Afrikas udviklingsproblemer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 22
  • 7613
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2006
  • 06-10-2006

Eksamensopgave: Afrikas udviklingsproblemer

Eksamensopgave i samfundsfag om udviklingsproblemerne i det sydlige og centrale Afrika siden 1960'erne.

Problemformulering
• Hvilke udviklingsproblemer står det sydlige og centrale Afrika overfor, og hvad er årsagerne hertil?
• Hvilken betydning har udviklingsbistand i forhold til disse udviklingsproblemer?

Indhold

Problemformulering 3
Formål 3
Metode 3
Emneafgrænsning 3
Kapitel 1 – Baggrunden for Afrikas udviklingsproblemer 5
Afrikanske kulturer og samfund blev opløst under koloniseringen 5
Afkoloniseringen – et problem i sig selv 6
Negativ suverænitet – når evolutionær nationsdannelse springes over 6
Negativ suverænitet – det mindste onde i situationen 6
Natur- og mineralrigdommenes paradoks 7
Neokolonialisme 7
Lukkede økonomier og protektionisme 8
Billig arbejdskraft – ”en komparativ fordel” 9
Fra en multipolær til en bipolær magtstruktur 9
Fra en bipolær til en unipolær magtstruktur 10
Sydafrika 11
HIV/AIDS-pandemien 12
Moderniseringsteori vs. afhængighedsteori 13
Sammenfatning og diskussion af årsagerne til Afrikas udviklingsproblemer 14
Kapitel 2 – Hvordan virker udviklingsbistanden? 15
Hvilken forpligtelse har den industrialiserede verden til at yde udviklingsbistand? 15
Udviklingsbistanden blev fattigdomsorienteret 15
Strukturtilpasning – ”en lige højre” til Afrika 15
Fortsat strukturtilpasning – men med et mere menneskeligt ansigt 16
Multilateral vs. bilateral udviklingsbistandsdonering 17
Fra projektbistand til sektorbistand 17
Ejerskab til udviklingsprojekter via kapacitetsudvikling 17
Modstridende krav fra donorerne 18
Danmarks udviklingspolitik 18
Sammenfatning og diskussion af virkningerne af udviklingsbistanden 19
Kapitel 3 – Afslutning 20
Konklusion 20
Fagdidaktiske overvejelser: 21
Litteratur: 22

Uddrag

Formål
En række lande i det sydlige og centrale Afrika, som bl.a. Danmark siden 1960'erne har haft udvik-lingsengagementer i, har i generationer været blandt verdens fattigste, og det er på trods af, at disse lande har mange efterspurgte naturressourcer til rådighed. Det er derfor interessant at undersøge, om der er nogle generelle mønstre, som kan give nogle forklaringer på verdensdelens fortsatte udviklings-problemer. Det er i denne forbindelse også interessant at undersøge, om donation af udviklingsbistand fra den industrialiserede verden har virket – og virker – efter intentionerne.
Emnet har en almendannelsesmæssig relevans i forbindelse med vores generelle ”omverdensforståel-se”, hvilket handler om; ”…den fælles dannelse af alle borgere, som – uanset arbejde og stilling i sam-fundet – skal leve et liv medvidende om samt medbestemmende og medansvarlige for den måde, hvorpå vi forvalter de naturgivne og menneskeskabte rammer for levevilkår i vort eget samfund og på kloden som helhed.”

Metode
Via litteraturstudie vil jeg undersøge udviklingsteorier samt generelle politiske tilstande i forskellige lande i det sydlige og centrale Afrika siden 1960'erne. Ved at sammenholde resultaterne fra disse studier, vil jeg søge at gøre rede for, om der er mønstre der kan give nogle forklaringer på verdens-delens fortsatte udviklingsproblemer. Endvidere vil jeg søge at besvare spørgsmålet om betydningen af den industrialiserede verdens udviklingsbistand udfra en analyse af emnet sammenholdt med eksist-erende udviklingsteorier som er udviklet indenfor fagene samfundsfag og geografi.

Emneafgrænsning
Mange internationale NGO'er2 virker i stigende grad som indflydelsesrige aktører i udviklingsspørgs-målene, men pga. omfanget i rapportens tema er jeg nødsaget til at undlade behandling af NGO'ernes komplekse rolle. NGO'ernes rolle i udviklingsspørgsmålene fortjener selvstændig behandling... Køb adgang for at læse mere

Afrikas udviklingsproblemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.