Bacheloropgave om autentisk kommunikation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Engelsk)
 • Godkendt
 • 22
 • 9133
 • PDF
 • Læreruddannelsen Hjørring
 • 2008
 • 23-01-2009

Bacheloropgave om autentisk kommunikation

Bacheloropgave i engelsk om autentisk kommunikation.

Problemformulering
Hvilken rolle spiller den autentiske kommunikation for læreprocessen i engelsk undervisningen i overbygningen og fremmer den sprogtilegnelsen?

Indhold

Emnebegrundelse: 2
Problemafgrænsning: 2
Problemformulering: 2
Begrebsafklaring: 3
Autentisk kommunikation: 3
Metodeafsnit: 3
Fælles Mål: 4
Folkeskolens formål: 4
Formål for engelsk: 4
Læreprocesser: 4
Jean Piaget - Ligevægtsprocessen: 4
Lev Vygotsky – Zonen for nærmeste udviklingszone: 5
Knud Illeris – Læringens processer og dimensioner: 6
Delkonklusion af læreprocesser: 7
Sprogtilegnelse: 8
Input – output – interaktion: 9
Inputmodel: 9
Interaktionsmodel: 9
Outputmodel: 10
Task-baseret undervisning: 10
Hvad er en task? 11
Kommunikativ kompetence: 13
Delkonklusion af sprogtilegnelse: 15
Analyse af aktiviteter: 15
Aktivitet 1 – Udveksling af information 15
Aktivitet 2 – Improviserende rollespil 16
Perspektivering: 17
Konklusion: 18
Litteraturliste: 20
Bilag 1: 22

Uddrag

Problemafgrænsning:
I en EVA rapport fra 2003 om engelsk i grundskolen, findes der flere anbefalinger til blandt andet; lærere, skoler, skoleledelser og ministeriet, som vil kunne fremme elevernes læring i engelsk. EVA anbefaler at: Den enkelte engelsklærer prioriterer variation i indhold og materialer og øger brugen af aktuelt og autentisk materiale arbejder med en bevidst strategi for og opfølgning på elevernes brug af mundtlig engelsk tænker i mere varierede måder at strukturere undervisningen på, blandt andet:
 lægger mere vægt på aktiviteter som fremmer elevernes evne til at udtrykke sig frit på
engelsk giver plads til musiske, kreative og praktiske aktiviteter og ægte sproglige oplevelser.
I rapporten lægges der vægt på brugen af materialer og aktiviteter der opfordrer eleverne til at kunne udtrykke sig frit. Der skal tages udgangspunkt i indhold, som er autentisk og ikke bare i ét enkelt bogsystem. Hermed skal undervisningen fordre at eleverne tilegner sig et autentisk og frit sprog.

Metodeafsnit:
For at kunne besvare min problemformulering, vil jeg først tage udgangspunkt i Fælles Mål, da jeg som lærer forpligtet på at følge folkeskolens formål. Her vil jeg udpege nøglepunkter i forhold til min problemformulering, samt min tolkning, af det jeg er forpligtet på.
Dernæst vil jeg se på forskellige teorier omkring læring, til dette har jeg valgt at gøre brug af Jean Piaget, Lev Vygotsky og Knud Illeris.
Til belysning af de kognitive aspekter i en læreproces har jeg valgt at anvende Piagets teorier, som tager udgangspunkt i det universelle individ og det intrapsykiske. Erkendelse og udvikling består ifølge Piaget af en aktiv handlen; en internaliseringsproces.
Vygotskys sociokulturelle udviklingsteori tager derimod udgangspunkt i det sociokulturelle og den omgivende kontekst, sproget og ”barnet – i – aktivitet – konteksten”. Udgangspunktet for læring er ifølge Vygotsky, imitation, hvilket han mener, er tegn på en igangværende udviklingsproces. Herefter vil jeg gøre brug af Illeris læringsbegreber, da han mener at læring omfatter to forskellige processer; en samspilsproces mellem individet og dets omgivelser og en indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces. Illeris læringsbegreb omhandler også at medtænke indhold, drivkraft og samspil. Det fremgår også af hans læringstrekant, som viser at læring altid finder sted i midten af de 3 modpoler. Efter dette vil jeg sammenfatte teoriernes fælles træk og uenigheder, ved at sætte dem op mod hinanden, for så til sidst at lave en foreløbig konklusion af min viden i opgaven indtil videre.

Så vil jeg se på udviklingen gennem sidste 40 - 50 år indenfor sprogtilegnelsesteorier; her vil jeg kun kort beskæftige mig med Noam Chomskys universal grammatik og Stephen Krashens inputhypotese, da jeg ikke mener at de er tidssvarende i forhold til sprogtilegnelse, men at de dog har haft vigtig indflydelse på nyere teorier. Jeg vil derfor koncentrere mig om den task-baserede pædagogik, da den stemmer overens med de tendenser, der indenfor læring er oppe i tiden; hvor man snakker om at det er eleven som er i centrum og at der er fokus på tilegnelsen. Til arbejdet med det task-baserede vil jeg gøre brug af Jane Willis task-arbejde, da hun er fortaler for den slags undervisning. Yderligere vil jeg se på hvilke kompetencer det kræver for at kunne være kommunikativ, da det i forhold til min problemformulering er et vigtigt element. Her vil jeg se på, hvad det indebærer at være kommunikativ kompetent, ved hjælp af Vivian Lindhardsen som har beskrevet dette udførligt. Efter dette afsnit vil jeg igen lave en delkonklusion af den hidtil opnåede viden.

For at bedre at kunne forstå hvad en task indebærer, vil jeg analysere to kommunikative aktiviteter, ved at bruge viden fra tidligere skrevne afsnit. Således vil jeg kunne skabe en bedre forståelse omkring den task-baserede pædagogik.
I min perspektivering vil jeg komme med et bud på, hvad det kræver af læreren, for at kunne udføre en undervisning, der tager hensyn til elevernes forudsætning og samtidig udvikler deres kommunikative færdigheder.
Til allersidst vil jeg bruge den opnåede viden til at prøve på at besvare min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om autentisk kommunikation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.