Praktikopgave i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Historie)
  • Godkendt
  • 17
  • 4116
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 01-07-2004

Undervisningsplan: Praktikopgave i historie

Praktikopgave som indeholder perspektiveringer fra en praktikperiode. Teorier af R. Tyler og Himm & Hippe samt andre bliver beskrevet.

Indledning.
Vores 7 ugers praktik ophold finder sted på X skole i København K. Vi er to studerende som henholdsvis har 8 og 10 alene timer samt 6 fællestimer pr. uge (bilag 1). I opgaven har vi valgt at arbejde med faget historie i 7.u., fordi historie er vores fælles liniefag på seminariet.

Pædagogisk-didaktisk ståsted.
Vi vil prøve at redegøre for vores fælles tilnærmede pædagogiske ståsted, så langt som vi er blevet enige. Vores syn ændres pga. de ydre og indre påvirkninger, så det vi gør rede for her er, hvordan vi i korte træk ser på det moderne samfund, børns opvækst og deres dannelse.

Det er vigtigt at man resonerer over, hvor man selv står i forhold til de mange didaktiske teorier, idet teorierne er præget af forskellige grundlæggende syn. Ved at være bevidst om egne holdninger, er det muligt at forholde sig til og se sin egen praksis set i lyset af teorierne.

Indhold

Indledning 2
Pædagogisk-didaktisk ståsted 2
Samfunds- Menneskesyn 2
Dannelsesyn 2
Emne for undervisningen i historie i 7.U 3
Didaktiske overvejelser 3
Mål 3
Elev- og lærerforudsætninger 5
Undervisningens indhold 5
Undervisningsdifferentiering 5
Vurdering 6
Rammefaktorer 6
Skolens beskrivelse 6
Klassens beskrivelse 6
Relatering til folkeskolens fælles mål 7
Del 2: 8
Refleksion over praktikken. 8
Kritik af mål-middel-didaktik. 8
Elevmedbestemmelse 10
Undervisningsdifferentiering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 1: 13
Bilag 2: 14
Bilag 3 15

Uddrag

Samfunds- Menneskesyn.
Vi lever i dag i et senmoderne samfund, hvor vi er gået fra at have levet i et moderne samfund. I det moderne samfund var familierelationerne tætte og nødvendige, og ens profession var ofte forudbestemt af forældrenes erhverv, og kønsrollerne var i fastlagte i snævre rammer. Til forskel erfarer vi, at det samfund vi lever i idag, at grænserne mellem kønsrollerne næsten ikke eksisterer længere. Dette samfund betegner vi som det refleksivt moderne samfund.

Det refleksivt moderne samfund er kendetegnet ved nye livsformer, større kompleksitet og refleksivitet. For det enkelte menneske betyder den kulturelle frisættelse større frihed til at forme sit eget liv, men også større usikkerhed i kraft af de fravalg, man foretager undervejs.

Dannelsesyn.
Skolen skal forberede eleverne til at fungere i samfundet. Kulturteknikkerne er stadig en helt essentiel færdighed for at kunne klare sig, men det er ikke længere nok. Skolen må i vores senmoderne samfund forberede eleverne til et samfund i forandring, hvor viden hurtigt forældes, og hvor det bliver vigtigere at finde ud af, hvordan man forholder sig til de mange informationer. Det er essentielt at eleverne bliver rustede til kritisk, at kunne sortere og gennemskue de mange ekspertudsagn, så de kan manurere i den informationsjungle vi lever i.

For ikke at gå tabt i samfundet, er det vigtigt at eleven får en tro på sig selv og sit eget værd og evner. Samtidig er det vigtigt med en social bevidsthed, så næstekærligheden igen slår rod i vores samfund. Der er ikke længere i samme udstrækning som tidligere et naturligt fællesskab for mennesket (familien/lokalsamfundet), som kan tage sig af mennesker i nød.

Del 2:
Refleksion over praktikken.
Under praktikken gjorde vi os tanker om en vores undervisningsdidaktik, mål-middeldidaktikken var for snæversynet, da vi ikke følte eleverne fik den ønskede faglige progression.

Vores oprindelige tanke var at lærer eleverne så meget som muligt om emnet, altså en meget faglig, kvantitativ betonet undervisning. Dette viste sig dog at være vanskeligt at gennemføre da eleverne hurtigt mistede fokus.

Lysten til at lære var uden tvivl til stede hos hovedparten af eleverne, som så emnet som spændende... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.