Andetsprogsdimensionen i matematik og forslag til undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 5364
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 06-05-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Andetsprogsdimensionen i matematik og forslag til undervisning

Eksamensopgave om andetsprogsdimensionen i 4. klasse.

Jeg var i min 3.års praktik på X i Nykøbing F., hvor jeg bl.a. havde en af skolens 4. klasser i matematik. De var i alt 14 elever, hvor 4 af dem var tosprogede. Jeg har derfor i denne opgave valgt, at fokusere på andetsprogsdimensionen i faget matematik.

Ligesom i alle andre fag, knytter der sig et sprogligt register til faget matematik. Man kan nærmest udtrykke, at det matematiske register er et nyt sprog der skal læres og hvis man samtidig ikke helt behersker målsproget (det danske sprog), som matematikken bliver kommunikeret på, vanskeliggøre det indlæringen betydeligt. Mange af de tosprogede elever har en utilstrækkelig begrebsforståelse og et beskedent ordforråd, i forhold til det, at kunne mestre de matematiske begreber korrekt.

Jeg finder det derfor relevant, at belyse nogle didaktiske tilgange og redskaber, man som lærer kan drage nytte af, i forbindelse med sprogdimensionen i faget matematik. Jeg har valgt, at beskrive en kommunikativ tilgang til undervisningen, hvor jeg bl.a. vil sætte fokus på de receptive og produktive delfærdigheder i form af læse, lytte, skrive og tale strategier.

Dette vil jeg gøre bl.a. ud fra nogle af Karen Lunds teorier. Ligeledes vil jeg komme ind på den svenske Gudrun Malmers læringscirkel, der støtter op om de tosprogedes tilegnelse af matematik, samt belyse Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, for netop at have et redskab, hvorudfra man som lærer, eventuelt kan få en forståelse af undervisningen som helhed.

Afslutningsvis vil jeg i afsnittet om didaktiske refleksioner, sammenfatte ovenstående teorier, ikke mindst med udgangspunkt i mit eget undervisningsforløb.

Problemformulering
Hvordan kan man via kommunikativ undervisning fremme de tosprogede elevers læring, i forbindelse med andetsprogsdimensionen i faget matematik?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Afgrænsning
Skitse af undervisningsforløb
Den sproglige dimension
Kommunikativ undervisning
Didaktiske overvejelser i matematikken
Den didaktiske relationsmodel
• Elevernes læringsforudsætninger
• Rammefaktorer
• Mål
• Indhold
• Lærerprocessen
• Vurdering
Didaktiske refleksioner
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Afgrænsning
Da der er lige så mange baggrunde og sproglige forudsætninger, som der er tosprogede elever, har jeg i min opgave valgt, at tage udgangspunkt i de fire tosprogede elevers sproglige forudsætninger, jeg mødte i min praktik. Dvs. tosprogede elever der er født i Danmark, men som i deres første leveår, kun er blevet præsenteret for deres modersmål og først senere hen i deres møde med institutioner, er blevet introduceret for det danske sprog. Så i dag, kan de sagtens begå sig på dansk i hverdagssproget, men har mangler omkring forudforståelsen og ordforrådet i det danske sprog.

Skitse af undervisningsforløb
Da det stod frit for mig, at vælge det emne der skulle arbejdes med i de 8 ugers praktik, valgte jeg, at eleverne skulle arbejde med emnet geometri. Grunden til dette valg, lå bl.a. i, at mulighederne er mange når der skal forberedes et undervisningsforløb og samtidig fandt jeg, at det var et godt emne for mig at tage udgangspunkt i, da jeg havde valgt at sætte fokus på andetsprogsdimensionen i faget.

Jeg har her valgt at beskrive undervisningsforløbet for de første 3 uger, der omhandlede geometriske figurer og vinkler.

Undervisningsforløbet har jeg valgt at opsætte i punktform:

• Hvad er geometri? Hvorfor skal vi skal vi lære om det? Vi talte på klassen om geometriske figurer og hvor vi kunne finde disse figurer, i vores hverdag.
Vi brugte en del tid på, at gå rundt i området og finde geometri i naturen og på bygninger.

• Vi talte om forskellige slags vinkler (ret, spids og stump). Vi perspektiverede vinklerne over i forskellige figurer og talte om, hvor vinklerne findes i hverdagen. Flere gange skulle de selv tegne og måle vinkler og ikke mindst bruge deres egen krop til at danne vinkler. Videre brugte vi en del af opgaverne fra deres matematikbog (Flexmat)... Køb adgang for at læse mere

Andetsprogsdimensionen i matematik og forslag til undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.