Praktikopgave om andetsprogstilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Praktik
 • Godkendt
 • 29
 • 9812
 • PDF
 • Københavns Dag- og Aftenseminarium
 • 2004
 • 29-07-2004

Praktikopgave om andetsprogstilegnelse

Praktikopgave om dansk som andetsprog og andetsprogstilegnelse.

Opgaven handler om andetsprogstilegnelse med inddragelse af den kommunikative kompetence og læring.
Derudover tager den fat på nogle pædagogiske og psykologiske problemstillinger.

Problemformulering
”Hvad kan man som lærer gøre for at fremme eleverne skriftlighed?

Hvilke undervisningsmetoder er hensigtsmæssige i denne sammenhæng? Hvordan kan jeg som lærer medtænke motivation i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog?”

Indhold

Indledning side 2
Opgavens disposition og metode side 3
Andetsprogstilegnelse side 4
Kommunikativ kompetence side.5
-lingvistisk kompetence side 5
-diskurs og tekstkompetence side 6
-pragmatisk kompetence side 7
-sociokulturel kompetence side 7
Kommunikationsstrategier side 8
Opsamling side 9
Læring side 11
-kognitiv synsvinkel side 12
-interaktionel synsvinkel side 13
-social synsvinkel side14
-psykodynamisk synsvinkel side14
Sprogsyn side 15
Opsamling side 16
Skrivning side 18
Procesorienteret skrivning side 19
Lærerrolle side 23
Konklusion side 25
Bilag 1 side 27
Bilag 2 side 28
Litteraturliste side.29

Uddrag

Opgavens disposition og metode
For at finde svaret på ovennævnte problemformulering har jeg valgt at forsøge at skabe en rød tråd gennem nogle af tanker og teorier om sprogtilegnelse, andetsprogstilegnelse, læring, lærerrollen og elevforudsætninger som jeg finder relevante at undersøge i forhold til undervisningen af tosprogede elever.
Opgavens disposition vil således være en start med andetsprogstilegnelse, kommunikativ kompetence, kommunikationsstrategier hvorefter jeg vil samle op på dette. Efterfølgende kommer jeg ind på læring, hvordan barnet lærer og i hvilke sammenhænge denne læring foregår i, herunder kommer jeg ind på den tyske socialpsykolog Thomas Leithäuser da jeg mener, at hans teori om hverdagsviden er vigtige at fremhæve for at kunne definere, hvordan barnet lære og ikke lære.
Jeg vil derudover komme ind på de kognitive, interaktionelle, sociale og psykodynamiske synsvinkler, her vil jeg blandt andet inddrage Piaget, Vygotsky og Knud Illeris. Piaget vil jeg anvende i forhold til den kognitive synsvinkel da jeg mener at hans begreber blandt andet assimilation og akkomodation er vigtige at få afdækket. Vygotsky vil jeg blandt andet inddrage i forhold til den interaktionelle synsvinkel da han ligeledes mener at sproglig udvikling sker i sociale sammenhænge og hans zone for nærmeste udvikling mener jeg er et udmærket redskab til tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb. Knud Illeris vil jeg inddrage i forbindelse med den psykodynamiske synsvinkel da jeg mener, at han dækker denne synsvinkel godt ind og kommer med mange gode teorier om lærerens rolle i forhold til den psykodynamiske synsvinkel.
Jeg vil derudover inddrage den amerikanske lingvist Stephen Krashen's teori om forståeligt input da jeg mener, at det er vigtigt i forhold til elevernes sprogtilegnelse.
Jeg vil følgende komme ind på stilladsbaseret undervisning og her vil jeg inddrage David Wood som jeg mener sammenfatter stilladsprocessen udmærket. Jeg vil dernæst opsamle min teori og anvende procesorienteret skrivning.
Da jeg har undervist procesorienteret, i dansk som andetsprog, vil jeg forsøge at klarlægge dette som et forslag til at arbejde med skriftlighed.
Endvidere vil jeg komme ind på lærerrollen og sidst, men mindst min konklusion som en samlet vurdering af de forskellige aspekter omkring min problemformulering.

Andetsprogstilegnelse
Den tosprogede elev vil i løbet af læringsprocessen af andetsproget udvikle et sprog med sin egen grammatik og egne regler om hvordan sproget bruges, dette kaldes intersprog. Intersproget er dynamisk dvs. det ændre sig i takt med at eleven udvikler sit sprog og lære nye ting om sproget eller revidere sit syn på dele i sproget.
Andetsproget adskiller sig fra modersmålet ved at det er et sprog man begynder at lære senere i livet. Der findes utallige mange ligheder mellem modersmåls og andetsprogstilegnelse, men den store forskel ligger i, at modersmåletilegnelse ikke kun drejer sig om at lære et sprog, men også om at lære hvordan sprog generelt fungerer som kommunikationsmiddel, og gennem det at lære, at anvende et sprog, lærer barnet også en bestemt symbolsk adfærd.
Fordelen ved andetsprogstilegnelse er, at de tosprogede elever kan overføre de erfaringer omkring... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om andetsprogstilegnelse

[1]
Bedømmelser
 • 04-12-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Opgaven er god til lige få nogle tips til praktikken :)