare sig igennem den ved hjælp af andre nærtstående og egne ressourcer. Disse kaldes udviklingskriser.

Cullberg deler kriserne op i 4 faser:

1. Den akutte fase/chokfasen: Denne fase varer fra 1 time til 1 dag. Nogle reagere trods indre kaos med en udadtil ro. Andre reagerer med råb og skrig eller fare omkring eller krampagtigt klynge sig til andre. Den umiddelbare reaktion på tabet.

2. Reaktionsfasen: Kan vare fra nogle uger til flere måneder. Her kan være søvn og appetitforstyrrelser, kropslige reaktioner, angst. Dette skal almindeligvis aftage, så personen kan gå videre i forløbet. Reagerer følelsesmæssigt. Respekt, forståelse og empati fra den voksne er nøglen til at komme ind i næste fase. Dette forklares yderligere senere.

3. Bearbejdningsfasen: Denne kan svinge fra ½ til 1 år. Ved kompliceret traumatisk krise ses psykoser af reaktiv art, ofte efter nogle uger med søvnløshed mv. Ved indkapsling forstås en dårligt bearbejdet krise, hvor en tilsyneladende tilfredshed med forløbet dækker over angst og mistænksomhed, manglende evne til at glædes over livet og ensomhedsfølelse.

4. Nyorienteringsfasen. Varighed en for denne fase er individuel. Erkendelse af at livet må gå videre. Man indstiller sig på tilværelsen uden det tabte eller med erindringen af katastrofen. En velgennemlevet nyorienteringsfase kan ofte give sig positive udtryk i den ramtes syn på sig selv og sine omgivelser.

Derudover ser Cullberg på under hvilke omstændigheder tabet indtraf. Hvilket udviklingstrin man befinder sig på, hvilken støtte omgivelserne udgør... Køb adgang for at læse mere

Børn i sorg | Bowlby og Piaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.