Mio, min Mio i dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 16
  • 6519
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 25-09-2007

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Mio, min Mio i dansk som andetsprog

Eksamensopgave om Mio, min Mio af Astrid Lindgren.

Indeholder et undervisningsforløb i litteratur ved romanen Mio, min Mio i faget dansk som andetsprog på mellemtrinnet.

Emneformulering
En kritisk analyse og vurdering af et planlagt og gennemført undervisningsforløb på 24 timer i litteratur ved romanen ”Mio min Mio” på mellemtrinnet i faget dansk som andetsprog.

Fokus er lagt på indholdet samt en besindelse over det pædagogiske grundproblem mellem påvirkning og udvikling.

Indhold

Almen didaktik 2
Begrundelse for emneformulering 2
Emneformulering 2
Metode og emneafgrænsning 3
TEORI 3
Forskellige menneske- og læringssyn. 3
Det materiale og formale dannelses- og menneskesyn 4
Den kategoriale dannelse 5
Dannelsessynet i folkeskolens formål 5
ANALYSE 7
Begrundelsen for det planlagte undervisningsforløb 7
Rammefaktorer 7
Elev- og læringsforudsætninger i forhold til indholdet: 7
Mål 8
Læreprocessen 9
Indhold 9
Et velvalgt indhold 10
Vurdering 11
Dialektikken mellem påvirkning og udvikling. 11
Holger Henriksen om påvirkning og uddannelse 12
Perspektivering og konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 1 14

Uddrag

Begrundelse for emneformulering

I løbet at et undervisningsforløb befandt jeg mig ofte i et misforhold mellem påvirkning og udvikling af eleverne. Jeg ønskede at slippe kontrollen og fokusere på elev - sagsforholdet som den oprindelige didaktiske trekant beskriver. Desværre sad jeg ofte fast i en lærerstyret formidling af stoffet altså lærer – stofforholdet i relationstrekanten.

Faget dansk som andet sprog er umiddelbart et redskabsfag med fokus på det materiale (vægten lægges på mængden og arten af den kultur der formidles). Målet er, at hver enkelt elev skal lære at forstå og udtrykke sig på dansk. Samtidig er det vigtigt med kendskab til den danske skolekultur (f.eks. aktiv deltagelse i demokratiske processer), hvilket kræver en formal dannelse. Via det valgte indhold, mente jeg at dække både en formal- samt en material dannelse. Sammenlægningen af de to i den kategoriale dannelsesteori, giver den optimale undervisning. Alligevel befandt jeg mig oftere i den ene og så i den anden dannelsesteori, hvorved dilemmaet mellem påvirkning og udvikling af eleven opstod.

Metode og emneafgrænsning
I den teoretiske del skitseres indledningsvis forskellige menneskesyn og konsekvensen for det dertilhørende læringssyn, hvilket leder frem til mit menneskesyn. Dernæst følger en oversigt over den materiale og formale dannelsesteori baseret på Winther Jensen og Niels Reinsholm, som munder ud i en beskrivelse af den kategoriale dannelsesteori. Dette fører over til en gennemgang af dannelsessynet i folkeskoleloves formålsparagraf. Efter en begrundelse for undervisningsforløbet, fortsætter analysen med en gennemgang af et afprøvet undervisningsforløb baseret på Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Det starter i vilkårlig rækkefølge med rammefaktorer, elev- og læringsforudsætninger, mål, indhold, og vurdering. Slutteligt en diskussion over dialektikken mellem påvirkning og udvikling i undervisningen samt perspektivering med konklusion.

---

ANALYSE
En kritisk analyse og vurdering af det planlagte og gennemførte undervisningsforløb med begrundelse for justeringer og alternativer. Undervisningsforløbet er bygget op omkring Hiim og Hipppes didaktiske relationsmodel5, hvorfor der skal gøres opmærksom på at delene er beskrevet i vilkårlig rækkefølge, eftersom de to forfattere ikke tiltænker en kategori større betydning end de andre. Alle hænger sammen og ingen er statiske. Selvom opgaven har taget udgangspunkt i Klafkis didaktik er den didaktiske relationsmodel mere brugbar i praksis. Den indeholder nemlig også punktet evaluering eller med Hiim og Hippes ord en vurdering af det samlede undervisningsforløb såvel som de enkelte dele.

Begrundelsen for det planlagte undervisningsforløb

Tilværelsesoplysning med et udtryk af Løgstrup, med det formål at blive tænkende konstruktive væsener... Køb adgang for at læse mere

Mio, min Mio i dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.