Andetsprogsdidaktik i dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 26
  • 9360
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Andetsprogsdidaktik i dansk som andetsprog

Eksamensopgave i dansk som andetsprog om andetsprogsdidaktik.

Opgaven omhandler de forskellige elementer i andetsprogstilegnelsen som man som lærer bør have kendskab til.

Problemformulering

- Hvordan kan jeg som dansklærer i Folkeskolen tilbyde en danskundervisning der også tilgodeser de tosprogede elever?

Samt underordnede problemformulering:

1. Hvilke elementer kan jeg som lærer inddrage/være bevidst om i undervisningen for at eleverne kan udvikle deres færdigheder og potentiale inden for kommunikativ kompetence?

2. Vil brugen af disse elementer i undervisningen betyde at jeg opnår en danskundervisning der også tilgodeser de tosprogede elever?

Indhold

Kapitel 1. Indledning og problemformulering.
1.1 Indledning, emnemotivation og problemformulering.
1.2 Opgavens disposition og metode.
Kapitel 2. Sprogtilegnelse.
Kapitel 3. Kommunikativ kompetence.
Kapitel 4. Andetsprogstilegnelse.
Kapitel 5. Dansk som andetsprog.
Kapitel 6. Lingvistisk kompetence.
Kapitel 7. Pragmatisk kompetence.
Kapitel 8. Strategisk kompetence.
Kapitel 9. Konklusion, perspektivering og videre arbejde med emnet.

Uddrag

Opgavens disposition og metode.
For at finde svarene på ovenstående problemformuleringer, så har jeg valgt at forsøge at væve en rød tråd gennem nogle af de tanker og teorier om sprogtilegnelse, andetsprogstilegnelse og dansk som andetsprog som jeg finder interessante og nyttige i forhold til undervisningen af de tosprogede elever i Folkeskolen.

Jeg håber at jeg derved vil være i stand til ende op med en viden der kan danne grundlag for en perspektivering af min overordnede problemformulering.
Opgaven vil ikke være et studie i dansk grammatik for udlændinge, men mere en opgave der forsøger at se på de specielle danskdidaktiske synsvinkler man kunne kalde ”Didaktikken i dansk som andetsprog”.

Opgavens disposition vil være bygget op omkring de 2 underordnede problemformuleringer:

- Opgavens analysedel vil først beskæftige sig med de mere generelle teorier om sprogtilegnelse, for derefter at gå over til at se på andetsprogstilegnelsen, dansk som andetsprog og til sidst på de forskellige kerneområder inden for Den kommunikative kompetence. Dette hører ind under den underordnede problemformulering i punkt 1.

- Opgavens konklusion/perspektiverende del vil komme ind på dels den underordnede problemformulering under punkt 2, og dels hovedproblemformuleringen.

I arbejdet med opgaven har jeg som udgangspunkt brugt ”Klare mål for dansk som andetsprog”, da det er dette vi som Folkeskolelærere er forpligtigede til at undervise efter. Men derudover har jeg lagt stor vægt på det teoretiske materiale vedr. den generelle sprogtilegnelse, da jeg mener at man for at kunne forstå problematikken med andetsprogstilegnelse er nødt til at have en forståelse for hvordan sprogtilegnelse på modersmålet foregår: Det er bevidstheden om forskellene der gør at man kan finde andre veje at gå i undervisningen.
Ellers har jeg brugt en del materiale der handler om andetsprogstilegnelse, og derudover har jeg læst en del mere specifikt om dansk som andetsprog... Køb adgang for at læse mere

Andetsprogsdidaktik i dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.